+358 9 42 45 1287 ma-pe klo 09:00 - 17:00 Toimitus maksutta Yön yli -toimitus

FLYERALARM Oy:n yleiset ehdot elinkeinonharjoittajille

Lataa PDF

1. Soveltamisala

(1) Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin tarjouksiin, toimituksiin ja suorituksiin, jotka perustuvat asiakkaidemme (jäljempänä ”Asiakas”) FLYERALARMin verkkokaupassa (jäljempänä ”Verkkokauppa”) tekemiin tilauksiin.
(2) Asiakkaan omien ehtojen soveltaminen on suljettu pois myös ilman FLYERALARMin nimenomaista ilmoitusta.

2. Sopimuksen tekeminen, toimeksiantaja, liitännäissopimukset

(1) Verkkokaupassamme ilmoitettuihin hintoihin voi tulla muutoksia. Hinnat annetaan sitoumuksetta, eivätkä ne ole sitova kehotus tehdä tarjous.
(2) Tekemällä tilauksen Verkkokaupassa Asiakas tekee sitovan tarjouksen tuotteesta tai tuotteista. (Tarjouksen tekeminen edellyttää, että Asiakas on ensin kirjautunut Verkkokauppaan ja hyväksynyt nämä yleiset ehdot.) Tarjous sitoo Asiakasta tarjouksen tekemistä seuraavan kolmen arkipäivän ajan.
(3) Vastaanotettuamme tarjouksen lähetämme Asiakkaalle sähköpostitse tarjouksen vastaanottoilmoituksen, joka on samalla tilausvahvistus.
(4) Myyntihenkilökuntamme ei voi sopia Asiakkaan kanssa suullisesti poikkeuksista tilausvahvistuksen ehtoihin tai näihin yleisiin ehtoihin.
(5) FLYERALARMin ja Asiakkaan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan ainoastaan kirjallisesti, faksitse tai sähköpostitse tehtyä sopimusta, johon nämä yleiset ehdot on sisällytetty.
Sopimus sisältää kaiken, mitä FLYERALARM ja Asiakas ovat tässä asiassa sopineet. Suulliset sitoumukset, jotka FLYERALARM on antanut ennen tämän sopimuksen tekemistä, eivät ole sitovia, vaan Verkkopalvelussa olevalla tilauslomakkeella tehdyt kirjalliset sopimukset tai tilaukset syrjäyttävät suulliset sopimukset. Tilauslomakkeella tehdyt sopimukset tai tilaukset ovat sitovia, ellei nimenomaisesti ole toisin todettu. Sopimukseen ja näihin ehtoihin tehtävät lisäykset ja muutokset ovat päteviä vain, jos ne tehdään kirjallisesti. Yrityksen johtoa ja toiminimen kirjoittajia lukuun ottamatta FLYERALARMin työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä edellä esitetystä poikkeavia suullisia sopimuksia. Faksitse tai sähköpostitse tehdyt lisäykset ja muutokset katsotaan tehdyiksi kirjallisesti. Muiden televiestintävälineiden välityksellä annettuja ilmoituksia ei katsota riittäviksi.
(6) Jos painatustyö toimitetaan kolmannelle osapuolelle, toimeksiantajana on tilaaja. Jos painatustyö toimitetaan kolmannelle kolmannen lukuun tai jos toimituksen vastaanottaja saa muuta hyötyä toimituksen hallussapidosta ja muusta käytöstä, toimeksiantajana ovat tilaaja ja tilauksen vastaanottaja yhdessä. Tekemällä tilauksen tilaaja antaa tähän hiljaisen suostumuksensa.
(7) Jos tilaus tehdään kolmannen lukuun, toimeksiantajana ovat tilaaja ja laskun vastaanottaja yhdessä siitä riippumatta, tehdäänkö tilaus tilaajan omissa vai kolmannen osapuolen nimissä. Jos tilaaja pyytää muuttamaan laskun vastaanottajaa sen jälkeen kun tilaus on jo laskutettu, laskun vastaanottaja sitoutuu hiljaisesti vastaamaan kyseisestä laskusta. Tekemällä tilauksen kyseinen tilaaja ilmoittaa hiljaisesti, että laskun vastaanottaja antaa tähän suostumuksensa.
(8) Liitännäissopimukset sekä muutokset ja lisäykset sopimukseen ovat päteviä ainoastaan, kun FLYERALARM on vahvistanut ne kirjallisesti.

