Foliekacheringer

Foliekachering på en side blank

Foliekachering på en side mat

Foliekachering på begge sider blank

Foliekachering på begge sider mat

Soft-Feel på en side mat