+45 89 870 455 Mandag til fredag Kl. 9:00 til 17:00 Gratis forsendelse Overnight levering

FLYERALARMS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FORBRUGERE

§ 1 Anvendelsesområde
(1) Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer på flyeralarm.dk
(2) Aftale om køb indgås med FLYERALARM ApS, CVR-nr. 36 50 39 98, Havnegade 39, 1058 København K, tlf.:89 870 455, e-mail: info@flyeralarm.dk (herefter "FLYERALARM").
(3) Fravigelser, ændringer og tillægsaftaler til disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt FLYERALARM skriftligt har bekræftet disse.
(4) En aftale om køb er først bindende, når du har modtaget en mail med ”Datatjek er ok” fra FLYERALARM. Aftaler indgås


§ 2 Betaling
(1) Vores priser er angivet i danske kroner inkl. standard forsendelse, emballering og moms.
(2) Vi modtager betaling med VISA, VISA Electron, Dankort, Maestro, MasterCard og PayPal. Du kan også betale ved bankoverførsel til vores bankforbindelse.
(3) Betaling med betalingskort og via PayPal kan ikke overstige henholdsvis DKK 29.750 og 45.000 inkl. moms pr. ordre. Beløb trækkes først, når varen afsendes. Hvis der er tale om varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, må vi dog trække betalingen, når udførelsen påbegyndes.
(4) Gennemførelse af kreditkortbetalinger med VISA eller MasterCard sker via FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Nederlandene.
(5) Hvis du vælger betaling ved bankoverførsel, sender vi oplysninger om vores bankforbindelse til dig sammen med ordrebekræftelsen. Så snart vi har modtaget din betaling (oplys venligst dit bestillingsnummer uden mellemrum og specialtegn som reference for overførslen), trykker og sender vi din ordre. Det tager typisk 2 til 3 hverdage, inden betaling når frem til os. Vi giver dig besked pr. e-mail, når betaling er modtaget.
(6) Hvis du har bestilt flere varer, og en af varerne er i restordre, trække vi først betalingen for denne vare, når varen afsendes.


§ 3 Levering
(1) Vi leverer varen som oplyst af os i forbindelse med det specifikke produkt. Varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, leveres hurtigst muligt efter køb og forudsat vi har modtaget de nødvendige data til tryk samt betaling.
(2) Vi er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer vi evt. yderligere leveringsomkostninger.
(3) Varer leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Levering sker med UPS.
(4) Såfremt modtagelse af en vare nægtes uden dette er berettiget, opkræver vi et fast beløb på DKK 300 som godtgørelse. Der beregnes ikke moms af godtgørelsesbeløbet.


§ 4 Fortrydelsesret
(1) Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse i forhold til varer, som er blevet fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.


Vejledning vedr. fortrydelsesretten
Som forbruger har du ret til at fortryde en aftale om køb inden for 14 dage uden begrundelse, forudsat der ikke er tale om varer, som er blevet fremstillet efter dine specifikationer eller fået et tydeligt personligt præg. Fortrydelsesfristen andrager 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, dog ikke transportøren, har taget den sidste del af varerne i sin fysiske besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du oplyse os (FLYERALARM ApS, Havnegade 39, 1058 København K, e-mail: info@flyeralarm.dk) om din beslutning vedr. fortrydelse ved en entydig skriftlig erklæring, f.eks. pr. brev eller e-mail. Du kan benytte vores standard fortrydelsesblanket, hvilket dog ikke er et krav. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender oplysning om udøvelsen af fortrydelsesretten inden for fortrydelsesfristen.


Følger af fortrydelsen

Såfremt du fortryder indgåelsen af aftalen, refunderer vi inden 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse, alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostninger (med undtagelse af evt. tillægsomkostninger som følge af dit valg af en anden form for levering end den af os tilbudte standardlevering). Ved refundering benytter vi det samme betalingsmiddel, som du selv har brugt ved din oprindelige transaktion, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet. Under ingen omstændigheder bliver du pålagt omkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde det beløb, der skal refunderes, indtil vi har modtaget varen retur, eller indtil du har dokumenteret, at du har afsendt varen, alt efter hvilken dato der kommer først. Du skal uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor du har meddelt os, at du fortryder indgåelsen af denne aftale, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen anses for overholdt, såfremt du afsender varerne inden for 14-dages fristens udløb. Du skal selv afholde omkostninger for returneringen af varerne.

Returnering af varerne skal ske til:


FLYERALARM ApS
Havnegade 39
1058 København K


Du skal kun afholde omkostningerne for en evt. værdiforringelse af varerne, såfremt denne værdiforringelse skyldes, at varerne blev håndteret på en anden måde end nødvendig for at kunne konstatere varens art, beskaffenhed og den måde, den fungerer på.


§ 5 Udførelse af ordren, frigivelse fra ordregiverens side
(1) Data skal leveres i de af os anviste datafilformater og med de af os anviste printdata. Det er obligatorisk, at databladenes indhold overholdes. I tilfælde af levering af afvigende datafilformater kan vi ikke garantere kunden en fejlfri ydelse, medmindre vi skriftligt har godkendt dette format. Kunden hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data, som vi ikke er
(2) Der påhviler os ingen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra kundens side eller fra en af kunden udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data. Dette gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige eller i tilfælde af udtrykkelig aftale (professionelt datatjek). Ved dataoverførsler skal kunden inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Vi er berettigede til at lave kopier af kundens data.