3. Peruutusoikeus

Peruutusoikeutta ei ole Asiakkailla, jotka ovat elinkeinonharjoittajia ja jotka sopimuksentekohetkellä harjoittavat liiketoimintaa tai toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina.

4. Hinnat, maksu, vakuudet

(1) Hintamme sisältävät pakkauksen, lähetyksen yhteen toimitusosoitteeseen sekä lakisääteisen arvonlisäveron, mutta ei lähetystä useampaan toimitusosoitteeseen. Tullimaksuista ja muista vastaavista maksuista vastaa Asiakas.
(2) Ellei toisin ole kirjallisesti nimenomaisesti sovittu, toimitamme etukäteis- tai luottokorttimaksua vastaan (Mastercard, Visa, American Express). Kummassakin maksutavassa lasku lähetetään sähköpostitse ja voi lisäksi sisältyä tilausvahvistukseemme).
(3) Luottokortilla maksettaessa Asiakkaan luottokorttitiliä veloitetaan, kun Asiakas tekee ostotarjouksen.
(4) Maksun katsotaan tapahtuneen vasta, kun summa on käytettävissämme.
(5) Kaikkien painotöiden yhteydessä voidaan pyytää kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta takauksella tai luottokortilla.
(6) Visa- ja Mastercard-maksut käsittelee FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Alankomaat, FLYERALARM GmbH:n tytäryhtiö.

5. Toimeksiannon toteuttaminen ja Asiakkaan hyväksyntä

(1) Painotiedot on toimitettava FLYERALARMin pyytämissä tiedostomuodoissa. Annettuja ohjeita on noudatettava huolellisesti. Jos painotiedot toimitetaan meille jossain muussa tiedostomuodossa, emme voi taata virheetöntä tulosta, ellemme ole kirjallisesti hyväksyneet kyseistä tiedostomuotoa. Asiakas vastaa täysin tietojen oikeellisuudesta myös siinä tapauksessa, että tiedonsiirrossa tai tiedon tallennusmuodossa on tapahtunut virhe. FLYERALARM ei vastaa tällaisista virheistä.
(2) Meillä ei ole velvollisuutta tarkistaa Asiakkaan tai tämän valtuuttaman kolmannen osapuolen toimittamia tietoja, tiedonsiirtovälineitä tai siirrettyjä tiedostoja. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, joita selvästikään ei voi käsitellä tai lukea, eikä tietoja, joiden tarkistamisesta on nimenomaisesti sovittu (Painotiedoston laajennettu ). Asiakkaan on ennen tiedonsiirtoa huolehdittava siitä, että Asiakkaan tietokoneen virusohjelma on uusimman tekniikan tasoa. Tietoturvasta vastaa yksinomaan Asiakas. FLYERALARMILLA on oikeus jäljentää tietoja.

6. Kieltäytyminen vastaanottamasta toimitusta

Jos Asiakas perusteettomasti kieltäytyy vastaanottamasta toimitusta, perimme vahingonkorvauksena 40,00 euroa. Asiakas voi kuitenkin osoittaa, että aiheutuneen vahingon määrä on tätä pienempi, jolloin perittävän vahingonkorvauksen määrä perustuu toteutuneen vahingon määrään. Vastaavasti FLYERALARM voi osoittaa, että aiheutuneen vahingon määrä on tätä suurempi, jolloin perittävän vahingonkorvauksen määrä perustuu toteutuneen vahingon määrään. Vahingonkorvauksen määrä ei vaikuta sopimuksenmukaisen tavaran tai avoinna olevan summan laskuttamiseen.

