Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Usługa overnight Wysyłka gratis

 Pobierz jako pdf


Ogólne Warunki Umowne flyeralarm Sp. z o.o. dla przedsiębiorców („OWU”)
 

§ 1 Przedmiot regulacji

(1) Niniejsze OWU określają zasady świadczenia usług przez FLYERALARM (producent=FLYERALARM).
Przy zamówieniach on-line Klient wyraża zgodę na treść OWU oraz potwierdza zapoznanie się z ich treścią przed złożeniem zamówienia, dokonując odpowiedniego potwierdzenia na stronie internetowej flyeralarm.

(2) W stosunkach prawnych pomiędzy FLYERALARM oraz Klientem nie mają zastosowania warunki handlowe Klienta lub osób trzecich.

(3) Uzgodnienia pomiędzy FLYERALARM i Klientem w wykonaniu umowy winny być dokonane pisemnie. Dla zachowania tego wymogu wystarczające jest złożenie oświadczeń za pośrednictwem faksu lub e-maila.


§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Oświadczenie FLYERALARM stanowi ofertę, gdy jest ono oznaczone jako oferta lub jest wyraźnie wskazane, że jest wiążące lub jest oznaczony termin związania nim. Ofertę zawarcia umowy on-line składa klient poprzez złożenie zamówienia tj. wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia. Oświadczenia klienta, w szczególności zamówienia, wymagają potwierdzenia przez FLYERALARM w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub e-maila. W przypadku, gdy ofertę (zamówienie) składa klient, do zawarcia umowy dochodzi poprzez potwierdzenie przez FLYERALARM przyjęcia zamówienia klienta. FLYERALARM dokonuje potwierdzenia przyjęcia zamówienia, pisemnie lub faksem lub e-mailem, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez klienta.

(2) Dla kontaktów prawnych pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą zasadnicza jest umowa pisemna, wysłana faksem (teleksowa) lub e-mailem wraz z Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Umowa ta oddaje wiernie wszystkie uzgodnienia co do przedmiotu umowy pomiędzy partnerami handlowymi. Ustne dopowiedzenia przed finalizacją umowy nie są prawnie wiążące a ustne ustalenia stron umowy są wprowadzane przez internet do formularza zamówienia dopóki nie zostanie wyraźnie zaznaczone, że odtąd są one obowiązujące.
Uzupełnienia i zmiany umowy wraz z warunkami handlowymi wymagają do swojej skuteczności formy pisemnej. Za wyjątkiem prezesów zarządu lub prokurentów pracownicy zleceniobiorcy nie są uprawnieni do ustnych ustaleń.
Do zachowania formy pisemnej wystarcza przesłanie faksem ew. e-mailem. Inne możliwości telekomunikacyjne nie są wystarczające.

(3) Wskazane przez FLYERALARM dane dotyczące towarów oraz usług (np. szkice, ilustracje, określenie wymiarów, ciężaru) mają charakter orientacyjny, chyba że umowa przewiduje wymóg dokładnego określenia tych danych.
Dopuszczalne są stosowane w obrocie odstępstwa wynikające z przepisów prawa lub kwestii technologicznych, jak również zastąpienie przez równowartościowe produkty, o ile nie wpływa to na zmianę wynikających z umowy właściwości przedmiotu umowy oraz przydatności dla celu wynikającego z umowy.

(4) Szkice, ilustracje, dane na temat wymiarów, ciężaru lub inne dane dotyczące przedmiotu umowy są wiążące tylko wówczas, gdy jest to wyraźnie uzgodnione pisemnie, za pośrednictwem faksu lub e-maila.

(5) Przy zamówieniach z dostawą przedmiotu umowy do rąk osób trzecich, klientem jest zamawiający. W przypadku zamówień z dostawą przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zamawiający i odbiorca przedmiotu umowy odpowiadają za wykonanie zobowiązania klienta solidarnie. Poprzez złożenie zamówienia zamawiający potwierdza zgodę na powyższe ustalenie.

(6) Przy zamówieniach na rachunek osób trzecich, zamawiający i odbiorca faktury odpowiadają za wykonanie zobowiązania wobec FLYERALARM solidarnie. Oświadczenie zamawiającego co do zmiany podmiotu wskazanego na fakturze jako odbiorca/nabywca, złożone po wystawieniu faktury z tytułu wykonania umowy, oznacza zapewnienie zamawiającego co do wykonania zobowiązania zapłaty przez ten podmiot. Złożenie zamówienia oznacza zapewnienie zamawiającego o zgodzie podmiotu, który ma być wskazany na fakturze jako odbiorca/nabywca na powyższe ustalenia.

