+32 2 403 72 75 ma-vr. van 9:00 -17:00 uur Gratis levering Overnight Service

Gegevensbescherming conform art. 13, art. 14 en 21 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Verwerkingsverantwoordelijke:

Voor het verzamelen en verwerken van gegevens is FLYERALARM B.V. verantwoordelijk.

Vrijwillige informatie:

Wij verzamelen alleen gegevens, die zijn vereist voor het afsluiten van de overeenkomst.

Het verstrekken van bepaalde gegevens is vrijwillig. Er zijn geen negatieve consequenties verbonden aan het niet verstrekken van deze gegevens. In enkele gevallen kan het niet verstrekken echter de latere communicatie bemoeilijken of vertragen.

Gegevensverwerking voor het uitvoeren van de overeenkomst:

Wij verwerken de verzamelde gegevens conform art. 6 lid 1 onder b AVG voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit omvat ook de daarmee gepaard gaande klantenservice.

Indien nodig worden persoonsgegevens binnen het FLYERALARM-bedrijf en aan bedrijven doorgegeven, die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, bijv. kredietinstituten voor de betalingsafwikkeling, leveranciers, bezorgdiensten.

De voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens worden bij ons als klantaccount opgeslagen en kunnen te allen tijde op verzoek worden verwijderd. De gegevens worden niet verwijderd, voor zover na afloop van de overeenkomst nog vorderingen open staan die moeten worden geïncasseerd. Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan worden de betreffende gegevens voor de duur van deze termijn gearchiveerd.

Gegevensverwerking voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen

In enkele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van revisie- resp. compliance-maatregelen. Uw persoonsgegevens worden in dit verband daarom gedeeltelijk verwerkt voor het optimaliseren van bedrijfsinterne processen. De mogelijkheid bestaat dat externe derden voor dit doel toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

De verwerkingsactiviteit vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG en met het belang om de rechtmatigheid van de gegevensverwerking resp. de uitgevoerde processen binnen de FLYERALARM-vennootschappen volledig te waarborgen.

Gegevensverwerking op basis van toestemming:

Voor zover u afzonderlijk toestemming heeft gegeven om door ons telefonisch of per e-mail te worden geïnformeerd over producten en diensten van FLYERALARM-bedrijven, vindt een overeenkomstige verwerking plaats op basis van art. 6 lid 1 onder a AVG. Uw toestemming kan te allen tijde worden herroepen, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking tot nu toe aantast. Als de toestemming wordt herroepen, stoppen wij de gegevensverwerking.

Gegevensverwerking voor direct marketing:

We verwerken uw gegevens ten behoeve van direct marketing, vooral voor het verzenden van onze reclame per e-mail en gedeeltelijk ook per post. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 onder f AVG met het doel om u te informeren over nieuwe producten en diensten. Tegen deze verwerking heeft de klant een eigen recht om bezwaar te maken, waarvan de uitoefening leidt tot beëindiging van de verwerking voor het doel van direct marketing. Voor zover gegevens uitsluitend worden opgeslagen voor direct marketing, worden deze na bezwaar verwijderd.

Gegevensontvanger:

Wij geven uw gegevens alleen door aan derden (bijv. aan kredietinstituten voor betalingsafwikkeling, aan advocaten voor het innen van openstaande vorderingen, geselecteerde drukdienstverleners, aan postdienstverleners voor het bezorgen van uw bestelling), voor zover er een doorgiftebevoegdheid bestaat op basis van gegevensbeschermingsrecht (bijv. conform de bovengenoemde wettelijke voorschriften).

Uw gegevens kunnen door ons bovendien aan externe dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners, bedrijven die gegevens vernietigen of archiveren, drukdienstverleners) worden doorgegeven, die ons, aan strikte regels gebonden, ondersteunen bij de gegevensverwerking in het kader van de orderverwerking.

We geven uw gegevens voor orderverwerking gedeeltelijk door aan dienstverleners in het buitenland. Als passende waarborg voor de rechtmatigheid van de doorgifte van gegevens hebben wij orderverwerkingsovereenkomsten en voor zover vereist EU-standaardovereenkomsten conform art. 46 lid 2 onder c AVG afgesloten met de orderverwerkers.

Wij zullen uw persoonsgegevens noch aan derden verkopen, noch op andere wijze in de handel brengen.

Omgang met gegevens die niet direct bij de betrokkene worden verzameld:

Naast de bovenstaande gegevensverwerking, verwerken wij ook contactgegevens die wij niet direct bij de betrokkenen hebben verzameld en slaan wij deze op bij aanwezige records.

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat een klant die bij ons een bestelling doet, uw adresgegevens opgeeft, omdat een bestelling aan u moet worden geleverd resp. andere persoonsgegevens die in het kader van de drukorder moeten worden verwerkt. Wij verwerken deze gegevens om de bestelling af te wikkelen. Ook bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens als factuurontvanger worden opgegeven.

Verwijzing naar recht van bezwaar op basis van art. 21 AVG

Worden gegevens op basis van art. 6 lid 1 onder f verzameld (gegevensverwerking ter behartiging van gerechtvaardigde belangen), dan heeft u het recht vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. We verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij bewijsbare dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Zend het bezwaar indien mogelijk aan: Gegevensbescherming@flyeralarm.com.

Verwijzing naar een recht van bezwaar tegen direct marketing

Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Tegen deze verwerking heeft u een eigen recht om bezwaar te maken, waarvan de uitoefening leidt tot beëindiging van de verwerking voor direct marketing. Zend het bezwaar indien mogelijk aan: Gegevensbescherming@flyeralarm.com.

Rechten van de betrokkene:

Betrokkenen hebben het recht op informatie van de verwerkingsverantwoordelijke over de hen betreffende persoonsgegevens, evenals op rectificatie van onjuiste gegevens, voor zover een van de in art. 17 AVG genoemde redenen aanwezig is, bijv. als de gegevens voor de beoogde doeleinden niet meer nodig zijn. Er bestaat bovendien het recht op beperking van de verwerking, als voldaan is aan een van de in art. 18 AVG genoemde voorwaarden en in de gevallen van art. 20 AVG het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Worden gegevens verzameld op basis van art. 6 lid 1 onder e (gegevensverwerking voor de vervulling van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag of ter bescherming van het algemeen belang), of onder f (gegevensverwerking voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen), dan heeft de betrokkene vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. We verwerken de persoonsgegevens dan niet meer, tenzij bewijsbare dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als hij van mening is dat de verwerking van de hem betreffende gegevens in strijd is met bepalingen uit het gegevensbeschermingsrecht. Het recht om een klacht in te dienen kan in het bijzonder worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van de verblijfplaats van de betrokkene of van de plaats van de vermoedelijke schending. In Nederland is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit: Commission de la protection de la vie privée Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35 1000 Bruxelles / 1000 Brussel Tel. +32 2 274 48 00 Fax +32 2 274 48 35 e-mail: commission@privacycommission.be Website: http://www.privacycommission.be/ .