Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Usługa overnight Wysyłka gratis

Ogólne Warunki Umowne flyeralarm Sp. z o.o. dla konsumentów („OWU”)

 

Pobierz jako pdf


§ 1 Zakres zastosowania / Przedmiot regulacji

(1) Niniejsze OWU określają zasady świadczenia usług przez FLYERALARM (producent=FLYERALARM). Klient wyraża zgodę na treść OWU oraz potwierdza zapoznanie się z ich treścią przed złożeniem zamówienia, dokonując odpowiedniego potwierdzenia na stronie internetowej flyeralarm.

(2) Personel FLYERALARM, w szczególności pracownicy biura obsługi klienta (Customer Service Center), nie są uprawnieni do dokonywania w imieniu i na rzecz FLYERALARM wiążących, ustnych uzgodnień, które mogłyby wpłynąć na ustalenie treści stosunku prawnego w sposób odmienny od treści formularza zamówienia oraz niniejszych OWU.


§ 2 Zawarcie umowy / prawo Klienta do odstąpienia od umowy

(1) Informacje zawarte w prospektach, ogłoszeniach itd. FLYERALARM nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego; podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje, w tym ceny wskazane przez FLYERALARM w informacjach/ogłoszeniach o charakterze specjalnym (np. ramach akcji promocyjnych) będą wiążące przez 14 dni kalendarzowych.

(2) Klient jest związany swoim zamówieniem (oferta) przez okres 14 dni kalendarzowych od daty jego złożenia. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przez FLYERALARM przyjęcia zamówienia Klienta; FLYERALARM dokonuje potwierdzenia przyjęcia zamówienia, pisemnie lub faksem lub e-mailem, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.

(3) Termin wykonania zamówienia Klienta rozpoczyna swój bieg w chwili dostarczenia przez Klienta danych do druku.


(4) Wszystkie uzgodnienia zawierane pomiędzy FLYERALARM i Klientem celem zawarcia oraz wykonania umowy są dokonywane pisemnie, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Istotne postanowienia zawartej umowy FLYERALARM potwierdza wobec Klienta pisemnie.

(5) Umowa zostaje sporządzona w języku polskim.

(6) W przypadku umów zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość (np. w trybie opisanym w ustępie (2) niniejszych OWU), Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od zawarcia umowy, tj. od daty potwierdzenia przez FLYERALARM przyjęcia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• umowy, w krótej cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad krórymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• umowy, w krórej przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad krórymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
• umowy, w krórej konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• umowy zawartej na aukcji publicznej;


§ 3 Ceny, zmiany cen i anulowanie zlecenia
 

(1) Podane ceny uwzględniają podatek VAT.

(2) Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Klienta. Koszty opakowania, wysyłki i pozostałe koszty wydania i odebrania dolicza się do ceny, a ich oznaczenie (podana wysokość) uwzględnia podatek VAT. Koszty te podane są na stronie internetowej FLYERALARM oraz w niniejszych OWU.

(3) Wszelkie zmiany zamówienia po jego przyjęciu przez FLYERALARM będą dodatkowo rozliczane, tj. do ceny doliczana będzie opłata ryczałtowa w wysokości 58,72 PLN w tym VAT
za każdą zmianę, o ile strony nie uzgodniły inaczej pisemnie, faksem lub e-mailem. Zmianą zamówienia jest również zmiana danych w zamówieniu (odbiorca rachunku, adres dostawy, rodzaj wysyłki, rodzaj płatności itp.).

(4) Zmiany w dostarczonych FLYERALARM plikach lub prace wstępne, wykonane na żądanie Klienta, są dodatkowo rozliczane na podstawie odrębnych uzgodnień stron.