(7) FLYERALARM zachowuje prawo własności egzemplarzy wszystkich swych ofert, kosztorysów, jak również udostępnionych klientowi szkiców, rysunków, obliczeń, prospektów, katalogów modeli i innych dokumentów oraz innych materiałów (dalej łącznie „Materiały FLYERALARM”). FLYERALARM przysługują prawa autorskie do Materiałów FLYERALARM. Klient nie może bez wyraźnej zgody FLYERALARM korzystać z Materiałów FLYERALARM, udostępniać ich osobom trzecim lub w inny sposób dopuścić do korzystania przez osoby trzecie lub innego ich rozpowszechniania. Klient jest zobowiązany zwrócić wszystkie Materiały FLYERALARM na jego żądanie oraz zniszczyć wszystkie ewentualnie sporządzone kopie, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla należytego wykonania umowy.

(8) Umowa zostaje sporządzona w języku polskim.


§ 3 Ceny i zmiany cen

(1) FLYERALARM zobowiązany jest do niedokonywania zmiany cen wynikających z jego ofert przez 30 dni od daty oferty, o ile nie zastrzeżono inaczej. Nadto obowiązujące są ceny podane w potwierdzeniu zamówienia FLYERALARM, łącznie z podatkiem od towarów i usług. Ceny obejmują usługi i towary objęte potwierdzeniem zamówienia.
Dodatkowe usługi oraz dostawy, tj. nie wynikające z danego potwierdzenia zamówienia, są rozliczane odrębnie (wynagrodzenie z ich tytułu jest ustalane odrębnie).

(2) Ceny podane są w złotych, uwzględniają dostawę z siedziby FLYERALARM w Krakowie i zawierają podatek od towarów i usług; przy dostawach eksportowych cło; jak również inne opłaty publiczne.

(3) Wszelkie zmiany po przyjęciu (potwierdzeniu) zamówienia przez FLYERALARM będą stanowiły podstawę do dodatkowego wynagrodzenia na rzecz FLYERALARM. Za taką zmianę będzie uważana również zmiana danych w zamówieniu (odbiorca rachunku, adres dostawy, rodzaj wysyłki, rodzaj płatności itp). Wynagrodzenie FLYERALARM wynikające ze zmian dokonanych na żądanie klienta ustalane są ryczałtowo w kwocie 48,94 PLN plus VAT za każdą zmianę, o ile nie uzgodniono inaczej pisemnie, za pośrednictwem faksu lub e-maila.

(4) Zmiany w dostarczonych FLYERALARM materiałach lub podobne prace wstępne zlecone przez klienta będą dodatkowo rozliczane (wynagrodzenie z ich tytułu jest ustalane odrębnie).

(5) FLYERALARM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, samodzielnie poczynić niezbędne prace wstępne w materiałach (plikach) dostarczonych przez klienta bez wcześniejszych uzgodnień, jeśli jest to niezbędne dla należytego oraz terminowego wykonania umowy.
W przypadku, gdy dostarczone przez klienta dane (pliki) nie odpowiadają wytycznym FLYERALARM, FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego, w tym w związku z koniecznością dostosowania przez FLYERALARM danych do druku, wady produktu końcowego (przedmiotu zamówienia). W takim przypadku prace wykonywane są na ryzyko klienta; klient nie jest uprawniony do złożenia reklamacji. Klient obowiązany jest w takim przypadku do zapłaty na rzecz FLYERALARM wynagrodzenia wynikającego z nakładu pracy FLYERALARM w związku z koniecznością dostosowania danych dostarczonych przez klienta celem wykonania umowy. W przypadku, gdy wynagrodzenie z tego tytułu przekracza w danym przypadku 10% wartości zamówienia klienta (cena wynikająca z oferty), a jednocześnie przewyższa kwotę 118,28 PLN plus VAT, wówczas niezbędna jest zgoda klienta.

(6) Anulowanie zlecenia możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zlecenie ma status: „zlecenie przyjęte do realizacji”, „dane przesłano”, „dane otrzymano”, „dane zawierają błędy”, „pomyślne sprawdzenie pliku”, „zostanie anulowane”, „nowe dane zostaną dostarczone”, „przypomnienie – dane zawierają błędy”, „przypomnienie - brakujące dane”, „przypomnienie – brakujące dane CD”, „udzielone pozwolenie na druk”, „brak pozwolenia na druk”, „przypomnienie – brak pozwolenia na druk”, „uregulowany przelew” oraz „przypomnienie – nieuregulowany przelew”. Anulowanie zlecenia po osiągnięciu przez zlecenie późniejszego statusu jest wykluczone. Pojedynczych zamówień w koszyku nie można anulować. Możliwe jest jedynie anulowanie wszystkich zamówień znajdujących się w koszyku. Jeśli jedno z zamówień w koszyku osiągnęło status późniejszy niż wymienione w zdaniu 2, anulowanie nie jest możliwe, nawet jeśli przy innym zamówieniu wyświetla status wcześniejszy. Anulowanie zlecenia może być dokonane wyłącznie przez klienta, poprzez jego konto internetowe.


