Algemene voorwaarden van FLYERALARM B.V.

Adres: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (B)
Ondernemingsnummer: 0563.316.513
E-mail: info@flyeralarm.be
BTW-nr: BE0563316513

(hierna: "FLYERALARM")


Artikel 1 Toepasselijkheidsbereik voorwaarden, gelding

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door FLYERALARM gedaan aan of aangegaan met derden (hierna "de Afnemer") alsmede op de uitvoering daarvan.
1.2. Onder de "de consument" wordt hierna de natuurlijk persoon verstaan, die goederen koopt of diensten van FLYERALARM afneemt voor niet-beroepsmatig gebruik.
1.3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

1.4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door FLYERALARM schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten


2.1. Alle aanbiedingen van FLYERALARM zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.
2.2. FLYERALARM is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
2.3. Onjuistheden in de orderbevestiging van FLYERALARM dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan FLYERALARM te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Afnemer daaraan gebonden is.
2.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden FLYERALARM alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd
2.5. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3

3.1. Alle opgaven door FLYERALARM an hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. FLYERALARM kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Afnemer dient de overeenstemming met door FLYERALARM opgegeven of met Flyeralaramvereengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van FLYERALARM betreffende hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. De vervanging door gelijkwaardige producten is toegelaten, voor zover het gebruik voor het doel dat in de overeenkomst is voorzien niet nadelig wordt beïnvloed.
3.2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden FLYERALARM niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten


4.1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat FLYERALARM ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan FLYERALARM.
4.2. De afnemer mag zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van FLYERALARM niet voor derden toegankelijk maken, openbaar maken, zelf of via derden gebruiken of vermenigvuldigen, maar verkrijgt slechts een persoonlijke gebruikslicentie.
4.3. De Afnemer vrijwaart FLYERALARM voor alle schade en kosten in verband met eventuele inbreuken op rechten van derden door uitvoering van een door Afnemer verstrekte opdracht.
4.4. Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van FLYERALARM, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLYERALARM ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van FLYERALARM met betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van FLYERALARM.

Artikel 5 Prijzen, prijswijzigingen, annuleringen

5.1. Door FLYERALARM opgegeven of met FLYERALARM overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten en transportkosten en btw, maar exclusief in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.
5.2. Flyeralarm is gerechtigd om voor orders beneden een door FLYERALARM vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten en/of transportkosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij FLYERALARM geldende regeling.
5.3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is FLYERALARM gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6 Uitvoering opdracht

6.1. FLYERALARM voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk, per fax of e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de Afnemer heeft geleverd of overgedragen.De drukgegevens dienen in de door FLYERALARM aangegeven gegevensformaten en volgens de richtlijnen voor drukgegevens aangeleverd te worden. Levert de Afnemer kopij in andere bestandsformaten aan, dan levert FLYERALARM haar dienst zonder enige kwaliteitsgarantie.
6.2. FLYERALARM controleert nimmer de juistheid van gegevens die zij van de Afnemer ontvangt. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.
6.3. FLYERALARM is niet verplicht stukken, gegevensdragers of andere voorwerpen die door Afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt aan hem te retourneren.

Artikel 7 Levertijd en aflevering


7.1. Overschrijding van levertijd verplicht FLYERALARM niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre FLYERALARM niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. FLYERALARM is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door FLYERALARM benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door FLYERALARM benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
7.3. FLYERALARM bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Afnemer om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de Afnemer.
7.4. Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang FLYERALARM dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen FLYERALARM heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
7.5. FLYERALARM is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat FLYERALARM daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.
7.6. FLYERALARM is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 8 Overmacht


8.1. Indien FLYERALARM door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
8.2. Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Flyeralarm onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van FLYERALARM afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door v zijn ingeschakeld.
8.3. Indien sprake is van een overmachtsituatie is FLYERALARM bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de Afnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.4. Indien FLYERALARM bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Risico-overgang, verzending

9.1. Indien de Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Flyeralarm dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. FLYERALARM heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming van de Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
9.2. FLYERALARM is niet verplicht om een verzoek van de Afnemer tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat FLYERALARM daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Afnemer.
9.3. FLYERALARM is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 10 Garantie, reclamaties, gebreken

10.1 FLYERALARM staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door FLYERALARM geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal FLYERALARM, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van FLYERALARM. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt. Indien de Afnemer consument is, geldt dat de garantie geldt gedurende een periode van maximaal 24 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.
10.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (mede) bestaan uit:

- geringe kleurafwijkingen tussen twee of meerdere opdrachten.
- geringe kleurafwijkingen in vergelijking met een vorige opdracht.
- geringe kleurafwijkingen tussen de enkele drukvellen binnen één opdracht.
- geringe snij- en vouwtoleranties (= afwijkingen van het eindformaat); met name bij pochetta's tot 4 mm vanaf het gesloten eindformaat, bij alle magazines, notitieboeken en waardebonnenboekjes tot 2 mm van het gesloten eindformaat, bij servetten tot 1,5 mm vanaf het gesloten eindformaat, reclametechniekproducten 1 - 2% van het eindformaat, alle andere producten tot 1 mm van het (gesloten) eindformaat.
- geringe kleurafwijkingen tussen het binnendeel en de omslag bij magazines.
- minimale verschuiving (tot 0,3 mm) van de gedeeltelijke UV-lak, de warmtepreging of de relieflak bij het drukmotief.