(5) Zleceniobiorca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, samodzielnie poczynić niezbędne prace wstępne w dostarczonych plikach zleceniodawcy bez wcześniejszych uzgodnień, jeśli jest to w interesie zleceniodawcy lub zależy od tego dotrzymanie terminu ukończenia prac. O ile dostarczone dane (pliki) nie odpowiadają wytycznym zleceniobiorcy a przez dopasowanie danych do druku powstaną błędy na końcowym produkcie, nie jest za nie odpowiedzialny zleceniobiorca. Zleceniodawca wyjaśnia, że takie prace są wykonywane na jego ryzyko. Reklamacja jest w takim wypadku wykluczona. Prace te doliczane są do rachunku według nakładu pracy. Jeżeli koszty dodatkowe przekraczają w tym wypadku 10% wartości zlecenia (cena ofertowa) – na część większego nakładu 10% min. 141,90 PLN łącznie z VAT, niezbędna jest zgoda zleceniodawcy.

(6) Anulowanie zlecenia możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zlecenie ma status: „zlecenie przyjęte do realizacji”, „dane przesłano”, „dane otrzymano”, „dane zawierają błędy”, „pomyślne sprawdzenie pliku”, „zostanie anulowane”, „nowe dane zostaną dostarczone”, „przypomnienie – dane zawierają błędy”, „przypomnienie - brakujące dane”, „przypomnienie – brakujące dane CD”, „udzielone pozwolenie na druk”, „brak pozwolenia na druk”, „przypomnienie – brak pozwolenia na druk”, „uregulowany przelew” oraz „przypomnienie – nieuregulowany przelew”. Anulowanie zlecenia po osiągnięciu przez zlecenie późniejszego statusu jest wykluczone. Pojedynczych zamówień w koszyku nie można anulować. Możliwe jest jedynie anulowanie wszystkich zamówień znajdujących się w koszyku. Jeśli jedno z zamówień w koszyku osiągnęło status późniejszy niż wymienione w zdaniu 2, anulowanie nie jest możliwe, nawet jeśli przy innym zamówieniu wyświetla status wcześniejszy. Anulowanie zlecenia może być dokonane wyłącznie przez klienta, poprzez jego konto internetowe.

§ 4 Realizacja zamówienia/ Zgoda Klienta na realizację zamówienia

(1) Wszelkie zamówienia FLYERALARM realizuje na podstawie danych dostarczonych przez Klienta, o ile strony nie uzgodniły inaczej pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub e-maila.

Klienta obciąża obowiązek dostarczenia FLYERALARM danych, według wytycznych FLYERALARM (w tym dotyczących parametrów technicznych). Należy zwrócić szczególną uwagę na treść danych objętych przedmiotem zamówienia.
Klient ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za poprawność danych przesłanych FLYERALARM celem wykonania przez niego zamówienia. Odpowiedzialność FLYERALARM z tego tytułu jest wyłączona również w przypadku wad danych wynikających z transferu danych lub wad ich nośnika.

(2) FLYERALARM nie jest obowiązany do weryfikacji danych dostarczonych przez Klienta lub działające w jego imieniu osoby trzecie.
Nie dotyczy to danych nieczytelnych czy nieprzydatnych do obróbki lub też opcji „zaawansowane sprawdzanie pliku”.
Podczas przesyłania danych Klient jest zobowiązany do zastosowania najbardziej aktualnego oprogramowania ochrony antywirusowej. Obowiązek odpowiedniego, należytego zabezpieczenia danych obciąża wyłącznie Klienta. FLYERALARM jest uprawniony do sporządzania kopii.


§ 5 Termin i miejsce dostawy

(1) O ile nie uzgodniono pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub e-maila wiążącego terminu realizacji zamówienia, FLYERALARM zobowiązany jest spełnić świadczenie bez zbędnej zwłoki, jednakże terminowa realizacja zamówienia następuje nie później, niż w terminie 4 tygodni od daty przyjęcia zamówienia Klienta.

(2) W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie FLYERALARM, termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu o 2 tygodnie.

