+358 9 42 45 1287 ma-pe klo 09:00 - 17:00 Toimitus maksutta Yön yli -toimitus

Tietosuojailmoitukset (Yleisen tietosuoja-asetuksen 13, 14 ja 21 artikla)

Vastuullinen

Tietojen keruusta ja käsittelystä on vastuussa FLYERALARM Oy.

Vapaaehtoiset tiedot

Keräämme pääsääntöisesti vain niitä tietoja, joita tarvitaan sopimuksen tekemiseen.

Tiettyjen tietojen ilmoittaminen on kuitenkin vapaaehtoista. Näiden tietojen ilmoittamatta jättämiseen ei liity negatiivisia seuraamuksia. Ilmoittamatta jättäminen voi kuitenkin yksittäistapauksissa vaikeuttaa tai viivästyttää myöhempää kommunikaatiota.

Tietojen käsitteleminen sopimuksen täytäntöönpanoa varten

Käsittelemme kerättyjä tietoja Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan b mukaisesti sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Tämä koskee myös tähän liittyvää asiakaspalvelua.

Mikäli välttämätöntä, henkilötietoja luovutetaan FLYERALARM-yrityksen sisällä ja niille yrityksille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen toteuttamiseen, esim. luottolaitokset maksujen käsittelyyn, tavarantoimittajat, jakelupalvelut.

Tallennamme sopimuksen täytäntöönpanoa varten välttämättömät tiedot (asiakastilin muodossa), ja nämä tiedot voidaan pyynnöstä poistaa minä hetkenä hyvänsä. Tietoja ei poisteta, mikäli sopimuksen lopettamisen jälkeen on vielä avoimia saatavia perittävänä. Lakisääteisen säilytysajan tapauksessa kyseessä olevia tietoja säilytetään tämän määräajan ajan.

Tietojen käsitteleminen oikeutettujen intressien suojelemiseksi

Yksittäistapauksissa käsittelemme henkilötietojanne toteuttaaksemme tarkistus- ja valvontatoimenpiteitä. Teidän henkilötietojanne käsitellään tällaisessa yhteydessä osittain yrityksen sisäisten prosessien optimoimiseksi. On mahdollista, että ulkopuolisille kolmansille osapuolille mahdollistetaan tätä tarkoitusta varten pääsy henkilötietoihinne..

Tietojen käsitteleminen tapahtuu Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan f perustalta ja sen tarkoituksena on varmistaa kattavasti tietojen käsittelyn ja suoritettujen prosessien lainmukaisuus FLYERALARM-yhtiöiden sisällä.

Tietojen käsittely suostumuksen perusteella

Mikäli olette antanut erillisen suostumuksen saada tietoja puhelimitse tai sähköpostitse FLYERALARM-yrityksen tuotteista ja palveluista, seuraava vastaava tietojen käsittely Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan a perusteella. Voitte minä hetkenä hyvänsä peruuttaa suostumuksenne ilman, että tämä vaikuttaa siihen mennessä suoritettujen käsittelyjen lainvoimaisuuteen. Mikäli suostumus peruutetaan, lopetamme tähän liittyvän tietojen käsittelyn

Tietojen käsittely suoramarkkinointia varten

Käsittelemme tietojanne suoramarkkinointitarkoituksiin, erityisesti lähettääksemme mainoksiamme sähköpostitse ja osittain myös postitse. Tietojen käsittely seuraa Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6, kohdan 1, alakohdan f perustalta, ja sen tavoitteena on ilmoittaa Teille uusista tuotteista ja palveluista. Tätä tietojen käsittelyä vastaan kuuluu jokaiselle asiakkaalle peruutusoikeus, jonka käyttäminen johtaa tietojen käsittelyn lopettamiseen suoramarkkinointia varten. Mikäli tietoja on tallennettu vain suoramarkkinointia varten, tiedot poistetaan peruuttamisen myötä..

Tietojen vastaanottajat

Välitämme tietojanne kolmansille osapuolille (esim. luottolaitokset maksujen suoritusta varten, asianajajat avointen saatavien perimistä varten, valitut painotalot, postipalvelujen tarjoajat tilaustenne toimittamista varten) vain, mikäli tietosuojalain mukainen luovutusvaltuus (esim. yllä mainitun lainsäädännön mukaisesti) on olemassa

Tietonne voidaan lisäksi luovuttaa ulkopuolisille palveluntarjoajille (esim. tietotekniikkajärjestelmien palveluntarjoajille, yrityksille, jotka tuhoavat tai arkistoivat tietoja, painotaloille), jotka tukevat meitä tietojen käsittelyssä. Tämä tapahtuu tiukkojen tietojen käsittelyä koskevien sääntöjen puitteissa.