7. Toimitus, toimitusaika, osatoimitus, ylivoimainen este

(1) Toimitamme tuotteita ainoastaan Suomeen, lukuun ottamatta Ahvenanmaata.
(2) Toimitusajan laskemisessa otetaan huomioon arkipäivät (maanantaista perjantaihin). Toimitusaika alkaa yhden vuorokauden kuluttua siitä, kun olemme vastaanottaneet painokelpoiset tiedot tai siitä, kun Asiakas on antanut luvan painotyön aloittamiseen määräajan puitteissa ja tavara on maksettu kokonaan (arvonlisävero mukaan lukien). Jos maksu tapahtuu ennakkomaksuna, katsotaan maksu suoritetuksi sinä päivänä, jolloin suoritus on tullut FLYERALARM Oy:n tilille.
(3) FLYERALARMilla on oikeus toimittaa osatoimituksina sellaisia tuotteita, joita ei käytetä yhdessä. Tällöin FLYERALARM vastaa ylimääräisistä lähetyskuluista.
(4) FLYERALARM ei vastaa tilanteista, joissa toimitus ei ole mahdollista tai joissa toimitus viivästyy ylivoimaisen esteen tai muun sellaisen FLYERALARMin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan olosuhteen johdosta, jota ei sopimuksen tekohetkellä voitu ennakoida. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi toimintahäiriöt, häiriöt tarvikkeiden ja energian saannissa, kuljetushäiriöt, lakko, työsulku, työvoiman, energian tai raaka-aineiden puute, ongelmat viranomaissuostumusten saamisessa, viranomaistoimenpiteet tai toimittajan laiminlyömä, virheellinen tai viivästynyt toimitus. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos kyseiset tapahtumat estävät tai olennaisesti vaikeuttavat FLYERALARMin toimituksia tai suorituksia ja jos este ei ole ohimenevä. Jos este on ohimenevä, toimitus- ja suoritusaikoja pidennetään tai määräaikoja siirretään eteenpäin ajalla, jonka este on kestänyt. Lisäksi tuotannon uudelleenkäynnistämiseen varataan kohtuullisesti aikaa. Jos Asiakasta ei voida velvoittaa ottamaan toimitusta tai suoritusta vastaan viivästyksen vuoksi, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti.
(5) Jos este kestää yli kuukauden, Asiakkaalla on oikeus kohtuullisen ajan kuluttua purkaa sopimus siltä osin kuin sopimus on vielä suorittamatta. Jos toimitusaikaa pidennetään tai jos FLYERALARM vapautetaan velvoitteistaan, Asiakas ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia. FLYERALARMilla on oikeus vedota edellä mainittuihin olosuhteisiin ainoastaan jos Asiakkaalle on viipymättä ilmoitettu asiasta.

8. Jälkikäteiset muutokset, esivalmistelut

(1) Jos Asiakas muuttaa tilaustaan toimeksiannon hyväksymisen jälkeen, muutoksesta laskutetaan erikseen. Tilauksen muutokseksi katsotaan myös tilaustietoihin tehdyt muutokset (laskun vastaanottaja, toimitusosoite, maksutapa jne.). Asiakkaan pyytämistä muutoksista peritään 14,88 euron (verollinen) suuruinen kertamaksu, ellei kirjallisesti toisin sovita.
(2) Muutokset toimitettuihin tietoihin ja vastaavat esivalmistelut laskutetaan erikseen.
(3) FLYERALARMILLA on oikeus mutta ei velvollisuutta suorittaa oma-aloitteisesti ja Asiakkaalta erikseen pyytämättä tarvittavat valmistelutyöt erityisesti Asiakkaan toimittamille tiedoille, jos se on Asiakkaan taloudellisen edun mukaista tai jos se edistää tilauksen valmistumista määräaikaan mennessä. Jos Asiakkaan painotiedot eivät vastaa FLYERALARMin ohjeita ja FLYERALARMin on muutettava työohjetta vastaavasti ja tästä aiheutuu lopputuotteeseen virheitä, aiheutuvista kuluista vastaa Asiakas. Asiakas nimenomaisesti vahvistaa, että tällaisiin töihin liittyvät riskit ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakkaalla ei ole reklamointioikeutta. Tällaiset työt veloitetaan niihin kuluneen ajan perusteella.

9. Peruutukset

(1) Tilaus voidaan peruuttaa ainoastaan silloin, kun tilauksen käsittely on jossakin seuraavista vaiheista: ”Tilaus annettu”, ”Virheelliset tiedot”, ”Etukäteismaksu saatu”, ”Tiedot vastaanotettu”, ”Painolupa annettu”, ”Muistutus - tiedot puutteelliset”, ”CD tiedot puuttuvat”, ”Muistutus - Ei maksettu etukäteismaksua”, ”Tietojentarkistus kunnossa”, ”Muistutus - Tiedot puutteelliset CD”, ”tulee uusia tietoja”, ”Painolupa puuttuu”, ”Muistutus – painon hyväksyntä puuttuu”, ”peruutus tulossa”, ”Tiedot ladattu”. Tämän jälkeen töitä ei voi enää peruuttaa.
(2) Ostoskoriin sisältyviä tilauksia ei voi peruuttaa yksittäin. Ostoskorin sisältö voidaan peruuttaa ainoastaan kokonaan. Jos ostoskorin tilauksista yhdenkin käsittely on edennyt kohdassa 1 mainittujen tilausvaiheiden ohi, tilausta ei voi enää peruuttaa, vaikka Asiakkaan toisen tilauksen käsittely olisi vielä aikaisemmassa vaiheessa.
(3) Vain Asiakas itse voi peruuttaa tilauksen, ja tilaus voidaan peruuttaa ainoastaan asiakastilin kautta.

