+45 89 870 455 Mandag til fredag Kl. 9:00 til 17:00 Gratis forsendelse Overnight levering

FLYERALARMs almindelige forretningsbetingelser for forbrugere

Standardfortrydelsesblanket

Almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

§ 1 Anvendelsesområde, sprog


(1) Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for samtlige tilbud, leveringer og ydelser, baseret på bestillinger fra vores kunder (herefter kaldet ”kunde”) via vores flyeralarm onlineshop (herefter kaldet ”webshop”).

(2) Der indgås kontrakter med kunden udelukkende på dansk eller engelsk.

§ 2 Fravigelse af betingelserne (1) I forbindelse med kontraktindgåelsen er vores salgspersonale ikke berettiget til at indgå mundtlige aftaler med kunden, der fraviger bestillingsblanketten eller disse almindelige forretningsbetingelser. Samtlige aftaler, der indgås mellem os og kunden i forbindelse med gennemførelsen af denne kontrakt, skal være skriftlige (herunder pr. telefax eller e-mail).

(2) Fravigelser, ændringer og tillægsaftaler til kontrakten har kun gyldighed, såfremt vi skriftligt bekræfter disse.

§ 3 Lagring af kontraktsteksten
Vi gemmer kontraktsteksten og sender bestillingsoplysningerne pr. e-mail til kunden. De almindelige forretningsbetingelser kan til enhver tid læses her. Kunden har imidlertid via sin kundekonto adgang til tidligere bestillinger uden de almindelige forretningsbetingelser, der var gældende på bestillingstidspunktet.

§ 4 Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse for fjernsalgskontrakter vedr. levering af varer, som ikke er præfabrikerede og som er blevet fremstillet i henhold til et individuelt valg eller en individuel bestemmelse fra forbrugerens side, eller når varerne entydigt er tilpasset forbrugerens personlige behov..


Såfremt kunden er erhvervsdrivende og indgår aftalen i forbindelse med sine erhvervsmæssige aktiviteter eller sine aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende, finder fortrydelsesretten ikke anvendelse.

Vejledning vedr. fortrydelsesretten
Som forbruger har du ret til at fortryde denne kontrakt inden for 14 dage uden begrundelse. Fortrydelsesfristen andrager 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, dog ikke befragteren, har taget den sidste del af varen i sin fysiske besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du oplyse os (FLYERALARM ApS, Havnegade 39, 1058 København K, e-mail: fortrydelse@flyeralarm.dk) om din beslutning vedr. fortrydelse af denne kontrakt ved en entydig skriftlig erklæring, f.eks. pr. brev, sendt via postvæsenet, pr. telefax eller e-mail. Du kan benytte vores standard fortrydelsesblanket, hvilket dog ikke er et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender oplysning om udøvelsen af fortrydelsesretten inden for fortrydelsesfristen.
Følger af fortrydelsen
Såfremt du fortryder indgåelsen af denne kontrakt, skal vi omgående og inden 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse, refundere alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger (med undtagelse af eventuelle tillægsomkostninger som følge af dit valg af en anden form for levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering). Ved refundering benytter vi det samme betalingsmiddel, som du selv har brugt ved din oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet. Under ingen omstændigheder bliver du pålagt omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde det beløb, der skal refunderes, indtil vi har modtaget varen retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har afsendt varen, alt efter hvilken dato der kommer først. Du skal omgående og i hvert fald senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du fortryder indgåelsen af denne kontrakt, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen anses for overholdt, såfremt du afsender varerne inden for 14-dages fristen. Du bærer de umiddelbare omkostninger for returneringen af varerne.

Du skal kun afholde omkostningerne for en eventuel værdiforringelse af varerne, såfremt denne værdiforringelse skyldes, at varerne blev håndteret på en anden måde end nødvendig for at kunne konstatere varens art, beskaffenhed og den måde, den fungerer på.
§ 5 Priser, betaling
(1) Vores priser indeholder emballering, forsendelse samt den lovpligtige moms. Kunden skal afholde told og lignende afgifter.

(2) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er vores priser gældende for levering fra forretningsstedet i København.

(3) Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne, sker vores levering mod forudbetaling og mod betaling med kreditkort (MasterCard, Visa, Visa Elektron og Maestro).

(4) Ved betaling med kreditkort sker debiteringen af kundens kreditkortkonto efter kundens accept af tilbuddet.

(5) Betaling med frigørende virkning kan kun ske umiddelbart til os eller til en af os anvist bankkonto.

