+45 89 870 455 Mandag til fredag Kl. 9:00 til 17:00 Gratis forsendelse Overnight levering

FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for erhvervsdrivende

Download som PDF

Almindelige forretningsbetingelser - erhverv

§ 1 Anvendelsesområde, sprog


(1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for samtlige tilbud, leveringer og ydelser, baseret på bestillinger fra vores kunder (herefter kaldet ”kunde”) via vores FLYERALARM onlineshop (herefter kaldet ”webshop”).

(2) Kundens forretningsbetingelser finder ikke anvendelse, selv om der ikke særskilt gøres indsigelse mod disse.

(3) Der indgås kontrakter med kunden udelukkende på dansk eller engelsk.

§ 2 Ordregiver, fravigelse af betingelserne

(1) I forbindelse med kontraktindgåelsen er vores salgspersonale ikke berettiget til at indgå mundtlige aftaler med kunden, der fraviger bestillingsblanketten eller disse almindelige forretningsbetingelser.

(2) Det er udelukkende kontrakten, der er indgået skriftligt, per telefax eller per e-mail, inklusive nærværende almindelige forretningsbetingelser, der har gyldighed for det retlige forhold mellem os og kunden. Denne kontrakt indeholder en fuldstændig gengivelse af samtlige aftaler mellem os og kunden vedr. kontraktens genstand. Mundtlige tilsagn fra vores side inden indgåelse af kontrakten er ikke juridisk bindende, og mundtlige aftaler erstattes af den skriftlige kontrakt/bestilling via internettet på den foreskrevne bestillingsformular, såfremt det ikke udtrykkeligt fremgår, at de fortsat er gældende. Tilføjelser til og ændringer af de indgåede aftaler inklusive disse forretningsbetingelser skal foretages skriftligt for at opnå gyldighed. Med undtagelse af direktører og administrerende direktører er vores medarbejdere ikke berettiget til at indgå aftaler, der afviger fra denne bestemmelse. For at overholde kravet om skriftlig affattelse er det tilstrækkeligt at sende teksten pr. telefax eller e-mail. Øvrige forsendelsesmåder via telekommunikationsnettet er ikke tilstrækkelige.

(3) Ved ordrer med levering til tredjemand er det bestilleren, der anses for ordregiveren. Såfremt levering til tredjemand foretages til fordel for denne, eller såfremt leveringernes modtager på anden vis beriger sig selv ved at tage dem i sin besiddelse og fortsat at anvende dem, anses leveringens bestiller og modtager i fællesskab som ordregiver. Når en bestiller afgiver en sådan ordre, bekræfter han dermed stiltiende, at der foreligger samtykke hertil.

(4) Ved bestilling mod fakturaudstedelse til tredjemand, uanset om det sker i eget navn eller i en anden persons navn, anses bestiller og fakturamodtager i fællesskab som ordregiver. Efter fakturaudstedelsen betyder en senere ændring af fakturamodtager i henhold til bestillerens ønske, at denne fakturamodtager stiltiende bekræfter at hæfte for gælden. Når en bestiller afgiver en sådan ordre, bekræfter han dermed stiltiende, at fakturamodtagerens samtykke foreligger.

(5) Fravigelser, ændringer og tillægsaftaler til kontrakten har kun gyldighed, såfremt vi skriftligt bekræfter disse.


§ 3 Fortrydelsesret


For kunder, der er erhvervsdrivende og indgår aftalen i forbindelse med deres erhvervsmæssige aktiviteter eller deres aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende, finder fortrydelsesretten ikke anvendelse.

§ 4 Priser, betaling, sikkerhed


(1) Vores priser indeholder emballering, forsendelse samt den lovpligtige moms. Kunden skal afholde told og lignende afgifter.

(2) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er vores priser gældende for levering fra forretningsstedet i København.