10. Toimitus, vaaranvastuun siirtyminen ja suorituspaikka

(1) Ellei kirjallisesti toisin sovita, FLYERALARM valitsee soveltuvan lähetystavan ja kuljetusliikkeen kohtuullisen harkintansa mukaan.
(2) Vakuutamme tavaran yleisiä kuljetusriskejä vastaan omalla kustannuksellamme.
(3) Vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle viimeistään sillä hetkellä, kun toimituksen kohteena oleva tavara luovutetaan huolitsijalle, rahdinkuljettajalle tai muulle taholle, jolta kuljetus on tilattu. Siirtymishetkenä pidetään hetkeä, jolloin tavaraa aletaan purkaa. Edellä esitetty koskee myös osatoimituksia ja FLYERALARMin vastaanottamia lisätilauksia. Jos lähetys tai luovutus viivästyy Asiakkaan pyynnöstä tai Asiakkaasta johtuvasta olosuhteesta, vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle sillä hetkellä, kun toimituksen ilmoitetaan olevan lähetysvalmiina. Vaaranvastuun siirtymisen jälkeen syntyvistä varastointikuluista vastaa Asiakas. Jos FLYERALARM varastoi tavaran, perimme varastointikustannuksina jokaiselta päättyneeltä viikolta summan, joka vastaa yhtä prosenttia laskun loppusummasta. Pidätämme oikeuden periä tätä suuremmat varastointikulut ja vaatia näyttöä tätä pienemmistä varastointikuluista.
(4) Kaikkien sopimussuhteesta aiheutuvien velvoitteiden suorituspaikka on Helsinki.

11. Vastuu virheistä

(1) Asiakkaan on aina viipymättä tarkastettava, että tavara on sopimuksen mukainen. Vastuu mahdollisista virheistä siirtyy Asiakkaalle sillä hetkellä, kun Asiakas antaa hyväksyntänsä tuotteen painamiselle tai valmistamiselle, ellei kyseessä ole virhe, joka syntyy tai tulee ilmi vasta Asiakkaan hyväksynnän jälkeen aloitettavan tuotantovaiheen yhteydessä. Edellä esitetty koskee myös kaikkia muita Asiakkaan antamia hyväksymisilmoituksia.
(2) Asiakkaan tai tämän määräämän kolmannen osapuolen on viipymättä tarkastettava toimitettu tavara huolellisesti toimituksen vastaanottamisen jälkeen. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitetun tavaran, jos Asiakas ei seitsemän arkipäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta ole kirjallisesti (esimerkiksi faksitse tai sähköpostitse) reklamoinut ilmeisestä virheestä tai muusta virheestä, joka havaitaan viipymättä tehdyssä huolellisessa tarkastuksessa, tai muussa tapauksessa seitsemän arkipäivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai sitä aikaisempana ajankohtana, kun Asiakas on käyttänyt toimitettua tavaraa tavanomaisesti ja havainnut virheen ilman tarkempaa tarkastusta.
(3) Tarkastusvelvollisuus koskee myös luonnoksia, jotka on lähetetty korjattavaksi etukäteen.
(4) Jos toimitettu tuote on viallinen, Asiakkaalla on oikeus vaatia FLYERALARMIA joko korjaamaan tuote tai korvaamaan se virheettömällä tuotteella. Koska Asiakas on elinkeinonharjoittaja, FLYERALARM voi oman harkintansa mukaan joko korjata tai korvata tuotteen (edellyttäen, ettei vika ole merkittävä). FLYERALARMILLA on oikeus kieltäytyä korjaamasta tai korvaamasta tuotetta, jos korjaaminen tai korvaaminen tai molemmat toimenpiteet osoittautuvat mahdottomiksi tai kannattamattomiksi toteuttaa. FLYERALARMILLA on oikeus kieltäytyä lisätoimituksista, jos ja siltä osin kuin Asiakas ei ole maksanut toimituksen virheetöntä osaa.
(5) Asiakkaan on palautettava reklamaation kohteena oleva tavara ilman lähetyskuluja FLYERALARMille, jos FLYERALARM niin vaatii. Emme vastaanota palautuksia, joiden lähetyskuluja ei ole maksettu.
(6) FLYERALARM vastaa jälkitoimituksesta aiheutuneista kuluista, erityisesti kuljetuskuluista, lähetyskuluista (edullisin lähetystapa), työkuluista ja materiaalikuluista. Tämä ei kuitenkaan koske ylimääräisiä kuluja, joita FLYERALARMille aiheutuu tavaran toimittamisesta muualle kuin sovitulle suorituspaikalle.
(7) Jos kohdan 4 mukainen jälkitoimitus ei ole mahdollinen, jälkitoimituksen hyväksyminen on Asiakkaalle kohtuutonta tai FLYERALARM kieltäytyy jälkitoimituksesta, Asiakkaalla on sovellettavan lain puitteissa oikeus joko purkaa sopimus, vähentää kauppahintaa tai vaatia vahingonkorvausta tai korvausta Asiakkaalle aiheutuneista tarpeettomista kuluista. Kohdan 13 nojalla Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää muita vaatimuksia vaatimuksen syystä riippumatta tai tätä Asiakkaan oikeutta on rajoitettu.
(8) Virhevastuu on voimassa kaksitoista kuukautta toimituksesta tai tavaran haltuunotosta, jos tavara on otettava haltuun. Vastuu ei päde käytettyjen tuotteiden toimituksiin, jotka on sovittu Asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.
(9) Mikään edellä mainituista määräyksistä ei vaikuta lakisääteisen tai tuomioistuimen määräämän näyttötaakan jakautumiseen.

