FLYERALARMS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

§ 1 Anvendelsesområde

 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer på flyeralarm.dk
 2. Aftale om køb indgås med FLYERALARM ApS, CVR-nr. 36 50 39 98, Havnegade 39, 1058 København K, tlf.:89 870 455, e-mail: info@flyeralarm.dk (herefter "FLYERALARM").
 3. Fravigelser, ændringer og tillægsaftaler til disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt FLYERALARM skriftligt har bekræftet disse.
 4. Aftalen indgås på dansk og er bindende for begge parter, når købet er afgivet. FLYERALARM påbegynder produktionen, når data er tjekket, og du har modtaget mail med Datatjek er ok.

§ 2 Betaling

 1. Vores priser er angivet i danske kroner inkl. standard forsendelse og emballering. Priserne angives både ekskl. og inkl. moms.
 2. 2. Vi modtager betaling med VISA, VISA Electron, Dankort, Maestro, MasterCard og PayPal, medmindre andet er skriftligt aftalt. Betaler du via PayPal, er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere om betingelserne på PayPals hjemmeside. Du kan også betale ved bankoverførsel til vores bankforbindelse. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.
 3. 3. Betaling trækkes fra dit betalingskort, når varen er bestilt. Vi tager ikke kortgebyrer.
 4. Hvis du vælger betaling ved bankoverførsel, sender vi oplysninger om vores bankforbindelse til dig sammen med ordrebekræftelsen. Så snart vi har modtaget din betaling (oplys venligst dit bestillingsnummer uden mellemrum og specialtegn som reference for overførslen), trykker og sender vi din ordre. Det tager typisk 2 til 3 hverdage, inden betaling når frem til os. Vi giver dig besked pr. e-mail, når betaling er modtaget.

§ 3 Levering

 1. Vi leverer varen som oplyst af os i forbindelse med det specifikke produkt. Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, leveres hurtigst muligt efter køb og forudsat vi har modtaget de nødvendige data til tryk samt registreret betaling.
 2. Vi er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer vi evt. yderligere leveringsomkostninger.
 3. Varer leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Levering sker med UPS. Leveringstiden fremgår af de enkelte produkter.
 4. Såfremt modtagelse af en vare nægtes uden dette er berettiget, opkræver vi et fast beløb på DKK 300 som godtgørelse. Der beregnes ikke moms af godtgørelsesbeløbet.

§ 4 Fortrydelsesret

 1. Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse i forhold til kunder, som er erhvervsdrivende.

§ 5 Udførelse af ordren, frigivelse fra ordregiverens side

 1. Data skal leveres i de af os anviste datafilformater og med de af os anviste printdata. Det er obligatorisk, at databladenes indhold overholdes. I tilfælde af levering af afvigende datafilformater kan vi ikke garantere kunden en fejlfri ydelse, medmindre vi skriftligt har godkendt dette format. Kunden hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data, som vi ikke er ansvarlige for.
 2. Der påhviler os ingen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra kundens side eller fra en af kunden udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data. Dette gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige eller i tilfælde af udtrykkelig aftale (professionelt datatjek). Ved dataoverførsler skal kunden inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Vi er berettigede til at lave kopier af kundens data.

§ 6 Efterfølgende ændringer, forarbejder

 1. Såfremt kunden efterfølgende, dvs. efter ordremodtagelsen, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse faktureret. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på DKK 111,60 (inkl. moms) for hver ændring i henhold til kundens ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.
 2. Ændringer af leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af kunden, faktureres særskilt. Kunden kan ikke anmode om ændringer efter, at kundens bestilling er sendt til tryk.
 3. Vi er berettigede, men ikke forpligtede, til at foretage nødvendige forarbejder især vedrørende de af kunden leverede eller overførte data uden at konsultere kunden, såfremt dette er i kundens økonomiske interesse eller bidrager til overholdelsen af færdiggørelsesfristen. Såfremt kundens data ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer, og der i forbindelse med tilpasning af data til tryk opstår fejl i det færdige produkt, hæfter vi ikke herfor. Kunden erklærer udtrykkeligt, at disse arbejder foretages for kundens risiko. Sådanne arbejder bliver faktureret i henhold til det tidsforbrug, der har været nødvendigt i det pågældende tilfælde.

§ 7 Annullering

 1. Annullering af ordrer er kun mulig, når ordrestatus er ”ordre godkendt til trykning”, ”data uploadet”, ”data indgået”, ”fejlbehæftede data”, ”datatjek i orden”, ”annullering undervejs”, ”ny data kommer”, ”påmindelse - fejlbehæftede data”, ”påmindelse - data mangler”, ”data godkendt til trykning”, ”godkendelse af data til trykning mangler”, ”påmindelse - godkendelse af data til trykning mangler”, forudbetaling registreret” samt ”påmindelse - forudbetaling ikke registreret”. Annullering af ordrer ved senere ordrestatus er udelukket.
 2. Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven. Såfremt det for kun en af varerne i indkøbskurven gælder, at ordrestatus er senere end de i afsnit (1) nævnte, er annulleringen ikke længere mulig, selv om en anden bestilling endnu ikke er nået til denne ordrestatus.
 3. Annullering kan kun foretages af kunden selv og udelukkende via kundens kundekonto.