10.3. Voor de Afnemer die consument is geldt dat elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

10.4. De Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
10.5. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen de Afnemer opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden en vrij van transportschade zijn ontvangen.
10.6. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Afnemer te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Afnemer.
10.7. Indien de Afnemer reclameert is hij verplicht Afnemer in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Afnemerte houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
10.8. Retourzending aan Afnemer van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Afnemer en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.
10.9. Retourzendingen naar aanleiding van transportschade worden uitsluitend door Afnemer geaccepteerd indien de producten in een originele niet geopende verpakking zijn verpakt en derhalve niet gebruikt zijn.
10.10. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.
10.11. Voor ondernemers geldt: De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van de Afnemer.
10.12. De Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van FLYERALARM voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
10.13. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
10.14. De Afnemer – voor zover hij geen consument is – dient eventuele onjuistheden in facturen van FLYERALARM binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan FLYERALARM mede te delen, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
10.15. Reclamaties schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
10.16 Voor de verzending aan één leveradres geldt: Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.
10.17 Voor de verzending aan meerdere leveradressen geldt: Bij leveringen dient een tolerantie van 5% meer of minder aan bestelde goederen per leveradres te worden aanvaard. Hieronder vallen ook misdrukken, inschietvellen, inrichtingsexemplaren voor verwerkende machines en bij de productie verkeerd gesneden bovenste en de onderste vellen die niet worden uitgesorteerd.

10.18 Om productietechnische redenen kan er bij het plaatsen geen rekening worden gehouden met de looprichting van het papier. Hierdoor kan het materiaal bij het vouwen iets openbreken. Afwijkingen van de stevigheid van het product moeten worden geaccepteerd en kunnen niet gereclameerd worden.

10.19 Voor afwijkingen in de kwaliteit van het gebruikte materiaal zijn wij slechts tot de hoogte van het orderbedrag verantwoordelijk.Artikel 11 Herroepingsrecht (alleen consumenten)

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (FLYERALARM B.V., Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, info@flyeralarm.be, Telefoon: +32 2 40 37 275) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; - producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud


12.1. FLYERALARM behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten vor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
12.2. Indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is FLYERALARM gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van de Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
12.3. De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.
12.4. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van FLYERALARM te bewaren.

De Afnemer komt jegens FLYERALARM geen retentierecht op de door FLYERALARM geleverde producten toe.


Betaling

12.5. De betaling gebeurt met vooruitbetaling, met Bancontact/Mister Cash of met creditcard (wij aanvaarden alleen VISA-, Mastercard, Visa Electron en Maestro). Wordt de inontvangstneming geweigerd, dan is FLYERALARM bevoegd een vaste schadevergoeding van € 40,00 in rekening te brengen, onverminderd aanvullende aansprakelijkheid van de Afnemer indien de werkelijke schade hoger is.
12.6. Facturen dienen onmiddellijk na ontvangst te worden betaald, voor zover geen andere betalingsvoorwaarden schriftelijk werden overeengekomen.

Artikel 13 Advisering


13.1. Alle door FLYERALARM gegeven adviezen en door FLYERALARM verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door FLYERALARM te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door FLYERALARM verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. FLYERALARM verleent terzake geen enkele garantie.
13.2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door FLYERALARM is FLYERALARM niet aansprakelijk. De Afnemer vrijwaart FLYERALARM tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FLYERALARM.

Artikel 14 Aansprakelijkheid


14.1. Buiten het bepaalde in artikel 10 heeft de Afnemer die geen consument is, geen enkele aanspraak op FLYERALARM wegens gebreken in of met betrekking tot de door FLYERALARM geleverde producten. FLYERALARM is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van FLYERALARM.
14.2. FLYERALARM is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
14.3. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van de Afnemer.
14.4. FLYERALARM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzigingen;
het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;
het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.
14.5. In alle gevallen waarin FLYERALARM gehouden is tot betaling van schadevergoeding aan een Afnemer die geen consument is, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (inclusief btw) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van FLYERALARM zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
14.6. Indien FLYERALARM op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is FLYERALARM jegens de afnemer die geen consument is niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.
14.7. Iedere vordering op FLYERALARM tenzij deze door FLYERALARM is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering en vervalt tevens wanneer ze niet binnen 14 dagen nadat de Afnemer met de vordering bekend is geworden, schriftelijk aan FLYERALARM is medegedeeld.
14.8. De Afnemer vrijwaart FLYERALARM, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door FLYERALARM van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor FLYERALARM voortvloeiende kosten.


Artikel 15 Vertegenwoordiging

15.1. Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover FLYERALARM aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.

Artikel 16 Elektronische factuur, wijzigen van facturen

De klant stemt in met het ontvangen van een via elektronisch weg verzonden factuur.

Artikel 17 Industriële eigendomsrechten en auteursrechten

17.1 De opdrachtgever is alleen aansprakelijk, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht rechten van derden, in het bijzonder auteurs-, merk- of patentrechten en dergelijke worden geschonden. De opdrachtgever verklaart dat hij in het bezit is van de vermenigvuldigings- en reproductierechten van de ingediende stukken. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer vrij van alle claims van derden wegens een desbetreffende schending van het recht.


Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. FLYERALARM en de Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

18.2 De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats FLYERALARM is gevestigd.

18.3 Op alle overeenkomsten die door FLYERALARM worden gesloten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

18.4 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

18.5 Alle geschillen tussen FLYERALARM en de Afnemer die geen consument is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is. In afwijking hiervan is FLYERALARM bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Afnemer te wenden.