(3) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne, sker vores levering mod forudbetaling og mod betaling med kreditkort (MasterCard, Visa, Visa Elektron og Maestro),
mod faktura (som sendes pr. e-mail og som kan være indeholdt i vores accept).

(4) Ved betaling med kreditkort sker debiteringen af kundens kreditkortkonto efter kundens accept af tilbuddet.

(5) Betaling med frigørende virkning kan kun ske umiddelbart til os eller til en af os anvist bankkonto.

(6) Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at afvise betaling med check eller veksler. De accepteres kun, hvis de anvendes som led i betalingen. Det påhviler kunden at betale eventuelle diskonterings- eller vekselomkostninger, som i øvrigt forfalder til omgående betaling.

(7) Betalingen anses først for gennemført, når vi har mulighed for at råde over beløbet. I tilfælde af checks anses betalingen først for gennemført, når checken er blevet indløst og ikke længere kan returneres.

(8) Der kan kræves en passende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse i form af kaution eller kreditkort ved samtlige ordrer.

(9) Gennemførelse af kreditkortbetalinger med VISA eller MasterCard sker via FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Nederlandene, som er et datterselskab af FLYERALARM GmbH.

§ 5 Udførelse af ordren, frigivelse fra ordregiverens side


(1) Data skal leveres i de af os anviste datafilformater og med de af os anviste printdata. Det er obligatorisk, at databladenes indhold overholdes. I tilfælde af levering af afvigende datafilformater kan vi ikke garantere kunden en fejlfri ydelse, medmindre vi skriftligt har godkendt dette format. Kunden hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data, som vi ikke er ansvarlige for.

(2) Der påhviler os ingen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra kundens side eller fra en af kunden udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data. Dette gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige eller i tilfælde af udtrykkelig aftale (professionelt datatjek). Ved dataoverførsler skal kunden inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Vi er berettigede til at lave kopier af kundens data.

§ 6 Uberettiget nægtelse af varemodtagelse

Såfremt modtagelse af en vare nægtes uden berettigelse, opkræver vi et fast beløb på kr. 300 som godtgørelse. Der beregnes ikke moms af godtgørelsesbeløbet. Kunden har imidlertid mulighed for at dokumentere en mindre skade, som i så fald vil blive lagt til grund. Ligeledes har vi mulighed for at dokumentere en større skade, som i så fald vil blive lagt til grund. Varen/det i henhold til kontrakten skyldige beløb bliver opkrævet uafhængigt af denne godtgørelse.

§ 7 Levering, leveringstid, delleverancer, force majeure

(1) Leveringen sker udelukkende i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.

(2) Fristen, der er afgørende for bestemmelsen af forsendelsesdatoen, vedrører hverdage (mandag – fredag) og begynder at løbe dagen efter modtagelsen af data, der er egnede til tryk, eller meddelelsen om, at data er klar til tryk, samt efter fuldstændig betaling af varen (inkl. moms). I tilfælde af forskudsbetaling er det afgørende, hvornår betalingen er modtaget på FLYERALARM ApS’ konto.

(3) Vi er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer vi eventuelle yderligere transportudgifter.

(4) Vi hæfter ikke, såfremt leveringen bliver umulig eller forsinket, når dette skyldes force majeure eller andre ved kontraktindgåelsen ikke forudsigelige begivenheder, som vi ikke er herre over (f.eks. driftsafbrydelser af enhver art, vanskeligheder ved fremskaffelse af materiale eller strøm, transportforsinkelser, strejke, lovligt lockout, mangel på arbejdskraft, energi eller råstoffer, vanskeligheder ved fremskaffelse af nødvendige myndighedsgodkendelser, foranstaltninger fra myndigheders side, eller udeblevet, forkert eller forsinket leverance fra leverandører). Såfremt sådanne begivenheder fører til, at levering eller ydelser fra vores side bliver væsentlig vanskeligere eller helt umulige, og såfremt hindringen ikke kun er midlertidig, er kunden berettiget til at hæve kontrakten. Ved midlertidige hindringer forlænges leverings- eller ydelsesfrister eller leverings- eller ydelsesdatoer udskydes med den frist, som hindringen står på, samt en passende opstartsfase. Såfremt det som følge af forsinkelsen ville være urimeligt for kunden at modtage leveringen eller ydelsen, kan kunden hæve kontrakten via omgående skriftlig erklæring over for os.

