Kedves Ügyfelünk, weboldalunk optimális használata érdekében sütiket használunk, amelyek segítenek a lehető legjobb szolgáltatásnyújtás elérésében. A weboldal további használatával automatikusan jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet

Megértettem
Overnight termékek
Ingyenes szállítás

Az online Druck Kft. általános szerződési feltételei

§ 1. Hatály

(1) Minden ajánlatra, árajánlatra, értékesítésre és szolgáltatásra kizárólag a következő feltételek vonatkoznak, amennyiben nem állnak ezzel szemben kötelező érvényű törvényi előírások vagy az online Druck Kft. (a továbbiakban: „vállalkozó”) és a vásárló („megrendelő”) között nem került sor kifejezetten eltérő, írásos megállapodásra.

(2) A megrendelő jelen szerződési feltételekkel ellentmondó, saját üzleti feltételeire való hivatkozással történő ajánlata nem kerül elfogadásra. A megrendelő eltérő szerződési feltételei csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a vállalkozó írásban megerősíti. Ugyanez vonatkozik az írásos szerződéshez kapcsolódó szóbeli mellékmegállapodásokra és kiegészítő megállapodásokra.


§ 2. Megrendelés adása, megrendelés elfogadása és határidők

(1) A megrendelések csak akkor rendelkeznek kötőerővel, ha azokat a vállalkozó írásban visszaigazolja.

(2) A szállítási határidők alapvetően szerződéses kötelezettséget nem keletkeztetnek. A megrendelés elkészítésére vonatkozó, az ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazolásakor meghatározott határidők megfelelnek a mindenkori tervezési állapotnak. A határidők be nem tartása esetén méltányos utólagos határidő kerül megállapításra. Az utólagos határidő eredménytelen lejárta után a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Eddig az időpontig a megrendelő által megrendelt és átvett szállítmányokat és szolgáltatásokat kiszámlázhatjuk, kivéve, ha a megrendelő ezáltal gazdaságilag méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerülne.

(3) A szolgáltatás teljesítési időpontját kifejezetten meghatározott határidők („fix határidők”) csak akkor érvényesek, ha ezeket írásban fix határidőként, rögzített határidőként vagy kötelező határidőként visszaigazoltuk. Fix határidők határidő-túllépése esetén a megrendelő jogosult azonnal és költségmentesen elállni a szerződéstől. A szerződéstől való elállás írásban való közlése időpontjáig a vállalkozó már teljesített és a megrendelő által átvett szállítmányok és szolgáltatások kiszámlázásra kerülhetnek, kivéve, ha a megrendelő ezáltal gazdaságilag méltánytalanul hátrányos helyzetbe kerülne.

(4) Vis major vagy olyan körülmények esetén, amelyek az elfogadott megrendelések teljesítését ellehetetlenítik, vagy azok teljesítését megnehezítik, a vállalkozó jogosult – visszaigazolt és már kivitelezés alatt álló megrendelések esetén is kártérítési kötelezettség nélkül – elállni a megrendeléstől, vagy a megrendelési terjedelmét csökkenteni, vagy a megrendelést a körülményeknek megfelelően később elvégezni. A megállapodott határidő a késedelem időtartamával hosszabbodik meg. A megrendelő általi felmondás azonban legkorábban négy héttel a fent leírt üzemzavar beállta után lehetséges. A vállalkozó felelőssége ilyen esetekben kizárt.
 

§ 3. A megrendelés teljesítése, a megrendelő általi jóváhagyás

(1) Minden megrendelést, amennyiben nem került sor eltérő írásos megállapodásra, a vállalkozó a megrendelő által szállított, illetve átadott nyomdai anyagok alapján végzi el. Az adatokat a vállalkozó által megadott fájlformátumban és nyomdai anyagokban kell megküldeni. Az adatlapok tartalma kötelezőként veendő figyelembe. Eltérő fájlformátumok esetén a vállalkozó nem tudja garantálni a hibamentes szolgáltatást kivéve, ha ezt a formátumot írásban engedélyeztük. A megrendelő teljes mértékben felel ezen adatok teljességéért és helyességéért, akkor is, ha adatátviteli vagy adathordozói hibák állnak fent, amelyekért a vállalkozó felelősséggel nem tartozik.