12. Tuotteiden erityisominaisuudet, reklamaatiot

(1) Jokaisen tuotantovaiheen aikana voi syntyä vähäisiä poikkeamia alkuperäisestä mallista. Tällaiset poikkeamat eivät oikeuta reklamointiin.
Seuraavat poikkeamat ovat tyypillisiä:
• vähäiset värierot kahden tai useamman painatustyön välillä
• vähäiset värierot aikaisempaan painatustyöhön nähden
• vähäiset värierot saman painatustyön eri arkkien välillä
• vähäiset toleranssierot leikkuussa ja taitossa (= eroavuudet ilmoitetusta lopullisesta muodosta); etenkin Pochetta-aterintaskuissa enimmillään 4 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta, kaikissa lehdissä, muisti- ja kuponkivihoissa enimmillään 2 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta, lautasliinoissa enimmillään 1,5 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta, mainostekniikkatuotteissa 1-2% ilmoitetusta lopullisesta muodosta, kaikissa muissa tuotteissa enimmillään 1 mm ilmoitetusta suljetusta lopullisesta muodosta,
• vähäiset värierot lehtien sisäosien ja kansilehtien välillä
• vähäinen kohdistusero (0–0,3 mm) osittaisen UV-lakkauksen, kuumafoliopreeglauksen tai reliefilakan ja painokuvion välillä.
Edellä esitetty koskee myös muiden painettavaksi toimitettujen tietojen ja lopputuotteen välistä teknistä vertailua (kuten koevedokset, oikovedokset ja tulostetiedot myös siinä tapauksessa, kun ne ovat FLYERALARMin laatimia).
(2) Tuotantoprosessissa on mahdollista, ettei asemoinnissa voida ottaa huomioon paperin kuitusuuntaa. Tällöin taitossa voi syntyä murtumia ja tuotteen kiinteydessä tai jäykkyydessä voi esiintyä poikkeamia, eivätkä tällaiset murtumat tai poikkeamat oikeuta reklamointiin.
(3) Vain yhteen osoitteeseen toimitettaessa:
Jos toimitettu tavaramäärä poikkeaa tilatusta määrästä enintään viisi prosenttia, puuttuvaa tai ylimääräistä toimitusmäärää ei voi reklamoida. Tämä koskee myös makulatuuria, tuotantoprosessin ensimmäisiä arkkeja ja tuotteiden jatkotyöstämisessä käytettävien koneiden käynnistyksessä tarvittavia mallikappaleita, tuotantoteknisistä syistä johtuvia leikkausvirheitä päällimmäisissä ja alimmissa arkeissa, jotka poistetaan.
(4) Useaan osoitteeseen toimitettaessa:
Jos toimitettu tavaramäärä poikkeaa tilatusta määrästä enintään viisi prosenttia toimitusosoitetta kohden, puuttuvaa tai ylimääräistä toimitusmäärää ei voi reklamoida. Tämä koskee myös makulatuuria, tuotantoprosessin ensimmäisiä arkkeja ja tuotteiden jatkotyöstämisessä käytettävien koneiden käynnistyksessä tarvittavia mallikappaleita, tuotantoteknisistä syistä johtuvia leikkausvirheitä päällimmäisissä ja alimmissa arkeissa, jotka poistetaan.
(5) Vastaamme käytetyssä materiaalissa olevista laatupoikkeamista ainoastaan painatustyön arvoon saakka.

