EULA (Licentieovereenkomst voor eindgebruikers)

In ruil voor de betaling van de op onze site geschetste of op andere wijze aan u gefactureerd kosten, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de inhoud en de producten te gebruiken (de "Licentie"), mits u de eindgebruiker bent. Gelicentieerde producten omvatten (a) vooraf ontworpen elektronische template documenten die u kunt aanpassen op onze server voorafgaand aan het downloaden (elk een "Template Design"); en (b) elektronische documenten (in-design) die door ons worden voorbereid en die u kunt downloaden en aanpassen en die kunnen worden gecombineerd met extra content (elk een "In-design Product"); (c) logo-ontwerpen; (d) te printen materialen besteld via de site; (e) digitaal marketingmateriaal; en (f) alle andere producten of diensten die door de leverancier worden aangeboden (collectief: "Producten"). Deze gebruikslicentie is beperkt tot het gebruik van de Producten voor reclame, marketing of promotionele doeleinden. De licentie omvat uw recht om een Product te downloaden, weer te geven, op te slaan, te kopiëren of af te drukken (inclusief gecombineerde Content in verband met een In-Design Product) of om een Product te leveren of te verspreiden via alle nu bekende media, maar gebruik is alleen toegestaan onder deze voorwaarden . Als u het gelicentieerde product aankoopt in opdracht van een klant, verkrijgt alleen de klant deze rechten onder de licentie. U moet een afzonderlijke gebruikslicentie aanschaffen voor elke klant.

Anders dan ten aanzien van die In-Designs Producten, is het ten strengste verboden de Producten door te verkopen of te gebruiken voor enige andere commerciële exploitatie. Behalve zoals toegestaan door deze EULA, is er geen ander(e) extractie, download, retentie, gebruik, publicatie of verspreiding van een Product of Content toegestaan of geautoriseerd. Het verkrijgen van onze Producten geeft u niet het recht om een deel van de inhoud los van het afgewerkte Product te gebruiken, behalve voor zover het is opgenomen in een In-Design Product.
Elk gebruik van de Site, Content en/of Producten niet uitdrukkelijk toegestaan door deze EULA of in strijd met de voorwaarden ervan vormt een schending van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten waardoor wij en onze licentiegevers alle rechten en rechtsmiddelen kunnen gebruiken waarover we beschikken in elk rechtsgebied in de wereld.
Pornografisch, lasterlijk of anderszins onwettig gebruik van Content of Producten is strikt verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij in context of juxtapositie met ander materiaal of onderwerpen.
U mag geen Content met een model of eigendom op een manier gebruiken die voor een redelijk persoon niet vleiend of onnodig controversieel zou zijn zonder te stellen dat (i) ze alleen worden gebruikt voor illustratieve doeleinden; en (ii) afgebeelde personen in de gelicentieerde materialen modellen zijn. U moet ook voldoen aan alle toepasselijke wetten of de bedrijfscodes. Content of Producten mogen niet worden verwerkt in een logo, handelsmerk of servicemerk dat toebehoort aan, eigendom is van of geregistreerd is door een derde partij.
U mag niet valselijk getuigen, expliciet of stilzwijgend, dat u de oorspronkelijke maker of auteur van enige Content of Producten bent of dat u nog andere rechten, titels of belangen heeft in de Site, Content of Producten. U mag geen reverse engineering, decompilatie of demontage toepassen of anderszins trachten de broncode van de Producten te achterhalen.

De logo design tools op deze site maken gebruik van een beperkt aantal ontwerpelementen, waaronder lettertypen, kleuren en ontwerpeffecten. U erkent dat al deze elementen beschikbaar zijn voor alle gebruikers van de site en uw gebruik van deze elementen niet exclusief voor u zijn. Uw creatie van een logo/ontwerp en/of uw opname van uw logo/ontwerp in één of meerdere Producten geeft u geen recht of aanspraak op een of meerdere van de afzonderlijke logo-/ontwerpelementen. Andere klanten kunnen de design tools gebruiken om logo's te maken die overeenkomsten met de logo's die u heeft maakt. Het is verboden om een logo of ontwerp gemaakt door het gebruik van deze Site of Producten te registreren als handelsmerk, noch zal u een logo/ontwerp (of enige goodwill daarin opgenomen) gebruiken om te voorkomen dat een andere persoon onze site of onze producten gebruikt om vergelijkbare of identieke logo's of ontwerpen te maken en/of te gebruiken. Wij bieden geen enkele garantie dat een logo of ontwerp gemaakt door het gebruik van deze Site geen inbreuk maakt op handelsmerken of andere rechten van een andere partij. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een logo of ontwerp legaal voor u beschikbaar is en de rechten van derden niet schendt.

Anders dan de rechten aan u verleend door de Licentie of door u ingediende Content in verband met wijzigingen, combinatie of aanpassingen van een Product zoals toegestaan door deze overeenkomst ("Inzending") (a) behouden wij en onze licentiegevers ons alle rechten van intellectuele eigendom op de Site, Content en Producten voor en (b) niets in deze EULA verleent u enige intellectuele eigendomsrechten op de Site, de Content en/of Producten. In verband met deze clausule, verwijst "intellectuele eigendomsrechten" naar auteursrechten, handelsmerken, octrooien, ontwerpen, sui generis rechten, databankrechten en alle rechten van soortgelijke aard, zowel geregistreerd als niet-geregistreerd en alle aanvragen voor hetzelfde, ongeacht waar in de wereld ze voortvloeien.

Als u afbeeldingen, ontwerpen, sjablonen, lettertypen, tekst, afbeeldingen of ander materiaal, inclusief, zonder beperking, handelsmerken, namen of beeltenissen of auteursrechtelijk beschermde werken uploadt of anderszins verzendt, zal u alleen Inzending indienen die uw bezit zijn of waarvoor u toestemming heeft van de eigenaar om ze in te dienen, in welk geval u ons op verzoek een kopie van een schriftelijke toestemming van de eigenaar verstrekt; en uw Inzending vormt een afstandsverklaring van het recht op privacy of publiciteit van de eigenaar van de Inzending, handelsmerken, auteursrechten en enige andere rechten van derden met betrekking tot de Inzending

Door het inzenden van uw Inzending, gaat u ermee akkoord om de leverancier en haar financiers, opvolgers, moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, ontwikkelaars, joint ventures, netwerken, distributeurs en advocaten (de "Verbonden Entiteiten") te vrijwaren van alle claims, schade, verliezen en handelingen (inclusief, zonder beperking honoraria van advocaten) die het gevolg zijn van uw Inzending, of uw schending of beweerde schending van enige wet of rechten van een derde partij.