(3) Wykonanie zobowiązań FLYERALARM jest uzależnione od terminowego wykonania zobowiązań Klienta; dotyczy to zobowiązań Klienta mających wpływ na wykonanie zamówienia FLYERALARM (w szczególności terminowe dostarczenie danych do wykonania zamówienia).
W przypadku niedotrzymania przez FLYERALARM terminów stałych, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
Za wykonany i odebrany/dostarczony Klientowi przedmiot zamówienia (lub jego części) do chwili skutecznego pisemnego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, FLYERALARM przysługuje umówione wynagrodzenie, chyba że Klient poniesie w ten sposób nieproporcjonalnie wysokie straty finansowe.

(4) W razie niewykonania przez Klienta zobowiązania do odbioru przedmiotu zamówienia, FLYERALARM może żądać naprawienia wynikłej z tego szkody. W takim przypadku za przypadkowe uszkodzenie lub utratę przedmiotu zamówienia, ponosi odpowiedzialność Klient.

(5) Miejscem wykonania umowy jest Polska; dostawa przedmiotu zamówienia następuje wyłącznie na terenie Polski.


§ 6 Prace/świadczenia okresowe

Umowy okresowo powtarzających się prac mogą w terminie przynajmiej 3 miesięcy do końca miesiąca zostać wypowiedziane.


§ 7 Przejście ryzyka – wysyłka

(1) Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzi na Klienta w momencie wydania go przez FLYERALARM Klientowi – w przypadku odbioru osobiście lub przewoźnikowi celem dostarczenia Klientowi.

W przypadku, gdy opóźnienie w przesłaniu przedmiotu świadczenia nastąpiło na żądanie Klienta, ryzyko przechodzi na Klienta od momentu powiadomienia przez FLYERALARM o gotowości do wysyłki.

(2) Dostawa przedmiotu zamówienia następuje do miejsca wskazanego przez Klienta; inne uzgodnienia w tym zakresie wymagają pisemnej zgody flyeralarm.

(3) Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia ponosi Klient.


§ 8 Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru (przedmiotu zamówienia) z umową

(1) W przypadku gdy przedmiot zamówienia jest niezgodny z umową, FLYERALARM doprowadzi przedmiot zamówienia do stanu zgodnego z umową przez naprawę lub wymianę rzeczy na wolną od wad. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana okażą się niemożliwe lub będą wymagały nadmiernych kosztów, Klient będzie uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy; prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy niezgodność towaru (przedmiotu zamówienia) z umową jest nieistotna. W przypadku, gdy mimo dwukrotnej wymiany przedmiotu zamówienia nadal jest on niezgodny z umową, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

(2) W wyniku procesu produkcji mogą wystąpić drobne odstępstwa od egzemplarzy pochodzących z innych zleceń lub pojedynczych egzemplarzy z tego samego zlecenia. Takie odstępstwa nie są przedmiotem odpowiedzialności za wady fizyczne.

Obejmuje to przede wszystkim:
•    drobne różnice w kolorach pomiędzy dwoma lub większą ilością zamówień;
•    drobne różnice w kolorach porównaniu do wcześniejszego zamówienia;
•    drobne różnice w kolorach poszczególnych arkuszy jednego zamówienia;
•    drobne różnice w cięciu i falcowaniu (=odsępstwa od formatu końcowego); szczególnie przy papierowych etui na sztućce do 4 mm od formatu końcowego, przy wszystkich magazynach, notatnikach oraz zeszytach z kuponami do 2 mm od formatu końcowego, przy serwetkach do 1,5 mm od formatu końcowego, przy produktach z kategorii technika reklamowa 1-2% od formatu końcowego, przy wszystkich pozostałych produktach do 1 mm od (złożonego) formatu końcowego,
•    drobne różnice w kolorach między częścią środkową a okładką magazynów,
•    drobne przesunięcia (do 0,3 mm) lakieru punktowego UV, lakieru reliefowego oraz folii tłoczonej na gorąco w stosunku do drukowanego motywu.

Powyższe zastrzeżenia techniczne dotyczą również porównania między zamówionym produktem a wydrukami próbnymi wykonanymi przez FLYERALARM (np. proofem, jednorazowym wydrukiem projektu graficznego itp.).