13. Asiakkaan tekemät peruutukset ja FLYERALARMin vastuu

(1) Kohdassa 11 mainittuja tilanteita lukuun ottamatta Asiakkaan lakisääteistä oikeutta purkaa sopimus ei ole suljettu pois eikä sitä rajoiteta. Vastaavasti myöskään FLYERALARMin lakiin tai sopimukseen perustuvia vaatimuksia ei suljeta pois eikä rajoiteta.
(2) Vastaamme rajoituksetta ainoastaan vahingoista, jotka FLYERALARM (ja sen lailliset edustajat ja agentit) ovat aiheuttaneet tuottamuksellisesti tai tahallisesti, sekä kuolemaan, vammautumiseen tai sairastumiseen johtaneista vahingoista, jotka FLYERALARM on aiheuttanut tuottamuksellisesti tai jotka FLYERALARMin laillinen edustaja tai agentti on aiheuttanut tuottamuksellisesti tai tahallisesti. FLYERALARM vastaa myös rajoittamattomasti antamistaan takuista, jos FLYERALARMille syntyy velvoite takuun piiriin kuuluvan virheen johdosta. Vastuuta ei myöskään rajoiteta tilanteissa, jotka kuuluvat ankaran vastuun piiriin (erityisesti tuotevastuulain nojalla).
(3) Muiden olennaisten sopimusehtojen tuottamuksellisen rikkomisen osalta (ns. kardinaalivelvoite) FLYERALARMin vastuu rajoittuu sopimukselle tyypilliseen, ennakoitavissa olevaan vahingon määrään.
(4) Muilta osin FLYERALARMin vastuu on suljettu pois oikeusperusteesta riippumatta. Emme nimenomaisesti vastaa mistään sopimuksen mukaisten ensisijaisten ja toissijaisten velvoitteiden rikkomisesta tai vahingonkorvausvastuusta johtuvista vaatimuksista.
(5) Edellä esitettyjä vastuunrajoituksia sovelletaan myös tuottamukselliseen sopimusrikkomukseen.
(6) FLYERALARMin vastuun laajentaminen tai rajoittaminen koskee myös FLYERALARMin laillisia edustajia ja agentteja.
(7) Kardinaalivelvoitteella tarkoitetaan olennaisia sopimusvelvoitteita eli sellaisia velvoitteita, jotka määrittävät sopimuksen keskeisen sisällön ja joihin sopimuksen osapuoli voi luottaa. Kyseessä ovat näin ollen olennaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka luovat edellytykset sopimuksen toteuttamiselle ja jotka ovat välttämättömiä sopimuksen tarkoituksen saavuttamiseksi.
(8) Mikään edellä olevista määräyksistä ei vaikuta lakisääteisen tai tuomioistuimen määräämän näyttötaakan jakautumiseen.

14. Kuittausoikeus, pidätysoikeus ja oikeuksien luovuttaminen

(1) Asiakkaalla on oikeus kuitata saatavansa FLYERALARMin saatavaa vastaan ainoastaan siinä tapauksessa, että vastasaatava on riidaton ja lainvoimainen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus pidättää samaan sopimussuhteeseen perustuva vastasaatava.
(2) Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää FLYERALARMILTA olevaa saatavaansa kolmannelle osapuolelle.

