Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Wysyłka gratis Usługa overnight

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA KONSUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCE W Flyeralarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

§ 1. Postanowienia ogólne

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: „OWU”) regulują zasady zawierania i wykonywania umów z konsumentami, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w zakresie dostaw towarów w związku z ich sprzedażą oraz usług dodatkowych, o ile odrębne postanowienia nie będą przez strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności.
(2) Niżej wskazane pojęcia oznaczają:
a) FLYERALARM – Flyeralarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362134, NIP: 6751435368, REGON: 121303534;
b) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera z FLYERALARM Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo z którą FLYERALARM podejmuje działania zmierzające do zawarcia takiej Umowy;
c) OWU – niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Umów;
d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
e) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, jak również niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego towary sprzedawane przez FLYERALARM, strajki, blokady dróg, itp.;
f) Strony (umowy) – FLYERALARM oraz Konsument, których łączy zawarta Umowa;
g) Umowa – umowa świadczenie usługi zawarta pomiędzy FLYERALARM a Konsumentem.
(3) OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez FLYERALARM z Konsumentami, stanowiąc ich integralną część.
(4) OWU doręczane są Konsumentom na piśmie lub w formie elektronicznej, w szczególności wraz z Umową zawartą w formie pisemnej lub z ofertą handlową albo odpowiedzią na ofertę handlową złożoną FLYERALARM, a także udostępniane są na stronie internetowej pod adresem www.flyeralarm.com/pl/content/index/open/id/1422/owh-konsumenci.html
(5) Konsumenta obowiązują postanowienia OWU, które są stosowane przez FLYERALARM na dzień zawarcia Umowy.


§ 2. Oferta i zawarcie Umowy

(1) Informacje zawarte przez FLYERALARM w katalogach, obwieszczeniach, reklamach, cennikach i innych źródłach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
(2) Konsument może dokonać zakupu towaru lub usługi znajdującego się w asortymencie na stronie internetowej www.flyeralarm.com/pl/ przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez wyżej wymienioną stronę internetową. W przypadku zakupu towaru lub usługi nie znajdującej się w asortymencie, należy złożyć zapytanie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: www.flyeralarm.com/pl/callback
(3) Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez FLYERALARM zamówienia Konsumenta, po ustaleniu przez Strony wszystkich elementów i cen zamawianych towarów lub świadczonych usług.
(4) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez FLYERALARM następuje poprzez wysłanie do Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie pisemnej (np. w drodze listu poleconego), faksu albo mailowej na adres e-mail wskazany przez Konsumenta w zamówieniu, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Konsumenta.
(5) FLYERALARM nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Konsumenta oraz jego wykonania.
(6) Złożenie zamówienia w FLYERALARM przez Konsumenta jest wiążące dla Konsumenta, jeśli Konsument, dokonując zamówienia, znał lub z łatwością mógł poznać ceny zamawianych produktów albo usług FLYERALARM. W przypadku gdy Konsument takich cen nie znał lub nie mógł z łatwością poznać albo gdy znane mu wcześniej ceny uległy zmianie, FLYERALARM na prośbę Konsumenta przekaże mu informację dotyczącą tych cen. Ceny te będą wiązały Konsumenta, jeśli w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji dotyczących cen Konsument potwierdzi zamówienie.
(7) Szkice, ilustracje, dane na temat wymiarów, ciężaru lub inne dane dotyczące przedmiotu umowy są wiążące tylko wówczas, gdy jest to wyraźnie uzgodnione pisemnie, za pośrednictwem faksu lub e-maila.
(8) Zapytanie ofertowe powinno zawierać w szczególności:
a) przedmiot zamówienia (montaż, druk, oprawa, uszlachetnianie wydruków itd.),
b) zamierzoną, przybliżoną ilość materiałów, które będą zamawiane,
c) format,
c) objętość,
d) specyfikację produktu/usługi z wykazem procesów (ilości kolorów, rodzaju oprawy, rodzaje wykończenia okładek, rodzaju uszlachetnień itp.).
(8) Konsument może złożyć zamówienie wyłącznie po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego FLYERALARM.
(9) W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia, jeśli nie otrzyma on odpowiedzi od FLYERALARM w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia przez FLYERALARM, zamówienie uważa się za nieprzyjęte.
(10) FLYERALARM uzależnia realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty całości ceny należnej z tytułu złożonego zamówienia przez Konsumenta.
(11) FLYERALARM zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia. W odrębnym porozumieniu FLYERALARM wraz z Konsumentem określą termin dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.
(12) Przesłanie przez FLYERALARM niewiążącego kosztorysu nie prowadzi do zawarcia umowy z Konsumentem, chyba że co innego zastrzegł FLYERALARM.
(13) Przyjęcie zamówienia przez FLYERALARM może nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania od Konsumenta. W przypadku przekroczenia tego terminu FLYERALARM zastrzega sobie możliwość kontaktu z Konsumentem i realizacji zamówienia na warunkach wynikających z oferty Konsumenta albo innych warunkach, co w razie wątpliwości poczytuje się za nową ofertę FLYERALARM.
(14) FLYERALARM dopuszcza stosowanie w obrocie odstępstwa wynikające z przepisów prawa lub kwestii technologicznych, jak również zastąpienie przez równowartościowe produkty, o ile nie wpływa to na zmianę wynikających z umowy właściwości przedmiotu umowy oraz przydatności dla celu wynikającego z umowy.