(6) Vi forbeholder os udtrykkeligt ret til at afvise betaling med check eller veksler. De accepteres kun, hvis de anvendes som led i betalingen. Det påhviler kunden at betale eventuelle diskonterings- eller vekselomkostninger, som i øvrigt forfalder til omgående betaling.

(7) Gennemførelse af kreditkortbetalinger med VISA eller MasterCard sker via flyeralarm B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Nederlandene, som er et datterselskab af flyeralarm GmbH.

§ 6 Udførelse af ordren, frigivelse fra ordregiverens side
(1) Data skal leveres i de af os anviste datafilformater og med de af os anviste printdata. Det er obligatorisk, at databladenes indhold overholdes. I tilfælde af levering af afvigende datafilformater kan vi ikke garantere kunden en fejlfri ydelse, medmindre vi skriftligt har godkendt dette format. Kunden hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data, som vi ikke er ansvarlige for.

(2) Der påhviler os ingen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra kundens side eller fra en af kunden udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data. Dette gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige eller i tilfælde af udtrykkelig aftale (professionelt datatjek). Ved dataoverførsler skal kunden inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Vi er berettigede til at lave kopier af kundens data.

§ 7 Uberettiget nægtelse af varemodtagelse Såfremt modtagelse af en vare nægtes uden berettigelse, opkræver vi et fast beløb på kr. 300 som godtgørelse. Der beregnes ikke moms af godtgørelsesbeløbet. Kunden har imidlertid mulighed for at dokumentere en mindre skade, som i så fald vil blive lagt til grund. Ligeledes har vi mulighed for at dokumentere en større skade, som i så fald vil blive lagt til grund. Varen/det i henhold til kontrakten skyldige beløb bliver opkrævet uafhængigt af denne godtgørelse.

§ 8 Levering, leveringstid, delleverancer (1) Leveringen sker udelukkende i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.

(2) Fristen, der er afgørende for bestemmelsen af forsendelsesdatoen, vedrører hverdage (mandag – fredag) og begynder at løbe dagen efter modtagelsen af data, der er egnede til tryk, eller meddelelsen om, at data er klar til tryk, samt efter fuldstændig betaling af varen (inkl. moms). I tilfælde af forskudsbetaling er det afgørende, hvornår betalingen er modtaget på FLYERALARM ApS’ konto.

(3) Vi er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer vi eventuelle yderligere transportudgifter.

§ 9 Efterfølgende ændringer, forarbejder (1) Såfremt kunden efterfølgende, dvs. efter ordremodtagelsen, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse faktureret. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på kr. 111,60 (inkl. moms) for hver ændring i henhold til kundens ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.

(2) Ændringer af leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af kunden, faktureres særskilt.

(3) Vi er berettigede, men ikke forpligtede, til at foretage nødvendige forarbejder især vedrørende de af kunden leverede eller overførte data uden at konsultere kunden, såfremt dette er i kundens økonomiske interesse eller bidrager til overholdelsen af færdiggørelsesfristen. Såfremt kundens data ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer og der i forbindelse med tilpasning af data til tryk opstår fejl i det færdige produkt, hæfter vi ikke herfor. Kunden erklærer udtrykkeligt, at disse arbejder foretages for kundens risiko. Reklamation er derfor udelukket. Sådanne arbejder bliver faktureret i henhold til det tidsforbrug, der har været nødvendigt i det pågældende tilfælde.

§ 10 Annullering (1) Annullering af ordrer er kun mulig, når ordrestatus er ”ordre godkendt til trykning”, ”data uploadet”, ”data indgået”, ”fejlbehæftede data”, ”datatjek i orden”, ”annullering undervejs”, ”ny data kommer”, ”påmindelse - fejlbehæftede data”, ”påmindelse - data mangler”, ”påmindelse - data mangler, CD”, ”data godkendt til trykning”, ” godkendelse af data til trykning mangler”, ”påmindelse - godkendelse af data til trykning mangler”, forudbetaling registreret” samt ” påmindelse - forudbetaling ikke registreret”. Annullering af ordrer ved senere ordrestatus er udelukket.

(2) Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven. Såfremt det for kun en af varerne i indkøbskurven gælder, at ordrestatus er senere end de i afsnit (1) nævnte, er annulleringen ikke længere mulig, selv om en anden bestilling endnu ikke er nået til denne ordrestatus.

(3) Annullering kan kun foretages af kunden selv og udelukkende via kundens kundekonto.