(3) Ze względów produkcyjnych podczas umieszczania na arkuszu nie jest uwzględniany kierunek włókien papieru. Różnice spowodowane delikatnymi pęknięciami papieru powstałymi przy falcowaniu lub bigowaniu, jak i różnice w zakresie wytrzymałości lub stabilności produktu nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.

(4) Odpowiedzialność FLYERALARM z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową, wynikłej z rozbieżności we właściwościach użytego materiału, ogranicza się jedynie do kwoty wartości danego zamówienia.
Odpowiedzialność w powyższym zakresie jest wyłączona w przypadku, gdy materiał będący źródłem niezgodności przedmiotu zamówienia z umową został dostarczony przez Klienta.

(5) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności przedmiotu zamówienia z umową w przypadku, gdy na wyraźne życzenie Klienta nie był dokonywany – do weryfikacji Klienta - wydruk próbny lub proof. Reklamacje nie będą w tym wypadku uwzględniane.

(6) Wady poszczególnych części przedmiotu zamówienia nie uprawniają do kwestionowania całego przedmiotu zamówienia (np. wymiany całego przedmiotu zamówienia na nowy), chyba że wykonanie częściowe jest niezgodne z interesem Klienta.

(7) W przypadku wysyłki towaru pod jeden adres dostawy (odbiorcy) obowiązuje:
Dopuszczalne jest odstępstwo od zamówionego towaru do 5 % (mniejsza lub większa ilość egzemplarzy). Zalicza się tutaj również makulaturę, próbne arkusze i egzemplarze z maszyn dalszej obróbki oraz uwarunkowane produkcją nierówne obcięcia dolnych i górnych krawędzi arkuszy drukarskich.

(8) W przypadku wysyłki towaru pod kilka adresów dostawy (odbiorcy) obowiązuje:
Dopuszczalne jest odstępstwo od zamówionego towaru do 5 % (mniejsza lub większa ilość egzemplarzy) wysyłanego pod każdy adres dostawy (odbiorcy). Zalicza się tutaj również makulaturę, próbne arkusze i egzemplarze z maszyn dalszej obróbki oraz uwarunkowane produkcją nierówne obcięcia dolnych i górnych krawędzi arkuszy drukarskich.

(9) Podnoszenie przez Klienta innych roszczeń bez względu na podstawę prawną, jest wyłączone, z zastrzeżeniem § 9 ustęp 3 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Za szkody nie dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia FLYERALARM nie odpowiada. Odpowiedzialność FLYERALARM z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona wyłącznie do rzeczywistej szkody; FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

(10) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia wynikające ze zmian dokonanych na żądanie lub przez Klienta lub działające w jego imieniu osoby trzecie.

(11) FLYERALARM zobowiązany jest do korzystania z materiałów (wzorów) dostarczonych przez Klienta z zachowaniem należytej staranności. Odpowiedzialność z tytułu ich uszkodzenia lub utraty jest ograniczona do wysokości wartości materiału. Roszczenia z jakiegokolwiek innego tytułu są wyłączone.

(12) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy stanowiących przedmiot zamówienia.

(13) Jedynym uprawnionym do realizacji roszczeń z tytułu wad (niezgodności przedmiotu zamówienia z umową) wobec FLYERALARM jest Klient. Wyłączone jest przeniesienie powyższych uprawnień na osoby trzecie.

(14) Jeżeli Klient poniósł szkodę na skutek zawinionego działania lub zaniechania FLYERALARM, Klient może żądać odszkodowania zgodnie z § 9 ustęp 3.


§ 9 Zgłoszenie niezgodności przedmiotu zamówienia z umową; odpowiedzialność za szkody

(1) Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową w przypadku, gdy nie zawiadomi FLYERALARM w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności przedmiotu zamówienia z umową o wadach. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

(2) Odpowiedzialność odszkodowawcza FLYERALARM dotyczy normalnego następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

(3) FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające wyłącznie z jego winy umyślnej.


§ 10 Zastrzeżenie prawa własności

(1) Do momentu zapłaty przez Klienta całej ceny i wszystkich innych należności wobec FLYERALARM, dostarczony przedmiot zamówienia pozostaje własnością FLYERALARM („towar zastrzeżony”). W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do rozporządzania dostarczonym przedmiotem zamówienia.