§ 8 Undersøgelse af varen og mangler

 1. Kunden skalbør straks efter modtagelse af varen foretage en undersøgelse af, hvorvidt varen er i overensstemmelse med det aftalten.
 2. Evt. reklamation skal være meddelt skriftligt til FLYERALARM senest 7 hverdage efter kundens modtagelse af varen. I modsat fald anses varen for godkendt.Købelovens mangelsregler finder anvendelse.
 3. I tilfælde af evt. mangler er FLYERALARM berettiget til efter eget valg at afhjælpe disse, sørge for omlevering eller yde kunden et forholdsmæssigt afslag. Såfremt afhjælpning eller omlevering er umulig eller unødig byrdefuld efter FLYERALARMS vurdering, kan FLYERALARM vælge at refundere kundens betaling. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

§ 9 Produktionsspecifikke karakteristika, reklamationer

 1. FLYERALARM trykker i henhold til trykkeristandarden ISO 12647-2. Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen. Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde:
  • mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer,
  • mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre,
  • mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre,
  • mindre variationer i klippe- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet); især i tilfælde af magasiner, brochurer, bøger med klammehæftning eller spiralindbinding samt bestikposer med op til 4 mm i forhold til det lukkede slutformat, samtlige øvrige brochurer og bøger med op til 2 mm i forhold til det lukkede slutformat, servietter med op til 1,5 mm i forhold til det lukkede slutformat, reklameprodukter med 1-2 % af slutformatet, alle øvrige produkter med 1 mm i forhold til det (lukkede) slutformat,
  • mindre farvevariationer mellem de indre sider og indbindingen i tilfælde af magasiner,
  • mindre niveauforskel (op til 0,3 mm) af den partielle UV-lak, relieflakken, eller varmfolieprægningen i forhold til det trykte motiv.
  Af tekniske grunde gælder det samme for sammenligningen mellem øvrige trykforlæg (f.eks. proofs, prøvetryk, printede data, også selv om disse er fremstillet af os) og slutproduktet.
  • Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets løberetning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse, og de kan ikke give anledning til reklamation.
  • Ved forsendelse til en eller flere leveringsadresser gælder: Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5 % mindre eller mere af den bestilte vare). Dette inkluderer ligeledes kasseret materiale, prøveark, eksemplarer til indstilling af maskiner i forarbejdningsprocessen, produktionsrelaterede affaldsprodukter som de øverste og nederste ark, der bliver frasorteret.
  • I tilfælde af afvigelser i beskaffenheden af det anvendte materiale er vores ansvar begrænset til værdien af den pågældende ordre.

  § 10 Data, medier til lagring af data

  1. Produkter, der tilhører kunden, især data og medier til lagring af data, arkiveres af os efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det kundens ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.
  2. Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.

  § 11 Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse

  1. Kunden indestår for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til os, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavs- eller varemærkerettigheder.
  2. Kunden skal skadesløsholde os for ethvert krav fra tredjemand og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som vi måtte blive påført som følge heraf, herunder at yde erstatning for evt. sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).

  § 12 Ansvarsbegrænsning

  1. 1. FLYERALARM er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

  § 13 Force majeure

  1. FLYERALARM hæfter ikke, såfremt levering bliver umulig eller forsinket, når dette skyldes force majeure.
  2. Ved midlertidige hindringer forlænges leverings- og ydelseshindringer med den frist, som hindringen står på samt en passende opstartsfase. Såfremt det som følge af forsinkelsen vil være urimeligt for kunden at modtage varen eller ydelsen, kan kunden ophæve aftalen. Ingen af parterne kan gøre erstatningskrav gældende mod hinanden som følge af force majeure.

  § 14 Gældende lov og værneting

  1. For den mellem os og kunden indgåede aftale gælder dansk ret.
  2. FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for aftaleforholdet.
  3. Tvister afgøres af Københavns Byret som eksklusivt værneting. Dette er ikke til hinder for sagens henvisning til Sø- og Handelsretten eller Østre Landsret efter de til enhver tid gældenden regler derom.

  Persondatapolitik

  Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
  Navn, adresse, tlf.nr., CVR-nummer og mailadresse.

  Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Hvis du ønsker at vide yderligere i forhold til databeskyttelse, da er dette beskrevet nøje under Databeskyttelse (https://www.flyeralarm.com/dk/content/index/open/id/21634/databeskyttelse.html).

  Personoplysningerne registreres hos Flyeralarm ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

  Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Den dataansvarlige på flyeralarm.com er Flyeralarm ApS. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os,

  Sidst opdateret: december 2021