(5) Såfremt hindringen står på i mere end en måned, er kunden efter en rimelig tillægsfrist til opfyldelsen af kontrakten berettiget til at hæve den del af kontrakten, som endnu ikke er opfyldt. I tilfælde af forlænget leveringstid, eller såfremt vi frigøres for vores forpligtelse, kan kunden ikke gøre erstatningskrav gældende. Vi kan kun påberåbe os de nævnte omstændigheder, såfremt vi omgående orienterer kunden.

§ 8 Efterfølgende ændringer, forarbejder

(1) Såfremt kunden efterfølgende, dvs. efter ordremodtagelsen, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse faktureret. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på kr. 111,60 (inkl. moms) for hver ændring i henhold til kundens ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.

(2) Ændringer af leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af kunden, faktureres særskilt.

(3) Vi er berettigede, men ikke forpligtede, til at foretage nødvendige forarbejder især vedrørende de af kunden leverede eller overførte data uden at konsultere kunden, såfremt dette er i kundens økonomiske interesse eller bidrager til overholdelsen af færdiggørelsesfristen. Såfremt kundens data ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer og der i forbindelse med tilpasning af data til tryk opstår fejl i det færdige produkt, hæfter vi ikke herfor. Kunden erklærer udtrykkeligt, at disse arbejder foretages for kundens risiko. Reklamation er derfor udelukket. Sådanne arbejder bliver faktureret i henhold til det tidsforbrug, der har været nødvendigt i det pågældende tilfælde.

§ 9 Annullering

(1) Annullering af ordrer er kun mulig, når ordrestatus er ”ordre godkendt til trykning”, ”data uploadet”, ”data indgået”, ”fejlbehæftede data”, ”datatjek i orden”, ”annullering undervejs”, ”ny data kommer”, ”påmindelse - fejlbehæftede data”, ”påmindelse - data mangler”, ”påmindelse - data mangler, CD”, ”data godkendt til trykning”, ” godkendelse af data til trykning mangler”, ”påmindelse - godkendelse af data til trykning mangler”, forudbetaling registreret” samt ” påmindelse - forudbetaling ikke registreret”. Annullering af ordrer ved senere ordrestatus er udelukket.

(2) Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven. Såfremt det for kun en af varerne i indkøbskurven gælder, at ordrestatus er senere end de i afsnit (1) nævnte, er annulleringen ikke længere mulig, selv om en anden bestilling endnu ikke er nået til denne ordrestatus.

(3) Annullering kan kun foretages af kunden selv og udelukkende via kundens kundekonto.

§ 10 Forsendelse, risikoovergang og opfyldelsessted

(1) Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, træffer vi afgørelsen vedr. hensigtsmæssig forsendelsesmåde og transportvirksomhed efter et rimeligt skøn.

(2) Risikoovergang til kunden sker senest på tidspunktet for overdragelsen af leveringen (d.v.s. begyndelsestidspunktet for læsning af produkterne) til transportøren, fragtføreren eller en anden person, som er blevet udpeget til at udføre forsendelsen. Dette gælder også for delleverancer og for det tilfælde, at vi har påtaget os andre ydelser. Bliver leveringen eller overdragelsen forsinket som følge af kundens ønske eller som følge af en omstændighed, som kunden er ansvarlig for, sker risikoovergangen til kunden på tidspunktet for meddelelsen, at produkterne er klar til forsendelse. Efter tidspunktet for risikoovergangen betaler kunden for lagring af produkterne. Såfremt produkterne lagres hos os, andrager oplagringsomkostningerne 1% af fakturabeløbet for de lagrede produkter for hver forløbne uge. Der tages forbehold for at gøre yderligere eller mindre oplagringsomkostninger gældende og for at dokumentere disse.