15. Sähköinen lasku, laskujen muutokset

(1) Asiakas hyväksyy, että lasku voidaan toimittaa sähköisesti.
(2) Laadimme laskut sillä varauksella, että virheiden esiintyminen on mahdollista. Uuden, korjatun laskun laatiminen on mahdollista kuuden viikon ajan alkaen siitä, kun asiakas on saanut laskun. Asiakkaan on pyydettävä laskun korjaamista FLYERALARMILTA kirjallisesti näiden kuuden viikon kuluessa ja ilmoitettava muutospyynnössään ne laskun kohdat, joita valitus koskee. Kun laskun saapumisesta asiakkaalle on kulunut kuusi viikkoa, asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun. Mainitun määräajan umpeuduttua muutosten tekeminen laskuun ei enää ole mahdollista. Tämä ehto koskee myös laskun vastaanottajan tai laskutusosoitteen muutospyyntöjä. Kuuden viikon määräaika ei koske maksuvelvollisuutta eikä reklamointivelvollisuutta, johon sovelletaan näissä yleisissä ehdoissa asetettua lyhempää määräaikaa.

16. Omistusoikeuden pidätys

(1) Tämän kohdan mukaisen omistusoikeuden pidätyksen tarkoituksena on turvata kaikki FLYERALARMin nykyiset ja tulevat asiakkaalta olevat saatavat, jotka perustuvat osapuolten välillä sovittuun tuotteiden (painotuotteiden) toimittamiseen (mukaan lukien toimitussuhteeseen liittyvän mahdollisen maksuliikennetilin saldosaatavat).
(2) Täysi omistusoikeus Asiakkaalle toimitettuihin tavaroihin säilyy FLYERALARMILLA, kunnes Asiakas on suorittanut saatavamme täysimääräisesti. Tavaraa sekä tämän kohdan mukaisesti tavaran tilalle tulevaa omistuksenpidätyksen alaista tavaraa kutsutaan jäljempänä pidätyksen alaisena olevaksi tavaraksi.
(3) Asiakas säilyttää pidätyksen alaisena olevat tavarat FLYERALARMin puolesta ilman eri korvausta.
(4) Asiakkaalla on oikeus työstää ja myydä pidätyksen alaisena olevia tavaroita normaalin liiketoiminnan puitteissa kohdan 9 mukaisesti, kunnes ne realisoidaan. Emme myönnä oikeutta antaa pantteja ja vakuussitoumuksia.
(5) Osapuolet sopivat, että jos Asiakas työstää pidätyksen alaisena olevia tavaroita, tällainen työstäminen tapahtuu FLYERALARMin eli tavaroiden valmistajan puolesta ja lukuun ja omistusoikeus työstettyyn tavaraan siirtyy välittömästi FLYERALARMille. Jos Asiakas käyttää työstämisessä useamman omistajan omaisuutta tai jos työstettävän tavaran arvo on yhteensä suurempi kuin pidätyksen alaisena olevan tavaran, tällöin FLYERALARMille syntyy omistusoikeus työstettyyn tavaraan pidätyksen alaisena olevan tavaran arvon suhteessa (osaomistus). Siltä varalta, että omistusoikeus ei siirtyisi FLYERALARMille, Asiakas siirtää jo nyt tulevan omistusoikeutensa tai osaomistusoikeutensa työstettyyn tavaraan FLYERALARMille vakuudeksi edellä mainitussa suhteessa. Jos pidätyksen alaisena olevat tavarat liitetään erottamattomaksi osaksi johonkin toiseen tavaraan tai yhdistetään toisen tavaran kanssa ja jos jokin toisista tavaroista katsotaan ensisijaiseksi tavaraksi, FLYERALARM siirtää Asiakkaalle osaomistusoikeuden erottamattomaan tavaraan edellä tässä kohdassa mainitussa suhteessa siltä osin kuin ensisijainen tavara kuuluu FLYERALARMille.
(6) Jos pidätyksen alaisena olevat tavarat myydään, Asiakas siirtää jo nyt varmuuden vuoksi ostajalta tavaroiden myynnistä olevat saatavat FLYERALARMille. Osaomistuksen tapauksessa saatavat siirretään osaomistuksen suhteessa. Edellä esitetty koskee myös muita vaatimuksia, jotka tulevat pidätyksen alaisena olevan tavaran sijaan tai jotka muulla tavoin syntyvät pidätyksen alaisena olevaan tavaraan nähden. Tällaisia ovat esimerkiksi vakuutuksista ja vahingonkorvausvastuusta johtuvat vaatimukset. Annamme Asiakkaalle peruuttamattoman oikeuden periä FLYERALARMin saatavat puolestamme omissa nimissään. FLYERALARM voi peruuttaa tämän oikeuden ainoastaan siinä tapauksessa, että saatavat realisoidaan.
(7) Jos pidätyksen alaisena olevat tavarat joutuvat kolmansien osapuolten haltuun erityisesti pantin johdosta, Asiakas ilmoittaa kolmannelle osapuolelle välittömästi, että kyseinen tavara on FLYERALARMin omaisuutta. Lisäksi Asiakas ilmoittaa tapahtuneesta FLYERALARMille omistusoikeutemme valvomista varten. Jos kolmas osapuoli ei kykene korvaamaan FLYERALARMille tässä yhteydessä syntyneitä asianosais- ja oikeudenkäyntikuluja, niiden korvaamisesta meille vastaa Asiakas.
(8) FLYERALARM vapauttaa harkintansa mukaan pidätyksen alaisena olevat ja niiden sijaan tulleet tavarat tai vaatimukset siltä osin kuin niiden arvo vakuutukseen perustuvien saatavien osalta ylittää 50 prosenttia.
(9) Jos FLYERALARM peruuttaa sopimuksen Asiakkaan sopimuksenvastaisen menettelyn johdosta erityisesti maksuviivästyksen vuoksi (realisointi), FLYERALARMILLA on oikeus vaatia pidätyksen alaisena olevan tavaran palautusta.