(2) A megrendelő vagy az általa bevont harmadik személy által történő szállításokat – ideértve az adathordozókat és az átadott adatokat is – a vállalkozó nem köteles vizsgálni. Ez nem vonatkozik az egyértelműen feldolgozhatatlan vagy nem olvasható adatokra, illetve kifejezett megállapodás esetén (profi- adatvizsgálat). Adatátadásnál a megrendelő köteles az átküldés előtt a mindenkori legújabb technikai sztenderdnek megfelelő számítógépvírus-védelmi programokat alkalmazni. Az adatvédelem kizárólag a megrendelő kötelessége. A vállalkozó jogosult másolatokat készíteni.


§ 4. Impresszum és reklám

(1) A megállapodás tárgyát képező termékeken a megrendelő hozzájárulásával, alkalmas módon a vállalkozó jogosult magára utalást tenni. A megrendelő hozzájárulása csak abban az esetben tagadható meg, ha ehhez nyomós érdeke fűződik.

(2) A vállalkozó fenntartja magának a jogot a megrendelések támpéldányainak harmadik felek részére történő, minőségi mintaként való megküldésére a megrendelő kifejezett hozzájárulása nélkül is.


§ 5. Időszakos munkák

Rendszeresen visszatérő munkákra vonatkozó szerződések legalább három hónapos határidővel, hónap végével kerülhetnek felmondásra.


§ 6. Iparjogvédelem és szerzői jogok

A megrendelő egyedül felelős, ha megrendelésének kivitelezésével harmadik személyek jogai, különösen szerzői jogai sérülnek. A megrendelő kijelenti, hogy az átadott dokumentumok sokszorosítási és másolatkészítési jogával rendelkezik. A megrendelő mentesíti a vállalkozót a harmadik személyekkel szemben keletkezett ezzel kapcsolatos jogsértésekből eredő mindennemű igények alól.


§ 7. Jótállás, felelősség és visszaadási jog

(1) A megrendelő köteles minden esetben ellenőrizni a szállított áru, valamint a korrekturára megküldött előzetes és köztes termékek szerződésben foglaltaknak való megfelelősségét. Esetleges hibákért való veszélyviselés a nyomtatási, illetve gyártási jóváhagyással a megrendelőre száll át, amennyiben nem olyan hibákról van szó, amelyek a jóváhagyást követő gyártási folyamat során alakultak ki vagy váltak felismerhetővé. Ugyanez vonatkozik a megrendelő minden egyéb jóváhagyó nyilatkozatára. A hibákat haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül írásban kell jelezni. Rejtett hibákat, amelyek a haladéktalan vizsgálat után nem találhatóak meg, a törvény szerinti jótállási határidőn belül kell érvényre juttatni.

(2) Mindennemű visszaküldést velünk szükséges egyeztetni. A bérmentesítés nélkül visszaküldött áru nem kerül átvételre.

(3) Az előállítási folyamatok során keletkező kisebb eltérések nem kifogásolhatóak.

Ez különösen érvényes az alábbiak esetén:

  • enyhe színeltérések két vagy több megrendelés között
  • enyhe színeltérések egy előző megrendeléshez képest
  • enyhe színeltérések az egyes ívek között egy megrendelésen belül
  • kis mértékű vágási és falcolási tűrés (készmérettől való eltérés), különösen a pochettáknál az összehajtott készmérettől való max. 4 mm-ig eltérésig, magazinok, jegyzetfüzetek és utalványfüzetek esetében az összehajtott készmérettől való max. 2 mm-es eltérésig, szalvétáknál az összehajtott készmérettől való max. 1,5 mm-es eltérésig, reklámtechnikai termékek esetében az összehajtott készmérettől való 1-2%-os eltérésig, minden más terméknél az (összehajtott) készmérettől való max. 1 mm eltérésig
  • enyhe színeltérések a magazinok belső része és borítója között
  • enyhe eltolódás (maximum 0,3 mm) a parciális UV - lakkozásnál, a forró fóliás prégelésnél vagy a relief lakkozásnál a nyomtatási motívumhoz képest
Technikai okok miatt ugyanez érvényes más minták, pl. színhelyes próbanyomatok (proof)és nyomatok, valamint a végtermék összehasonlítására is – akkor is, ha azokat mi állítottuk elő.

(4) Az elhelyezésnél gyártási okok miatt nem vehető figyelembe a papír száliránya. Az ettől függő, a falcolás során keletkező enyhe feltöréseket, valamint a termékszilárdságban, illetve -merevségben való eltéréséket el kell fogadni és azok nem kifogásolhatóak.