§ 11 Forsendelse, risikoovergang (1) Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, træffer vi afgørelsen vedr. hensigtsmæssig forsendelsesmåde og transportvirksomhed efter et rimeligt skøn.

(2) Varen anses for overdraget på det tidspunkt, hvor den kommer i kundens fysiske besiddelse eller i en af kunden udpeget persons besiddelse, der er berettiget til at modtage varen. På dette tidspunkt overgår også risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse til kunden.

§ 12 Ansvar for materielle og retlige mangler (1) Kunden skal i alle tilfælde omgående foretage en undersøgelse af, hvorvidt varen er i overensstemmelse med aftalen. Risikoen for eventuelle fejl overgår til kunden på tidspunktet for erklæringen om, at teksten er klar til tryk / kan færdiggøres, medmindre der er tale om fejl, der først er opstået eller først kan opdages under færdiggørelsesprocessen, der finder sted efter erklæringen om, at teksten er klar til tryk / kan færdiggøres. Det samme er gældende for alle øvrige erklæringer fra kundens side om, at data er klar til tryk / færdiggørelse.

(2) Krav som følge af reklamation på grund af mangler ved den leverede vare er udelukket, såfremt kunden ikke giver meddelelse herom senest to måneder efter, at kunden har opdaget manglen. Den absolutte reklamationsfrist andrager to år fra tidspunktet for leveringen; såfremt det er nødvendigt med en godkendelse af varen, fra tidspunktet for godkendelsen.

(3) Hvis der er en materiel mangel ved den leverede vare, kan kunden i første omgang kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer en fejlfri vare. Såfremt en eller begge disse måder at afhjælpe mangler på er umulige eller urimelige, er vi berettigede til at afvise dem.

(4) Vi dækker omkostningerne i forbindelse med afhjælpningen, herunder især udgifter til transport, arbejdskraft og materiale; vi dækker ikke ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med overførslen af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet.

(5) Såfremt afhjælpningen i henhold til afsnit 3 mislykkes, eller såfremt det er urimeligt for kunden at acceptere denne, eller såfremt vi afviser at udføre denne, er kunden i overensstemmelse med gældende ret berettiget til at ophæve kontrakten, kræve nedslag i prisen eller erstatning eller godtgørelse for sine forgæves afholdte udgifter. Øvrige fordringer fra kundens side – uanset på hvilket retsligt grundlag disse fremsættes – er udelukket eller begrænset i henhold til afsnit 14.

(6) Ingen af de foranstående bestemmelser har til formål at ændre reglerne om bevisbyrdens fordeling ifølge lov eller retspraksis.


§ 13 Produktionsspecifikke karakteristika, reklamationer (1) Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen.

Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde:
  • mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer,
  • mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre,
  • mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre,
  • mindre variationer i klippe- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet); især i tilfælde af bestikposer med op til 4 mm i forhold til det lukkede slutformat, samtlige øvrige brochurer og bøger med op til 2 mm i forhold til det lukkede slutformat, servietter med op til 1,5 mm i forhold til det lukkede slutformat, reklameprodukter med 1-2% af slutformatet, alle øvrige produkter med 1 mm i forhold til det (lukkede) slutformat,
  • mindre farvevariationer mellem de indre sider og indbindingen i tilfælde af magasiner,
  • mindre niveauforskel (op til 0,3 mm) af den partielle UV-lak, relieflakken, eller varmfolieprægningen i forhold til det trykte motiv.

Af tekniske grunde gælder det samme for sammenligningen mellem øvrige trykforlæg (f.eks. proofs, prøvetryk, printede data, også selv om disse er fremstillet af os) og slutproduktet.

(2) Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets løberetning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse og de kan ikke give anledning til reklamation.

(3) Ved forsendelse til en leveringsadresse gælder:
Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5% mindre eller mere af den bestilte vare). Dette inkluderer ligeledes kasseret materiale, prøveark, eksemplarer til indstilling af maskiner i forarbejdningsprocessen, produktionsrelaterede affaldsprodukter som de øverste og nederste ark, der bliver frasorteret.

(4) Ved forsendele til flere leveringsadresser gælder:
Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5% mindre eller mere af den bestilte vare). Dette inkluderer ligeledes kasseret materiale, prøveark, eksemplarer til indstilling af maskiner i forarbejdningsprocessen, produktionsrelaterede affaldsprodukter som de øverste og nederste ark, der bliver frasorteret.