§ 3. Cena, warunki płatności i anulowanie zamówienia

(1) Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez FLYERALARM są cenami netto, do której naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT). Obok cen netto wskazywane są również ceny brutto. Opakowanie oraz transport są zawarte w cenie produktu.
(2) Ceny, terminy i warunki płatności, ewentualne szczególne zasady ponoszenia kosztów sprzedaży oraz waluta płatności obowiązujące w relacjach z danym Konsumentem uzgadniane są w momencie złożenia zamówienia na stronie FLYERALARM.
(3) W przypadku dokonania przez FLYERALARM zamówienia określonego towaru, o których mowa w § 2 ust. 9 OWU, FLYERALARM obciąża Konsumenta za sprowadzenie takiego towaru.
(4) FLYERALARM umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:
a) przelewem na rachunek bankowy FLYERALARM;
b) kartą kredytową akceptuje tylko VISA i Master- Card;
c) gotówką do kwoty 4078,65 zł przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika lub sprzedawcy.
(5) Konsument nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec FLYERALARM, ani potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu od FLYERALARM, chyba że uzyska w tym zakresie uprzednią zgodę FLYERALARM w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
(6) Anulowanie zlecenia możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zlecenie ma status: „zlecenie przyjęte do realizacji”, „dane przesłano”, „dane otrzymano”, „dane zawierają błędy”, „pomyślne sprawdzenie pliku”, „zostanie anulowane”, „nowe dane zostaną dostarczone”, „przypomnienie – dane zawierają błędy”, „przypomnienie - brakujące dane”, „przypomnienie – brakujące dane CD”, „udzielone pozwolenie na druk”, „brak pozwolenia na druk”, „przypomnienie – brak pozwolenia na druk”, „uregulowany przelew” oraz „przypomnienie – nieuregulowany przelew”. Anulowanie zlecenia po osiągnięciu przez zlecenie późniejszego statusu jest wykluczone. Pojedynczych zamówień w koszyku nie może anulować Konsument. Możliwe jest jedynie anulowanie wszystkich zamówień znajdujących się w koszyku. Jeśli jedno z zamówień w koszyku osiągnęło status późniejszy niż wymienione w zdaniu 2, anulowanie nie jest możliwe przez Konsumenta, nawet jeśli przy innym zamówieniu wyświetla status wcześniejszy. Anulowanie takiego zlecenia może być dokonane wyłącznie przez FLYERALARM, w przypadku gdy nie rozpoczęto realizacji danego zlecenia.