(5) A használt anyag minőségében való eltérésekért csak a megrendelés értékének összegéig vállalunk felelősséget. A vállalkozó mentesül a felelősség alól, amennyiben az anyagot a megrendelő szállítja.

(6) Amennyiben a megrendelő kérésre sem bocsátotta rendelkezésre a nyomdai anyag próbanyomatát és a vállalkozótól nem is vett át általa készített proofot vagy próbanyomatot, abbn az esetben a vállakozó mentesül minden felelősség alól. Az ezzel kapcsolatos kifogások nem kerülnek elismerésre.

(7) A szállított áru egy részének hibája nem jogosít fel a teljes szállítmány kifogásolására, kivéve, ha a megrendelőnek nem fűződik érdeke a részteljesítéshez.

(8) Egy szállítási cím esetén: a megrendelt áruhoz képest maximum 5%-os többletmennyiségű vagy kisebb mennyiségű szállítást a megrendelő köteles elfogadni. Ehhez tartoznak a selejtek, kezdő ívek, a feldolgozó gépek beállításához szükséges példányok, gyártási okokból adódó alsó és felső ívek hulladékai, amelyek nem kerülnek kiválogatásra.
Több szállítási cím esetén: a megrendelt áruhoz képest - szállítási címenként - maximum 5%-os többletmennyiségű vagy kisebb mennyiségű szállítást a megrendelő köteles elfogadni. Ehhez tartoznak a selejtek, kezdő ívek, a feldolgozó gépek beállításához szükséges példányok, gyártási okokból adódó alsó és felső ívek hulladékai, amelyek nem kerülnek kiválogatásra.

(9) A szállított áru ellenőrzési körünkön belül eső hibája esetén a vállalkozó fenntartja magának a jogot a saját döntése szerinti utólagos kijavításra vagy pótlólagos szolgáltatásra. Az utólagos kijavítás sikertelensége esetén a megrendelő a vételár csökkentése vagy a szerződéstől való elállás között választhat.

(10) Minden további igény – a megrendelő jogcímétől függetlenül – kizárt. A szállított tárgyat nem érintő károkért a vállalkozó felelősséget nem vállal. Ez a kitétel különösen magába foglalja a megrendelő elmaradt hasznát és más jellegű vagyoni kárát. Ez vonatkozik minden olyan kárra is, amelyet a vállalkozó munkavállalója, képviselője és teljesítési segédje okozott.

(11) Késedelemből és a szerződési kötelezettségek megsértéséből eredő károkért a vállalkozó csak akkor vállal felelősséget, amennyiben ezek a károk előreláthatóak voltak.

(12) Amennyiben a vállalkozó által szállított dolog a megrendelő vagy harmadik személyek által megváltoztatásra kerül, úgy a vállalkozó felelőssége kizárt, kivéve, ha a megrendelő bizonyítja, hogy a hiba vagy kár bekövetkezése nem e változtatások következménye.

(13) Minden átadott dokumentumot a vállalkozó gondosan kezel. A vállalkoz flelősséget sérülés vagy elvesztés esetén csak az anyag értékének összegéig vállal. Minden egyéb jellegű, további igény kizárt.

(14) A fent meghatározott felelősségkorlátozás nem vonatkozik súlyosan gondatlan vagy szándékos magatartás esetén.

(15) A fogyasztók számára a jogszabályban meghatározott jótállásra vonatkozó rendelkezések érvényesek.

(16) Az Online Druck Kft. jogosult 4 héttel az áru kifizetése után azt további értesítés nélkül megsemmisíteni.


§ 8. Ár

(1) Termékeinkre és szolgáltatásainkra az aktuális árlistánk érvényes, kivéve, ha más, írásban visszaigazolt árban állapodtunk meg.

(2) Az ár magában foglalja a szállítást, az áfát, a csomagolásra és az egyéb költségeket.

(3) Utólagos, azaz a megrendelés vállalkozó általi elfogadása után, a megrendeléssel kapcsolatos változások kiszámlázásra kerülnek. A megrendelés változtatásának minősül a kereskedő megrendelési adatainak mindennemű változása (számla címzettje, szállítási cím, küldés módja, fizetési mód és más hasonlók).

(4) A szállított vagy átadott adatokon való változások vagy hasonló előmunkálatok, amelyeket a megrendelő kezdeményez, külön kerülnek kiszámlázásra.