(5) I tilfælde af afvigelser i beskaffenheden af det anvendte materiale er vores ansvar begrænset til værdien af den pågældende ordre.

§ 14 Kundens ophævelse af kontrakten og vores ansvar i øvrigt (1) Kundens lovbestemte ophævelsesret skal – bortset fra de tilfælde, der er omfattet af § 11 – hverken udelukkes eller begrænses. På samme måde skal vores lovbestemte eller kontraktlige rettigheder og krav hverken udelukkes eller begrænses.

(2) Vi hæfter uindskrænket kun for forsætlighed og grov uagtsomhed (herunder forsætlighed og grov uagtsomhed, udvist af vores juridiske repræsentanter og medhjælpere) samt for skader på liv, krop og sundhed, der beror på uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller fra vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side. Vi hæfter ligeledes uindskrænket for afgivelsen af garantier og forsikringer, såfremt vi som følge af en mangel, omfattet af disse garantier og forsikringer, kan drages til ansvar. Endvidere gælder der ingen begrænsning af ansvaret vedrørende risikoforhold, især ifølge lovgivningen om produktansvar.

(3) I forhold til øvrige former for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er det os påhvilende ansvar begrænset til en forudsigelig skade, der typisk kan ske ved et kontraktforhold, omfattet af disse betingelser.

(4) I alle øvrige tilfælde er ethvert ansvar – uanset hvilken retlig begrundelse der gøres gældende (især krav ifølge misligholdelse af primære eller sekundære kontraktlige forpligtelser, skadevoldende handlinger samt øvrigt ansvar uden for kontraktforhold) – udelukket.

(5) De samme udelukkelser, begrænsninger og undtagelser heraf gælder for krav vedr. culpøs adfærd i forbindelse med kontraktindgåelsen.

(6) Udelukkelse eller begrænsning af vores ansvar er ligeledes gældende for vores juridiske repræsentanter og medhjælpere.

(7) Primære forpligtelser er væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, der er karakteristiske for kontrakten, og som kontraktsparten bør kunne stole på; der er derfor tale om de væsentlige rettigheder og pligter, som udgør forudsætningerne for opfyldelsen af kontrakten og er uundværlige med hensyn til opnåelsen af kontraktens formål.

(8) Ingen af de foranstående bestemmelser har til formål at ændre reglerne om bevisbyrdens fordeling ifølge lov eller retspraksis.

§ 15 Modregning, tilbageholdelse og overdragelse
(1) Kunden må kun modregne egne fordringer mod vores fordringer, såfremt kundens modkrav er ubestridte og fastslået med endelig retskraft. Kunden er imidlertid berettiget til at foretage tilbageholdelse på grund af modkrav, der er opstået i samme kontraktforhold.

(2) Overdragelse af kundens fordring mod os er ikke tilladt.

§ 16 Elektronisk faktura
Kunden erklærer sig indforstået med, at vores faktura fremsendes elektronisk.

§ 17 Mellemprodukter Vi er ikke forpligtede til at udlevere mellemprodukter, såsom data, litografiske plader eller trykplader, der bliver fremstillet i forbindelse med produktionen af slutproduktet. Denne bestemmelse kan fraviges ved skriftlig aftale.

§ 18 Data, medier til lagring af data (1) Produkter, der tilhører kunden, især data og medier til lagring af data, arkiveres af os efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden og kundens medhjælpere kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det kundens ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.

(2) Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.

§ 19 Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse (1) Kunden indestår i særdeleshed for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til os, ikke krænker tredjemands ophavs- eller varemærkerettigheder eller øvrige hermed beslægtede rettigheder, almindelige personlige rettigheder eller andre rettigheder.

(2) Kunden bekræfter, at han er ejer af retten til reproduktion og kopiering af de indsendte data.

(3) Ved første påkrav vedrørende alle fordringer fra tredjemand fritstiller kunden os og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som vi måtte blive påført som følge af tredjemands ret, herunder at yde erstatning for eventuelle sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).

§ 20 Gældende lov, værneting og skriftlig affattelse
(1) For den mellem os og kunden indgåede kontrakt gælder dansk lov.

(2) FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for kontraktforholdet.

(3) Såfremt en bestemmelse i disse almindelige forretningsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler skulle være eller blive ugyldig, vil dette ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers eller aftalers gyldighed.

(4) Ændringer og tilføjelser til disse almindelige forretningsbetingelser skal være skriftlige. Dette er også gældende for ændringen af nærværende bestemmelse om skriftlig affattelse.