(2) W przypadku windykacji roszczeń z towaru zastrzeżonego (w szczególności w wyniku egzekucji sądowej) przez jakiekolwiek osoby trzecie, Klient jest obowiązany powołać się na przysługujące FLYERALARM prawo własności, jak również niezwłocznie zawiadomić FLYERALARM, celem ochrony prawa własności.

(3) W przypadku odstąpienia od umowy przez FLYERALARM, jest on uprawniony do bezwarunkowego zwrotu przez Klienta towaru zastrzeżonego.

§ 11 Zapłata

(1) Zapłata może nastąpić przelewem, kartą kredytową (FLYERALARM akceptuje tylko VISA i Master- Card) lub płatnością przy odbiorze u kuriera.

Przy płatności przy odbiorze u kuriera pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 54,23 PLN (w tym VAT).

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przedmiotu świadczenia, FLYERALARM przysługuje ryczałtowe roszczenie odszkodowawcze, w postaci jednorazowej opłaty w wysokości równowartości 161,82 PLN (netto). FLYERALARM może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Klient może wykazać, że wartość szkody FLYERALARM jest niższa niż wskazana wyżej kwota.

Wskazana powyżej ryczałtowa wysokość roszczenia odszkodowawczego nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odnośnie samego przedmiotu świadczenia.

(3) W przypadku gdy strony uzgodniły w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub e-maila, że zapłata nie musi nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze, zapłata powinna nastąpić w dacie wynikającej z faktury, o ile strony nie uzgodniły inaczej.

(4) Sprzedawcy i pracownicy techniczni nie są upoważnieni do pobierania pieniędzy w gotówce; powyższe nie dotyczy kwot do wysokości 4078,65 PLN w gotówce za pokwitowaniem. Zapłata kwoty powyżej 4078,65 PLN, może nastąpić skutecznie jedynie bezpośrednio do rąk FLYERALARM, lub w formie bezgotówkowej, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.
(5) FLYERALARM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia czeków lub weksli. Ich przyjęcie może nastąpić jedynie zgodnie z celem spełnienia świadczenia. Kosztami dyskonta i weksli obciążany jest Klient i są one od razu wymagalne.

(6) FLYERALARM jest uprawniony zaliczyć świadczenie Klienta w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego, wskazując na który dług FLYERALARM zarachował spełnione świadczenie. FLYERALARM jest uprawniony do zaliczenia świadczenia na związane z roszczeniem głównym zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

(7) Klient jest uprawniony do potrącenia swej wierzytelności wobec FLYERALARM z tytułu umowy, jeżeli jest bezsporna lub jej istnienie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

(8) Wyłączone jest przeniesienie powyższych roszczeń przeciwko FLYERALARM na osoby trzecie.

(9) Realizacja płatności dla kart kredytowych VISA i MasterCard odbywa się przez firmę flyeralarm B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Holandia, spółka zależna flyeralarm GmbH

§ 12 Patenty, prawa autorskie, marki

(1) Z zastrzeżeniem § 13 oraz § 12 ustęp (2) oraz ustęp (3) poniżej FLYERALARM oświadcza, że w razie wystąpienia przez osoby trzecie wobec Klienta z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub praw własności przemysłowej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wykonanego przez FLYERALARM, podejmie on wszelkie niezbędne czynności celem zwolnienia Klienta lub odbiorcy z odpowiedzialności (obowiązku świadczenia) wobec tych osób trzecich i zrekompensuje szkodę poniesioną przez Klienta.