§ 4.Warunki realizacji Umowy

(1) Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do każdego rodzaju umowy realizowanej przez FLYERALARM z Konsumentem.
(2) FLYERALARM nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Konsumenta.
(3) Termin realizacji zamówienia ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu Umowy i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, ewentualnie na podstawie późniejszych, wyraźnych ustaleń Stron.
(4) Terminy realizacji Umowy mogą ulec zmianie po zawarciu Umowy, w szczególności na skutek Siły Wyższej, zmiany sytuacji rynkowej bądź aktualnych warunków handlowych z podmiotami współpracującymi z FLYERALARM oraz innych okoliczności niezależnych od FLYERALARM, którym FLYERALARM nie może zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, w szczególności jeśli okoliczności te wystąpią po stronie producenta sprzedawanych towarów, wpływając na zmianę terminów dostawy towaru bądź świadczonej usługi.
(5) W sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu FLYERALARM niezwłocznie powiadomi Konsumenta o okolicznościach mogących spowodować zmianę terminu realizacji Umowy, a także nowych terminach realizacji Umowy. Wówczas w terminie 7 dni od otrzymania ww. informacji Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Brak uzyskania w tym terminie informacji od Konsumenta o przysługującym prawie do odstąpienia od Umowy oznacza, że realizacja Umowy będzie kontynuowana po ustaniu okoliczności mogących spowodować zmianę terminu realizacji Umowy według terminów zaproponowanych przez FLYERALARM. Strony w każdej chwili mogą ustalić nowe terminy realizacji Umowy.
(6) Powiadomienie o okolicznościach mogących spowodować zmianę terminu realizacji Umowy oraz informacja o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od Umowy będą przesłane listem poleconym albo w formie mailowej.
(7) FLYERALARM zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu Umowy bez wad.
(8) FLYERALARM przy realizacji swoich zobowiązań uprawniony jest do posłużenia się osobami trzecimi.
(9) Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia przechodzi na Konsumenta w momencie wydania go przez FLYERALARM Konsumentowi – w przypadku odbioru osobiście lub przewoźnikowi celem dostarczenia Konsumenta.
(10) W przypadku, gdy opóźnienie w przesłaniu przedmiotu świadczenia nastąpiło na żądanie Konsumenta, ryzyko przechodzi na Konsumenta od momentu powiadomienia przez FLYERALARM o gotowości do wysyłki.
(11) Dostawa przedmiotu zamówienia następuje do miejsca wskazanego przez Konsumenta; inne uzgodnienia w tym zakresie wymagają pisemnej zgody FLYERALARM.
(12) Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia ponosi Konsument.
(13) Miejscem wykonania umowy jest Rzeczpospolita Polska, dostawa przedmiotu zamówienia następuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolita Polska


§ 5.Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

(1) Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa FLYERALARM w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru, a w przypadku Umowy w zakresie świadczenia usług – 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem postanowień wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do OWU.
(2) Konsument może odstąpić od Umowy, składając FLYERALARM oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.flyeralarm.com/pl/content/index/open/id/1370/odstapienie-od-umowy.html. Skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem nie jest konieczne, lecz umożliwia zachowania warunków formalnych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może nastąpić pisemnie (przesyłając pismo listem tradycyjnym na adres: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, telefonicznie pod numerem +48 12 3966154 lub w formie mailowej (przesyłając oświadczenie na adres e-mail: info@flyeralarm.pl. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną FLYERALARM niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
(3) Konsument ma obowiązek zwrócić towar FLYERALARM lub przekazać go osobie upoważnionej przez FLYERALARM nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
(4) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
(5) W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim FLYERALARM przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
(6) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przedmiocie świadczenia usług, jeśli umowa została zawarta poza lokalem FLYERALARM lub na odległość oraz jeśli FLYERALARM wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, jak również w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
(7) Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU.