(3) Opfyldelsessted for alle forpligtelser ifølge denne kontrakt er København.

§ 11 Ansvar for materielle og retlige mangler

(1) Kunden skal i alle tilfælde omgående foretage en undersøgelse af, hvorvidt varen er i overensstemmelse med aftalen. Risikoen for eventuelle fejl overgår til kunden på tidspunktet for erklæringen om, at teksten er klar til tryk / kan færdiggøres, medmindre der er tale om fejl, der først er opstået eller først kan opdages under færdiggørelsesprocessen, der finder sted efter erklæringen om, at teksten er klar til tryk / kan færdiggøres. Det samme er gældende for alle øvrige erklæringer fra kundens side om, at data er klar til tryk / færdiggørelse.

(2) Kunden skal omgående efter leveringen til ham/hende eller til en af ham/hende udpeget anden person foretage en omhyggelig undersøgelse af den leverede vare. Den leverede vare anses for at være godkendt af kunden, såfremt vi ikke modtager en reklamation vedrørende åbenlyse mangler eller mangler, der har kunnet opdages ved en omhyggelig undersøgelse, inden for 7 hverdage efter leveringen eller i andre tilfælde inden 7 hverdage fra tidspunktet for opdagelsen af manglen eller fra ethvert tidligere tidspunkt, hvor kunden har kunnet opdage manglen ved en normal anvendelse af den leverede vare uden nærmere undersøgelse. Reklamationen skal foretages skriftligt, herunder pr. telefax eller e-mail.

(3) Undersøgelsespligten gælder også for produkter fremstillet i forbindelse med de forarbejder og mellemprodukter, der fremsendes med henblik på korrektur.

(4) Hvis der er en materiel mangel ved den leverede vare, kan kunden i første omgang kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer en fejlfri vare. Da kunden er erhvervsdrivende, er vi berettiget til at vælge mellem en afhjælpning af manglen og leveringen af en fejlfri vare. (Det er en forudsætning for hæftelse fra vores side, at der er tale om en ikke uvæsentlig mangel.) Såfremt en eller begge disse måder at afhjælpe mangler på er umulige eller urimelige, er vi berettigede til at afvise dem. Vi kan nægte afhjælpning, såfremt kunden endnu ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse over for os i et omfang, der dækker den mangelfrie del af ydelsen.

(5) På vores anmodning skal den defekte vare returneres til os uden beregning af transportomkostninger. Varer der returneres, uden at der er blevet betalt for transporten, modtages ikke.

(6) Vi dækker omkostningerne i forbindelse med afhjælpningen, herunder især udgifter til transport (den billigste forsendelsesmåde), arbejdskraft og materiale; vi dækker ikke ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med overførslen af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet.

(7) Såfremt afhjælpningen i henhold til afsnit 4 mislykkes, eller såfremt det er urimeligt for kunden at acceptere denne, eller såfremt vi afviser at udføre denne, er kunden i overensstemmelse med gældende ret berettiget til at ophæve kontrakten, kræve nedslag i prisen eller erstatning eller godtgørelse for sine forgæves afholdte udgifter. Øvrige fordringer fra kundens side – uanset på hvilket retsligt grundlag disse fremsættes – er udelukket eller begrænset i henhold til afsnit 13.

(8) Reklamationsfristen er 12 måneder fra tidspunktet for leveringen; såfremt det er nødvendigt med en godkendelse af varen, fra tidspunktet for godkendelsen. Såfremt der i enkelte tilfælde mellem os og kunden er aftalt levering af en brugt vare, bortfalder reklamationsretten.br />
(9) Ingen af de foranstående bestemmelser har til formål at ændre reglerne om bevisbyrdens fordeling ifølge lov eller retspraksis.