§ 6 Efterfølgende ændringer, forarbejder
(1) Såfremt kunden efterfølgende, dvs. efter ordremodtagelsen, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse faktureret. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på DKK 111,60 (inkl. moms) for hver ændring i henhold til kundens ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.
(2) Ændringer af leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af kunden, faktureres særskilt. Kunden kan ikke anmode om ændringer efter, at kundens bestilling er sendt til tryk.
(3) Vi er berettigede, men ikke forpligtede, til at foretage nødvendige forarbejder især vedrørende de af kunden leverede eller overførte data uden at konsultere kunden, såfremt dette er i kundens økonomiske interesse eller bidrager til overholdelsen af færdiggørelsesfristen. Såfremt kundens data ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer, og der i forbindelse med tilpasning af data til tryk opstår fejl i det færdige produkt, hæfter vi ikke herfor. Kunden erklærer udtrykkeligt, at disse arbejder foretages for kundens risiko. Sådanne arbejder bliver faktureret i henhold til det tidsforbrug, der har været nødvendigt i det pågældende tilfælde.


§ 7 Annullering
(1) Annullering af ordrer er kun mulig, når ordrestatus er ”ordre godkendt til trykning”, ”data uploadet”, ”data indgået”, ”fejlbehæftede data”, ”datatjek i orden”, ”annullering undervejs”, ”ny data kommer”, ”påmindelse - fejlbehæftede data”, ”påmindelse - data mangler”, ”data godkendt til trykning”, ”godkendelse af data til trykning mangler”, ”påmindelse - godkendelse af data til trykning mangler”, forudbetaling registreret” samt ”påmindelse - forudbetaling ikke registreret”. Annullering af ordrer ved senere ordrestatus er udelukket.
(2) Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven. Såfremt det for kun en af varerne i indkøbskurven gælder, at ordrestatus er senere end de i afsnit (1) nævnte, er annulleringen ikke længere mulig, selv om en anden bestilling endnu ikke er nået til denne ordrestatus.
(3) Annullering kan kun foretages af kunden selv og udelukkende via kundens kundekonto.


§ 8 Undersøgelse af varen og mangler
(1) Kunden bør efter modtagelse af varen foretage en undersøgelse af, hvorvidt varen er i overensstemmelse med aftalen.
(2) Købelovens mangelsregler finder anvendelse.


§ 9 Produktionsspecifikke karakteristika, reklamationer
(1) FLYERALARM trykker i henhold til trykkeristandarden ISO 12647-2. Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen.
Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde:
  • mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer,
  • mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre,
  • mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre,
  • mindre variationer i klippe- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet); især i tilfælde af magasiner, brochurer, bøger med klammehæftning eller spiralindbinding samt bestikposer med op til 4 mm i forhold til det lukkede slutformat, samtlige øvrige brochurer og bøger med op til 2 mm i forhold til det lukkede slutformat, servietter med op til 1,5 mm i forhold til det lukkede slutformat, reklameprodukter med 1-2 % af slutformatet, alle øvrige produkter med 1 mm i forhold til det (lukkede) slutformat,
  • mindre farvevariationer mellem de indre sider og indbindingen i tilfælde af magasiner,
  • mindre niveauforskel (op til 0,3 mm) af den partielle UV-lak, relieflakken, eller varmfolieprægningen i forhold til det trykte motiv.
Af tekniske grunde gælder det samme for sammenligningen mellem øvrige trykforlæg (f.eks. proofs, prøvetryk, printede data, også selv om disse er fremstillet af os) og slutproduktet.
(2) Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets løberetning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse, og de kan ikke give anledning til reklamation.
(3) Ved forsendelse til en eller flere leveringsadresser gælder:
Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5 % mindre eller mere af den bestilte vare). Dette inkluderer ligeledes kasseret materiale, prøveark, eksemplarer til indstilling af maskiner i forarbejdningsprocessen, produktionsrelaterede affaldsprodukter som de øverste og nederste ark, der bliver frasorteret.
(4) I tilfælde af afvigelser i beskaffenheden af det anvendte materiale er vores ansvar begrænset til værdien af den pågældende


§ 10 Data, medier til lagring af data
(1) Produkter, der tilhører kunden, især data og medier til lagring af data, arkiveres af os efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det kundens ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.
(2) Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.


§ 11 Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse
(1) Kunden indestår for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til os, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavs- eller varemærkerettigheder.
(2) Kunden skal skadesløsholde os for ethvert krav fra tredjemand og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som vi måtte blive påført som følge heraf, herunder at yde erstatning for evt. sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).


§ 12 Oplysning om klagemuligheder
(1) En klage over en vare købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
(2) EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: info@flyeralarm.dk.


§ 13 Gældende lov og værneting
(1) For den mellem os og kunden indgåede aftale gælder dansk ret.
(2) FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for aftaleforholdet.
(3) Tvister afgøres endeligt af de almindelige danske domstole.