(5) A vállalkozó jogosult, de nem köteles a szükséges, különösen a megrendelő által szállított vagy átadott adatokon való előmunkálatok megrendelővel való egyeztetés nélküli elvégzésére, ha az a megrendelő gazdasági érdekében áll, vagy az hozzájárul a megrendelés teljesítési határidejének betartásához. Amennyiben a megrendelő adatai nem felelnek meg a vállalkozó által előre megadott értékeknek, és a nyomdai anyagok megfelelő illesztése miatt hibák keletkeznek a végterméken, akkor ezen hibák nem a vállalkozó terhére esnek. A megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy ezek a munkák az ő kockázatára kerülnek elvégzésre. A reklamáció ebből kifolyólag kizárt. Az ilyen jellegű munkák az adott időráfordítás alapján kerülnek kiszámlázásra. Ha a megrendelőnek ezáltal olyan többletköltsége keletkezik, amely a megrendelési érték (árajánlat) tíz százalékát meghaladja, akkor arra a részre, amely a megrendelési érték tíz százalékát meghaladja (legalább 8 700 HUF) előzetesen a megrendelő beleegyezését kell beszerezni ezen költségek kiszámlázásához.

(6) A megrendelő által sztornózott megrendelés, vagy az adatok megállapodott határidőig való meg nem küldése esetén bruttó 4 320 HUF összegű kezelési költség fizetendő. Ha a vállalkozó által teljesített szolgáltatások értéke efelett az összeg felett van, akkor a számlázás e szolgáltatás alapján történik.


§ 9. Kézbesítés

(1) A polgári jogi teljesítési hely a cég székhelye: H-1083 Budapest, Práter u. 6-8. C 002 földszint

(2) A szállítás a megrendelő által megadott szállítási címre történik. Ettől eltérő megállapodáshoz a vállalkozó írásos belegyezése szükséges.

(3) A kézbesítés a megrendelő költségére történik.

(4) Amint az áru a szállítmányozó, fuvarozó vagy posta részére átadásra került, de legkésőbb a vállalkozó helyiségeinek elhagyásakor, a kockázatviselés átszáll a megrendelőre. A kockázatviselés megrendelőre való átszállása bérmentesített szállításnál és ingyenes házhoz szállításánál is bekövetkezik.

(5) Minden küldemény, amelynél külső sérülés áll fenn, a megrendelő által csak a szállítmányozóval/fuvarozóval szemben történt kármegállapítás esetén veendő át. Amennyiben a kármegállapításra nem kerül sor, úgy a vállalkozóval szemben kártérítési igény érvényesítésének nincs helye.

(6) Kézbesítésre csak Magyarország területén kerül sor.


§ 10. Tulajdonjog fenntartása

(1) Minden szállított áru a vállalkozó tulajdonában marad a szállítási szerződésből eredő mindennemű követelés teljesítéséig.

(2) A szerződéses partner a tulajdonjog-fenntartással eladott áru esetleges továbbértékesítéséből származó követeléseit már most engedményezi a vállalkozó javára. E követelések ugyanolyan mértékben biztosítékként szolgálnak, mint a a tulajdonjog-fenntartással eladott áru. Ha a tulajdonjog-fenntartással eladott áru a szerződéses partner által más, nem általunk eladott áruval kerül értékesítésre, akkor a tulajdonjog-fenntartással eladott áruból származó követelés engedményezése csak az adott, már értékesített, tulajdonjog-fenntartással eladott áru továbbértékesítési értékének feléig érvényes.

(3) A szerződéses partner köteles a vállalkozót minden, hozzá tartozó áruval vagy követeléssel kapcsolatos, harmadik személyek általi behatásról haladéktalanul értesíteni.


§ 11. Fizetési feltételek

(1) Amennyiben írásos megállapodás alapján nem utánvéttel történik a fizetés, úgy a számlákat a kézhezvételkor azonnal, levonás nélkül kell kiegyenlíteni, amennyiben más fizetési feltételekre vonatkozó nem írásos megállapodás nem született.

(2) Minden megrendelésnél megfelelő előleg fizetése vagy banki kezesség vagy hitelkártya általi biztosíték kérhető.