§ 12 Produktionsspecifikke karakteristika, reklamationer

(1) Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen.

Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde:
  • mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer,
  • mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre,
  • mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre,
  • mindre variationer i klippe- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet); især i tilfælde af bestikposer med op til 4 mm i forhold til det lukkede slutformat, samtlige øvrige brochurer og bøger med op til 2 mm i forhold til det lukkede slutformat, servietter med op til 1,5 mm i forhold til det lukkede slutformat, reklameprodukter med 1-2% af slutformatet, alle øvrige produkter med 1 mm i forhold til det (lukkede) slutformat,
  • mindre farvevariationer mellem de indre sider og indbindingen i tilfælde af magasiner,
  • mindre niveauforskel (op til 0,3 mm) af den partielle UV-lak, relieflakken, eller varmfolieprægningen i forhold til det trykte motiv.

Af tekniske grunde gælder det samme for sammenligningen mellem øvrige trykforlæg (f.eks. proofs, prøvetryk, printede data, også selv om disse er fremstillet af os) og slutproduktet.

(2) Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets løberetning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse og de kan ikke give anledning til reklamation.

(3) Ved forsendelse til en leveringsadresse gælder:
Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5% mindre eller mere af den bestilte vare). Dette inkluderer ligeledes kasseret materiale, prøveark, eksemplarer til indstilling af maskiner i forarbejdningsprocessen, produktionsrelaterede affaldsprodukter som de øverste og nederste ark, der bliver frasorteret.

(4) Ved forsendelse til flere leveringsadresser gælder:
Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5% mindre eller mere af den bestilte vare). Dette inkluderer ligeledes kasseret materiale, prøveark, eksemplarer til indstilling af maskiner i forarbejdningsprocessen, produktionsrelaterede affaldsprodukter som de øverste og nederste ark, der bliver frasorteret.

(5) I tilfælde af afvigelser i beskaffenheden af det anvendte materiale er vores ansvar begrænset til værdien af den pågældende ordre.

§ 13 Kundens ophævelse af kontrakten og vores ansvar i øvrigt

(1) Kundens lovbestemte ophævelsesret skal – bortset fra de tilfælde, der er omfattet af § 11 – hverken udelukkes eller begrænses. På samme måde skal vores lovbestemte eller kontraktlige rettigheder og krav hverken udelukkes eller begrænses.

(2) Vi hæfter uindskrænket kun for forsætlighed og grov uagtsomhed (herunder forsætlighed og grov uagtsomhed, udvist af vores juridiske repræsentanter og medhjælpere) samt for skader på liv, krop og sundhed, der beror på uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller fra vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side. Vi hæfter ligeledes uindskrænket for afgivelsen af garantier og forsikringer, såfremt vi som følge af en mangel, omfattet af disse garantier og forsikringer, kan drages til ansvar. Endvidere gælder der ingen begrænsning af ansvaret vedrørende risikoforhold, især ifølge lovgivningen om produktansvar.

(3) I forhold til øvrige former for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er det os påhvilende ansvar begrænset til en forudsigelig skade, der typisk kan ske ved et kontraktforhold, omfattet af disse betingelser.

(4) I alle øvrige tilfælde er ethvert ansvar – uanset hvilken retlig begrundelse der gøres gældende (især krav ifølge misligholdelse af primære eller sekundære kontraktlige forpligtelser, skadevoldende handlinger samt øvrigt ansvar uden for kontraktforhold) – udelukket.

(5) De samme udelukkelser, begrænsninger og undtagelser heraf gælder for krav vedr. culpøs adfærd i forbindelse med kontraktindgåelsen.

(6) Udelukkelse eller begrænsning af vores ansvar er ligeledes gældende for vores juridiske repræsentanter og medhjælpere.