§ 6. Warunki realizacji dostawy

(1) Koszty dostarczenia towaru zawarte w cenie złożonego zamówienia ponosi Konsument.
(2) FLYERALARM zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia partiami na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W takim przypadku Konsument nie ma prawa odmowy odbioru dostaw częściowych.
(3) Jeśli uzgodniono z Konsumentem, że dostawa towaru będzie następowała w określonym okresie, bez wskazania konkretnego terminu, FLYERALARM uprawniony jest do realizacji dostaw w wybranym przez siebie terminie, przypadającym w uzgodnionym z Konsumentem okresie, po uprzednim poinformowaniu Konsumenta o tym terminie, nie później jednak niż na 1 dzień przed tym terminem.
(4) Jeśli po stronie Konsumenta nie ma przeciwwskazań do realizacji dostawy towaru przed ustalonym terminem, FLYERALARM uprawniony jest do przedterminowej realizacji dostawy, po uprzednim poinformowaniu Konsumenta o wcześniejszym terminie dostawy, nie później jednak niż na 1 dzień przed tym terminem, chyba że strony postanowią inaczej.
(5) Konsument jest zobowiązany dokonać odbioru zamówionych i dostarczonych mu towarów oraz dokonać rozładunku dostarczonych towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Konsumenta w złożonym zamówieniu, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia Konsumentowi dostawy przez kierowcę przewoźnika. Konsument ma obowiązek potwierdzić odbiór towaru na dokumencie przewozowym lub innym stosownym dokumencie przedstawionym przez kierowcę przewoźnika. Odbiór towarów w miejscu dostawy wskazanym przez Konsumenta może być potwierdzony przez podpis każdego pracownika Konsumenta.
(6) W przypadku nieodebrania dostarczonego towaru lub odmowy przyjęcia w miejscu i terminie określonym w Umowie lub potwierdzonym zamówieniu, Konsument jest zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru, w tym zwrotu i przechowania towaru w magazynie FLYERALARM albo producenta towaru bądź innego podmiotu.
(7) Jeżeli Konsument opóźnia się z dokonaniem rozładunku lub odbioru z przyczyn niezależnych od FLYERALARM lub przewoźnika dokonującego dostawy FLYERALARM uprawniony jest do odszkodowania od Konsumenta za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W takim przypadku FLYERALARM obciąży Konsumenta wszelkimi dodatkowymi kosztami naliczonymi przez przewoźnika z tytułu przestoju.
(8) Rozładowanie dostarczonego towaru odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta.
(9) FLYERALARM zastrzega, że przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia dostarczanego towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Konsumenta pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenia dostarczanego towaru. W przypadku odmowy przez Konsumenta złożenia wskazanego oświadczenia, uważa się, że towar został dostarczony we wskazane miejsce we właściwym czasie.