(2) Zobowiązanie FLYERALARM, o którym mowa w § 12 ustęp (1) powyżej jest ograniczone do wysokości przewidywalnej wartości szkody. Zobowiązanie FLYERALARM, o którym mowa w § 12 ustęp (1) powyżej jest uzależnione nadto od uzyskania przez FLYERALARM możliwości decydowania o sposobie i zakresie czynności podejmowanych przez Klienta w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa powyżej. Zobowiązanie FLYERALARM, o którym mowa w § 12 ustęp (1) powyżej dotyczy roszczeń zgłaszanych wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

(3) FLYERALARM jest zwolniony z zobowiązania wskazanego w § 12 (1) powyżej, jeżeli:
(a) usunie zarzucane przez osobę trzecią naruszenie prawa, tj. uzyska wymagane prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, odpowiednio;
(b) dostarczy – w miejsce towaru lub części towaru obciążonego wadą w zakresie praw autorskich lub własności przemysłowej – towar lub część towaru pozbawiony tej wady.


§ 13 Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej do wszelkich materiałów przekazywanych FLYERALARM celem wykonania zamówienia. Klient oświadcza, że w razie wystąpienia z roszczeniami przez jakiekolwiek osoby trzecie wobec tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych lub praw własności przemysłowej do materiałów niezwłocznie zwolni FLYERALARM z odpowiedzialności (obowiązku świadczenia) wobec tych osób trzecich i zrekompensuje szkodę poniesioną przez flyeralarm.


§ 14 Copyright

(1) FLYERALARM przysługują w stosunku do przedmiotu świadczenia w wykonaniu umowy z Klientem, wszelkie prawa autorskie lub pokrewne, w szczególności prawo do: projektów graficznych, szablonów itd. (Copyright).

Wynagrodzenie płacone przez Klienta na rzecz FLYERALARM na podstawie umowy nie stanowi wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej lub z tytułu udzielenia licencji.

FLYERALARM jest uprawniony do przeniesienia swych praw autorskich, za dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz Klienta lub osoby trzeciej. Umowa dotycząca przeniesienia takich praw wymaga formy pisemnej. Skutek rozporządzający następuje w chwili spełnienia świadczenia wzajemnego w całości.

(2) O ile strony nie postanowiły inaczej, FLYERALARM nie ma obowiązku wydania produktów pośrednich, danych oraz płyt drukarskich, które zostały wykorzystane lub użyte w toku procesu wytworzenia przedmiotu zamówienia. Odmienne postanowienia stron wymagają formy pisemnej.


§ 15 Klauzula tajności

W przypadku, gdy strony wprost pisemnie nie zastrzegły inaczej, informacje podane przy zamówieniu nie mają poufnego charakteru.


§ 16 Dane i dokumenty dotyczące zamówienia.

(1) Wszystkie rzeczy jakie klient przesłał lub w innych sposób dostarczył FLYERALARM, w szczególności projekty, dane i nośniki danych, zostaną poddane archiwizacji, jedynie za pisemną zgodą, jak również za dodatkową opłatą, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu świadczenia (wykonania umowy).
W przypadku, gdy rzeczy, o których mowa powyżej, mają być objęte umową ubezpieczenia, obowiązek jej zawarcia spoczywa na Kliencie, o ile strony nie postanowiły inaczej.

FLYERALARM nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę materiałów dostarczonych przez klienta z jakiejkolwiek przyczyny, chyba że uszkodzenie lub utrata nastąpiła z winy umyślnej (§ 9).
Odzyskiwanie zarchiwizowanych danych tzn. szukanie danych w archiwum, ich dekompresja i przygotowanie do dalszej obróbki podlega dodatkowej opłacie w wysokości 97,86  PLN w tym VAT, za każde pojedyncze zamówienie.

(2) Dane na CD/DVD jak również inne materiały potrzebne do wykonania zamówienia nie zostają odsyłane.

(4) Wskazówka:
Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że FLYERALARM jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wobec osób trzecich, o ile będzie to konieczne dla należytego wykonania umowy.


§ 17 Prawo właściwe – nieważność części postanowień

(1) Do stosunków prawnych pomiędzy FLYERALARM a Klientem stosuje się prawo polskie.

(2) Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku (CISG).

(3) Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek postanowienia niniejszych OWU lub innych postanowień w oparciu o niniejsze OWU, nie narusza skuteczności pozostałych postanowień OWU.