(7) Primære forpligtelser er væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, der er karakteristiske for kontrakten, og som kontraktsparten bør kunne stole på; der er derfor tale om de væsentlige rettigheder og pligter, som udgør forudsætningerne for opfyldelsen af kontrakten og er uundværlige med hensyn til opnåelsen af kontraktens formål.

(8) Ingen af de foranstående bestemmelser har til formål at ændre reglerne om bevisbyrdens fordeling ifølge lov eller retspraksis.

§ 14 Modregning, tilbageholdelse og overdragelse


(1) Kunden må kun modregne egne fordringer mod vores fordringer, såfremt kundens modkrav er ubestridte og fastslået med endelig retskraft. Kunden er imidlertid berettiget til at foretage tilbageholdelse på grund af modkrav, der er opstået i samme kontraktforhold.

(2) Overdragelse af kundens fordring mod os er ikke tilladt.

§ 15 Elektronisk faktura


Kunden erklærer sig indforstået med, at vores faktura fremsendes elektronisk.§ 16 Elektronisk regning, ændring af regninger

(1) Kunden accepterer en regning, der overføres elektronisk.
(2) De regninger, som vi skriver, bliver skrevet med forbehold for evt. fejl. Det er muligt for os at skrive en ny, korrigeret regning indtil senest seks uger efter modtagelsen af regningen hos kunden. Over for os skal kunden gøre ændringen skriftligt gældende og angive de punkter på regningen, som kunden ikke er enig med, inden for fristen på seks uger. Seks uger efter modtagelsen af regningen hos kunden regnes regningen som accepteret af denne. En ændring af regningen efter denne frist er ikke længere mulig. Det gælder også for ønskede ændringer af regningens modtager eller faktureringsadressen. Fristen på seks uger berører ikke pligten til betaling eller pligten til at klage over mangler inden for den kortere frist, der er fastlagt i disse generelle forretningsbetingelser.

§ 17 Handelssædvane

I forholdet mellem erhvervsdrivende gælder trykkeribranchens handelssædvane (f.eks. ingen forpligtelse til at udlevere mellemprodukter, såsom data, litografiske plader eller trykplader, der bliver fremstillet i forbindelse med produktionen af slutproduktet), såfremt der ikke er afgivet anden ordre.


§ 18 Data, medier til lagring af data

(1) Produkter, der tilhører kunden, især data og medier til lagring af data, arkiveres af os efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden og kundens medhjælpere kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det kundens ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.

(2) Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.

§ 19 Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse

(1) Kunden indestår i særdeleshed for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til os, ikke krænker tredjemands ophavs- eller varemærkerettigheder eller øvrige hermed beslægtede rettigheder, almindelige personlige rettigheder eller andre rettigheder.

(2) Kunden bekræfter, at han er ejer af retten til reproduktion og kopiering af de indsendte data.

(3) Ved første påkrav vedrørende alle fordringer fra tredjemand fritstiller kunden os og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som vi måtte blive påført som følge af tredjemands ret, herunder at yde erstatning for eventuelle sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).

§ 20 Gældende lov og værneting


(1) For den mellem os og kunden indgåede kontrakt gælder dansk lov.

(2) FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for kontraktforholdet.

(3) Såfremt kunden er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særformue, afgøres alle tvister mellem parterne vedrørende det pågældende kontraktforhold ved de almindelig domstole med Københavns Byret som rette værneting. I alle øvrige tilfælde kan vi eller kunden indlevere stævning ved enhver ifølge lovgivning kompetent domstol.

(4) Såfremt en bestemmelse i disse almindelige forretningsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler skulle være eller blive ugyldig, vil dette ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers eller aftalers gyldighed.

(5) Ændringer og tilføjelser til disse almindelige forretningsbetingelser skal være skriftlige. Dette er også gældende for ændringen af nærværende bestemmelse om skriftlig affattelse.