Välitämme osan tiedoistanne toimeksiantojen käsittelyn yhteydessä ulkomaisille palveluntarjoajille. Tietojen välittämisen laillisuuden takaamiseksi olemme solmineet vastaavia toimeksiannonkäsittelysopimuksia ja mikäli tarpeen EU-mallisopimuksia Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 46, kohdan 2, alakohdan c mukaisesti toimeksiantojen käsittelijöiden kanssa.

Emme myy tai muutoin markkinoi Teidän henkilötietojanne kolmansille osapuolille.

Niiden tietojen käsittelystä, joita ei ole kerätty suoraan asianosaiselta

Yllä mainittujen tietojenkäsittelytapojen lisäksi käsittelemme myös yhteystietoja, joita emme ole keränneet suoraan asianosaiselta, ja tallennamme nämä mahdollisesti jo olemassa olevaan tietokokonaisuuteen.

Lisäksi on mahdollista, että asiakas, joka tekee meille tilauksen ja antaa meille osoitetietonsa, koska tilaus on toimitettava hänelle, tai muita henkilökohtaisia tietoja, joita on määrä käsitellä painotyön yhteydessä. Me käsittelemme näitä tietoja toimittaaksemme perille tilauksen. On myös mahdollista, että tietonne ilmoitetaan laskunsaajana.

Ilmoitus muutoksenhakuoikeudesta Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 mukaan

Mikäli tietoja kerätään artiklan 6 kohdan 1 alakohdan f perusteella (tietojen käsitteleminen oikeutettujen intressien suojelemiseksi), Teillä on oikeus, syistä, jotka johtuvat erityisestä tilanteestanne, hakea muutosta kaikkina aikoina käsittelyä vastaan. Emme tämän jälkeen enää käsittele henkilötietoja, jollei ole niin, että käsittelemiselle on todistettavissa olevia pakottavia, suojeltavia syitä, jotka ovat painavampia kuin asianomaisen henkilön oikeudet ja vapaudet, tai käsitteleminen palvelee laillisten oikeuksien toimeenpanoa, harjoittamista tai suojelua. Olkaa hyvä ja toimittakaa mahdollinen muutoksenhaku osoitteeseen tietosuoja@flyeralarm.com.

Ilmoitus muutoksenhakuoikeudesta suoramainontaa vastaan

Käsittelemme tietojanne suoramarkkinoinnin tarpeisiin. Tätä käsittelyä vastaan Teille kuuluu oma muutoksenhakuoikeus, jonka käyttäminen johtaa suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävän tietojen käsittelemisen lopettamiseen. Olkaa hyvä ja toimittakaa mahdollinen muutoksenhaku osoitteeseen tietosuoja@flyeralarm.com.

Asianomaisen henkilön oikeudet

Asianomaisilla henkilöillä on oikeus saada tietoja vastuussa olevalta koskien asianomaista koskevia henkilötietoja ja oikeus väärien tietojen oikaisuun tai poistamiseen, mikäli yksi Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 17 mainittu syy on olemassa, esim. jos tietoja ei enää tarvita tavoiteltuihin päämääriin. Lisäksi on olemassa oikeus tietojen käsittelemisen rajoittamiseen, jos yksi Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 18 mainituista edellytyksistä täyttyy ja Yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 20 tapauksissa oikeus tietojen siirrettävyyteen. Jos tietoja kerätään artiklan 6, kohdan 1, alakohdan e perusteella (tietojen käsitteleminen virallisten tehtävien täyttämistä varten tai yleisen edun suojelemiseksi) tai alakohdan f perusteella (tietojen käsitteleminen oikeutettujen intressien suojelemiseksi), on asianomaisella henkilöllä oikeus, syistä, jotka syntyvät hänen erityisestä tilanteestaan, hakea muutosta tietojen käsittelemistä vastaan minä hetkenä hyvänsä. Emme tämän jälkeen enää käsittele henkilötietoja, jollei ole niin, että käsittelemiselle on todistettavissa olevia pakottavia, suojeltavia syitä, jotka ovat painavampia kuin asianomaisen henkilön intressit, oikeudet ja vapaudet, tai käsitteleminen palvelee laillisten oikeuksien toimeenpanoa, harjoittamista tai suojelua.

Muutoksenhakuoikeus valvontaviranomaisen kautta

Jokaisella asianomaisella henkilöllä on oikeus hakea muutosta valvontaviranomaisen kautta, jos hänen näkemyksensä mukaan häntä koskevien tietojen käsitteleminen rikkoo tietosuojalainsäädännöllisiä määräyksiä. Oikeutta muutoksenhakuun voidaan hakea asianomaisen henkilön asuinmaan valvontaviranomaisen kautta tai mahdollisen rikkomuksen tekopaikan paikallisen valvontaviranomaisen kautta. Suomessa vastaava valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, puh. +358 29 56 66700, faksi +358 29 56 66735, sähköposti tietosuoja@om.fi, verkkosivu http://www.tietosuoja.fi.