17. Kauppatapa

Liiketoiminnassa sovelletaan kirjapainoalalla vallitsevia käytäntöjä, ellei toimeksiannossa ole toisin todettu. (Asiakkaalle ei esimerkiksi tarvitse näyttää luonnosvaiheessa olevia tietoja, litografioita tai painolaattoja, jotka on laadittu tai tehty sovitun lopputuotteen valmistamista varten.)

18. Tiedot, tietovälineet

(1) FLYERALARM säilyttää Asiakkaan tuotteita, erityisesti tietoja ja tietovälineitä, ainoastaan nimenomaisesta sopimuksesta ja erityistä korvausta vastaan sen ajankohdan jälkeen, jolloin lopputuote on luovutettu Asiakkaalle tai Asiakkaan edustajalle. Jos edellä mainitut tavarat on vakuutettava, tavaroiden vakuuttamisesta vastaa Asiakas, ellei toisin sovita.
(2) Emme palauta CD- tai DVD-levyille tallennettuja tietoja emmekä muita sopimusasiakirjoja

19.Kolmansien osapuolten oikeudet, vastuuvapaus

(1) Asiakas vakuuttaa erityisesti, että Asiakkaan meille painettavaksi toimittamat tiedot (erityisesti kuva- ja tekstitiedostot), sisällöt ja aineistot eivät loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita suojaoikeuksia, yksilön oikeuksia tai muita kolmansien oikeuksia.
(2) Asiakas vakuuttaa, että sillä on oikeus kopioida ja toisintaa toimitetut tiedot.
(3) Asiakas pitää FLYERALARMin vapaana kaikista kolmansien osapuolten esittämistä vaateista ja sitoutuu korvaamaan FLYERALARMille kaikki kolmansien osapuolten oikeuksista johtuvat vahingot. Tämä koskee myös mahdollisia FLYERALARMILTA perittäviä oikeudenkäyntikuluja (asianajokulut ja oikeudenkäyntimaksut).

20. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

(1) FLYERALARMin ja Asiakkaan väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
(2) Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta 11.4.1980 solmittua YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG).
(3) Jos Asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen yhteisö tai julkisoikeudellinen rahasto, kaikki tästä sopimussuhteesta aiheutuvat riidat ratkaistaan yksinomaan Helsingin tuomioistuimissa. Kaikissa muissa tapauksissa FLYERALARM tai Asiakas voivat nostaa kanteen missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
(4) Jos jokin näiden yleisten ehtojen kohta tai muun sopimuksen ehto on pätemätön tai muuttuu pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden määräysten tai sopimusten pätevyyteen.
(5) Kaikki muutokset ja lisäykset näihin ehtoihin on tehtävä kirjallisesti ollakseen päteviä. Tämä koskee myös kirjallisen muodon vaatimuksesta luopumista tai sen muuttamista