§ 7. Reklamacje

(1) Reklamacje należy składać w formie pisemnej:
a) wypełniając formularz reklamacji w koncie klienta na stronie flyeralarm.com/pl;
b) mailowej – kierując wiadomość mailową pod adres e-mail: info@flyeralarm.pl oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
c) listem tradycyjnym skierowanym pod adres: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.
(2) Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do OWU.
(3) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
a) imię i nazwisko Konsumenta;
b) adres zamieszkania Konsumenta;
c) adres e-mail Konsumenta i/lub numer telefonu (dobrowolnie – w celu ewentualnego kontaktu);
d) dokładny opis problemu;
e) numer zamówienia.
(4) FLYERALARM rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się dzień złożenia reklamacji w koncie klienta lub dzień wysłania wiadomości mailowej na adres podany w uts.1 lit. b niniejszego paragrafu lub dzień doręczenia listu zawierającego reklamację.W przypadku reklamowania towaru Konsument zobowiązany jest do dostarczenia albo przesłania reklamowanego towaru lub usługi do FLYERALARM pod adres: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa.
(5) Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów lub usług objętych Umową.
(6) W wyniku procesu produkcji mogą wystąpić drobne odstępstwa od egzemplarzy pochodzących z innych zleceń lub pojedynczych egzemplarzy z tego samego zlecenia. Takie odstępstwa nie są przedmiotem odpowiedzialności za wady fizyczne. Obejmuje to przede wszystkim:
a) drobne różnice w kolorach pomiędzy dwoma lub większą ilością zamówień;
b) drobne różnice w kolorach porównaniu do wcześniejszego zamówienia;
c) drobne różnice w kolorach poszczególnych arkuszy jednego zamówienia;
d) drobne różnice w cięciu i falcowaniu (=odstępstwa od formatu końcowego); szczególnie przy papierowych etui na sztućce do 4 mm od formatu końcowego, przy wszystkich magazynach, notatnikach oraz zeszytach z kuponami do 2 mm od formatu końcowego, przy serwetkach do 1,5 mm od formatu końcowego, przy produktach z kategorii technika reklamowa 1-2% od formatu końcowego, przy wszystkich pozostałych produktach do 1 mm od (złożonego) formatu końcowego,
e) drobne różnice w kolorach między częścią środkową a okładką magazynów,
f) drobne przesunięcia (do 0,3 mm) lakieru punktowego UV, lakieru reliefowego oraz folii tłoczonej na gorąco w stosunku do drukowanego motywu.
(7) Powyższe zastrzeżenia techniczne dotyczą również porównania między zamówionym produktem a wydrukami próbnymi wykonanymi przez FLYERALARM (np. jednorazowym wydrukiem projektu graficznego itp.).
(8) Ze względów produkcyjnych podczas umieszczania na arkuszu nie jest uwzględniany kierunek włókien papieru. Różnice spowodowane delikatnymi pęknięciami papieru powstałymi przy falcowaniu lub bigowaniu, jak i różnice w zakresie wytrzymałości lub stabilności produktu nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.
(9) Odpowiedzialność FLYERALARM z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową, wynikłej z rozbieżności we właściwościach użytego materiału, ogranicza się jedynie do kwoty wartości danego zamówienia. Odpowiedzialność w powyższym zakresie jest wyłączona w przypadku, gdy materiał będący źródłem niezgodności przedmiotu zamówienia z umową został dostarczony przez Konsumenta.
(10) Wady poszczególnych części przedmiotu zamówienia nie uprawniają do kwestionowania całego przedmiotu zamówienia (np. wymiany całego przedmiotu zamówienia na nowy), chyba że wykonanie częściowe jest niezgodne z interesem Konsumenta.
(11) Dopuszczalne jest odstępstwo od zamówionego towaru do 5 % (mniejsza lub większa ilość egzemplarzy). Zalicza się tutaj również makulaturę, próbne arkusze i egzemplarze z maszyn dalszej obróbki oraz uwarunkowane produkcją nierówne obcięcia dolnych i górnych krawędzi arkuszy drukarskich.
(12) Podnoszenie przez Konsumenta innych roszczeń bez względu na podstawę prawną, jest wyłączone, z zastrzeżeniem odpowiedzialności za szkody wynikające wyłącznie z winy umyślnej FLYERALARM oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Za szkody nie dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia FLYERALARM nie odpowiada. Odpowiedzialność FLYERALARM z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona wyłącznie do rzeczywistej szkody; FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
(13) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia wynikające ze zmian dokonanych na żądanie lub przez Konsumenta lub działające w jego imieniu osoby trzecie.
(14) FLYERALARM zobowiązany jest do korzystania z materiałów (plików graficznych) dostarczonych przez Konsumenta z zachowaniem należytej staranności.
(15) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie rzeczy stanowiących przedmiot zamówienia.
(16) Jedynym uprawnionym do realizacji roszczeń z tytułu wad (niezgodności przedmiotu zamówienia z umową) wobec FLYERALARM jest Konsument. Wyłączone jest przeniesienie powyższych uprawnień na osoby trzecie.
(17) Jeżeli Konsument poniósł szkodę na skutek zawinionego działania lub zaniechania FLYERALARM, Konsument może żądać odszkodowania za szkody wynikające wyłącznie z winy umyślnej FLYERALARM.
(18) Jeżeli towar lub usługa ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru lub usługi na wolny od wad albo usunięcia wady. FLYERALARM jest obowiązany wymienić towar lub usługę wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
(19) FLYERALARM może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru lub usługi wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Konsument może skorzystać z innych uprawnień przewidzianych w niniejszym paragrafie.
(20) Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że FLYERALARM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar lub usługę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez FLYERALARM albo FLYERALARM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Odbiorca nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna, tj. taka, która w zakresie przyjętym w obrocie nie wpływa istotnie na cechy, parametry techniczne, jakość i możliwość zastosowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
(21) Obniżenie ceny może nastąpić jedynie w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
(22) Odpowiedzialność odszkodowawcza FLYERALARM dotyczy normalnego następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
(23) Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
b) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
(24) W pozostałym zakresie do rękojmi za wady przedmiotu Umowy stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.