(3) Amennyiben a fizetési kötelezettség teljesítését a megrendelő vagyoni helyzetének a szerződéskötés után ismertté vált lényeges romlása veszélyezteti, akkor a vállalkozó jogosult előleget kérni, az árut visszatartani és a további munkálatokat beszüntetni. Ezek a jogok akkor is megilletik, ha a megrendelő olyan szállítmányok kifizetésével esik késedelembe, amelyek ugyanazon a szerződéses viszonyon alapulnak.

(4) A megrendelő csak abban az esetben támaszthat követelést a vállalkozóval szemben, ha azok jogerősen megállapításra kerültek, nem vitatottak vagy általunk elismertek.

(5) A visszatartási jog csak ugyanazon jogviszony keretén belül érvényesíthető a megrendelő által.

(6) A vállalkozóval szemben támasztott követelések nem kerülhetnek engedményezésre.


§ 12. Kereskedelmi szokások és szerzői jogok

(1) A kereskedelmi forgalomban a nyomdaipar kereskedelmi szokásai irányadóak (pl.: kiadói kötelezettség köztes termékeknél mint adatok, litosz vagy nyomólemezek, amelyek a leszállítandó végtermék előállításához kerülnek előállításra), amennyiben nem került megadásra eltérő megrendelés.

(2) A vevői megrendelés teljesítéséhez a vállalkozó által nyújtott kreatív szolgáltatásokra, különösen a grafikai tervekre, kép- és szövegjelekre, tervrajzokra stb. vonatkozóan a vállalkozó minden jogot fenntart (copyright). A megrendelő ellenszolgáltatásával kizárólag a részére nyújtott munkateljesítményért fizet, a szellemi tulajdon jogaiért, különösen a további sokszorosításért azonban nem. A copyright ellenszolgáltatás ellenében átruházható a megrendelőre vagy harmadik félre, ha erről írásos megállapodás születik. A jogok ebben az esetben csak a megállapodott ellenszolgáltatás megfizetésével szállnak át a megrendelő, illetve harmadik fél tulajdonába.


§ 13. A megrendelő adatai és dokumentumai, valamint az adatfeldolgozás

(1) Az üzleti esemény alapján átadott adatok kizárólag szerkesztéshez, házon belül kerülnek tárolásra. A vállalkozó a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi rendelkezések szerint jár el. A vállalkozó általi adatkezelés a hatályos jogszabályok és a megrendelő önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

(2) A megrendelő által átadott vagy megküldött tárgyak, különösen minták, adatok és adathordozók csak írásos megállapodás alapján és külön díjazás ellenében kerülnek a végtermék átadása utáni időponton túl archiválásra. Amennyiben ezeket a tárgyakat biztosítani szükséges, akkor erről, megállapodás hiányában, a megrendelőnek magának szükséges gondoskodnia. A vállalkozó felelőssége bármilyen okból való sérülés vagy elvesztés esetén kizárt.

(3) Az archivált adatok helyreállítása, azaz az adatok archívumban való megkeresése, azok dekomprimálása és további feldolgozáshoz való előkészítése minden archivált nyomdai megrendelés esetén bruttó 7 200 HUF összegben kerül kiszámlázásra.

(4) Az adatok vagy más, a megrendeléshez kapcsolódó dokumentumok megküldése a megrendelő vagy harmadik felek részére díjazás ellenében történik. Ez küldeményenként bruttó 3 600 HUF összegű átalány, valamint a szállítási és/vagy futárköltségeket tesz ki.


§ 14. Alkalmazandó jog

A teljes üzleti kapcsolatra kizárólag az osztrák jog irányadó. A Bécsi Vételi Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása kifejezetten kizárt.


§ 15. Illetékes bíróság

A Felek kikötik az üzleti kapcsolatból származó mindennemű igényre Budapest, Magyarország bíróságainak kizárólagos illetékességét. Ezen felül a vállalkozó jogosult a a megrendelő székhelye/lakcím szerint általános illetékességgel rendelkező bíróságnál perelni. E rendelkezés nem alkalmazható a fogyasztói szerződésekben.


§ 16. Elektronikus számla, számlák módosítása

Az ügyfél egyetért a számla elektronikus úton való továbbításával.

§ 17. Érvényességi záradék

Amennyiben a fent meghatározott Általános Szerződési Feltételek egészben vagy részben érvénytelenekké válnak, akkor a fennmaradó feltételek továbbra is érvényesek. Az érvénytelen feltételt a törvényben foglalt szabályozás helyettesíti.