§ 8. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

(1) W odniesieniu do wszelkich udostępnionych Konsumentowi przez FLYERALARM ofert, kosztorysów, rysunków, ilustracji, opisów oraz innych dokumentów i materiałów, FLYERALARM zastrzega, że przysługują mu prawa własności, prawa autorskie, jak również inne prawa ochronne, chyba że co innego wynika z treści tych dokumentów lub materiałów albo gdy postanowiono inaczej.
(2) Konsument nie jest uprawniony do udostępniania dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani ujawniania ich treści osobom trzecim bez wyraźnej zgody FLYERALARM.
(3) Korzystanie z dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest dopuszczalne tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z FLYERALARM. Jeżeli Umowa nie dojdzie do skutku albo wymienione dokumenty lub materiały nie będą wymagane dla dalszej realizacji zawartej umowy, Konsument zobowiązany jest do ich zwrotu na swój koszt do FLYERALARM.
(4) Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek FLYERALARM dotyczących korzystania ze sprzedawanej rzeczy oraz dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności jest on zobowiązany do przestrzegania zawartych w tych dokumentach ograniczeń w korzystaniu i nie jest uprawniony do wykorzystywania rzeczy i dokumentów w celach, dla których nie zostały one przewidziane.
(5) Konsument oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej do wszelkich materiałów przekazywanych FLYERALARM celem wykonania zamówienia. Konsument oświadcza, że w razie wystąpienia z roszczeniami przez jakiekolwiek osoby trzecie wobec tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych lub praw własności przemysłowej do materiałów niezwłocznie zwolni FLYERALARM z odpowiedzialności (obowiązku świadczenia) wobec tych osób trzecich i zrekompensuje szkodę poniesioną przez FLYERALARM.


§ 9. Ochrona danych osobowych

(1) W związku z realizacją zawartej Umowy FLYERALARM staje się administratorem danych osobowych Konsumenta.
(2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na FLYERALARM, m.in. przez przepisy prawa podatkowego oraz o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu FLYERALARM lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy, a także kontaktu z Konsumentem w związku z procedurą reklamacyjną bądź realizacją jego praw na podstawie przepisów o prawach konsumenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, a także okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
(4) FLYERALARM może przekazywać i ujawniać dane osobowe podmiotom współpracującym przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne, windykacyjne, rachunkowe, podatkowe, kurierskie lub spedycyjne, a także podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy FLYERALARM.
(5) Osoby, których dane będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu; ich brak skutkować może niemożliwością realizacji Umowy, obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadnionych interesów FLYERALARM.


§ 10. Pozostałe informacje dla Konsumenta

(1) Przedmiot świadczenia, jak również inne cechy świadczenia każdorazowo wynikają z zakresu zawartej Umowy.
(2) Konsument może kontaktować się z FLYERALARM w następujący sposób:
a) w formie pisemnej, kierując pocztę na adres siedziby FLYERALARM: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa;
b) w formie mailowej, kierując wiadomość e-mail pod adres: info@flyeralarm.pl;
c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 3966154
(3) FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie oraz nierzetelne wykonanie Umowy w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo.
(4) Czas trwania Umowy wynika z treści zawartej Umowy, w szczególności jest określony w zamówieniu. Okres obowiązywania Umowy może zostać określony poprzez wskazanie terminu jej realizacji. W takiej sytuacji uznaje się, że Umowa została zawarta na czas określony, który upływa w dniu jej realizacji (dostawy towaru lub realizacji usługi).
(5) Konsument ma obowiązek wykonywania zobowiązania wynikających z Umowy do upływu okresu jej obowiązywania.


§ 11. Postanowienia końcowe

(1) Integralną część OWU stanowią następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy;
b) Załacznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji
(2) Indywidualne zmiany i uzupełnienia postanowień OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W razie sprzeczności zawartej w takiej formie Umowy z OWU rozstrzygające są postanowienia Umowy.
(3) W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w OWU okaże się nieważne, nie wpływa to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień OWU.
(4) Za miejsce spełnienia świadczeń wynikających z zawartej Umowy uznaje się siedzibę FLYERALARM.
(5) Ewentualne spory wynikłe przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę FLYERALARM.
(6) W sprawach nieuregulowanych w OWU oraz zawartej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
(7) Niniejszy dokument anuluje wszystkie poprzednie wersje ogólnych warunków umów w zakresie dotyczącym Konsumentów i obowiązuje do czasu jego zastąpienia kolejną wersją albo odwołania.