§ 4 Realizacja zlecenia/Potwierdzenie Klienta

(1) FLYERALARM realizuje wszystkie zamówienia złożone przez Klienta, o ile inaczej nie zastrzeżono pisemnie, faksem lub e-mailem, na podstawie materiałów (danych) dostarczonych przez Klienta. Klient obowiązany jest dostarczyć FLYERALARM dane do wykonania zamówienia według wytycznych FLYERALARM. W razie dostarczenia danych w innych formatach, aniżeli wskazane przez FLYERALARM (niezgodnie z wytycznymi FLYERALARM), FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wynikające z tego, w tym w związku z koniecznością dostosowania przez FLYERALARM danych do druku, wady produktu końcowego (przedmiotu zamówienia), chyba że inny format został zatwierdzony przez FLYERALARM pisemnie. Klient ponosi odpowiedzialność za dostarczenie do FLYERALARM poprawnych materiałów (danych); dotyczy to również przebiegu transferu oraz nośników danych.

(2) FLYERALARM nie jest obowiązany do weryfikacji materiałów (danych) oraz ich nośników dostarczonych przez Klienta lub działające w jego imieniu osoby trzecie; nie dotyczy to materiałów (danych) nieczytelnych lub nieprzydatnych do obróbki lub też opcji „zaawansowane sprawdzanie pliku”. Podczas przesyłania materiałów (danych) Klient jest zobowiązany do stosowania najbardziej aktualnych programów do ochrony antywirusowej. Klient jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia materiałów (danych). FLYERALARM jest uprawniony do sporządzenia kopii otrzymanych materiałów (danych).


§ 5 Termin dostaw, usługi i obszar dostawy

(1) Terminy dostaw przedmiotu umowy są uzgadniane pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub e-maila.

(2) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami nieprzewidzianymi w dacie zawierania umowy i niezawinionymi przez FLYERALARM (np. awaria w zakładzie, trudności w dostawie energii lub materiałów, opóźnienia w transporcie, strajki, niedostateczna ilość pracowników, materiałów lub narzędzi, w tym na skutek winy dostawców, trudności w zdobyciu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń lub zgód organów administracji). Jeżeli wynikające z takich zdarzeń utrudnienia lub niemożliwość wykonania umowy nie mają charakteru przejściowego, FLYERALARM jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W przypadku przejściowych utrudnień lub przejściowej niemożliwości świadczenia terminy wykonania umowy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności oraz dodatkowo o czas niezbędny na przywrócenie FLYERALARM możliwości wykonania zobowiązania (przywrócenie mocy produkcyjnych etc.).
Jeżeli w wyniku opóźnienia w wykonaniu umowy z powyższych przyczyn zamówienie utraciło dla Klienta znaczenie, może on odstąpić od umowy na podstawie niezwłocznie złożonego FLYERALARM pisemnego oświadczenia.

(3) Jeżeli utrudnienia lub niemożliwość świadczenia z powyższych przyczyn w terminowym wykonaniu umowy powodują, że przewidziany w umowie termin jej wykonania uległ przesunięciu o więcej niż jeden miesiąc, Klient jest uprawniony, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego FLYERALARM na wykonanie umowy, odstąpić od części umowy - w stosunku do niespełnionej części świadczenia. W takim przypadku FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy w części objętej oświadczeniem Klienta o odstąpieniu od umowy. Na powyższe okoliczności może się powoływać FLYERALARM, jeśli powiadomi on o tym niezwłocznie Klienta.

(4) Jeżeli niewykonanie umowy w przewidzianych w niej terminach jest spowodowane winą FLYERALARM, Klient jest uprawniony do odszkodowania w wysokości 0,5% wartości ustalonego wynagrodzenia z tytułu świadczeń, w wykonaniu których FLYERALARM pozostaje w zwłoce, za każdy pełny tydzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej, niż 5% wartości tego wynagrodzenia. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek dalej idących lub innych roszczeń; nie dotyczy to przypadku, gdy zwłoka wynika z winy umyślnej flyeralarm.

(5) FLYERALARM jest uprawniony do wykonywania umowy w częściach (częściowych dostaw przedmiotu umowy), jeśli są one użyteczne dla Klienta, wykonanie umowy w pozostałej części jest zapewnione, a Klient nie ponosi znaczących kosztów dodatkowych, chyba że FLYERALARM wyraźnie przyjął ciężar ich ponoszenia.

(6) Wykonanie zobowiązań FLYERALARM jest uzależnione od terminowego wykonania zobowiązań Klienta. Terminy wykonania umowy są wiążące, jeżeli zostały potwierdzone przez FLYERALARM. W przypadku niedotrzymania przez FLYERALARM terminów stałych, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
FLYERALARM jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu dostaw towarów i usług odebranych przez Klienta do daty doręczenia FLYERALARM pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, chyba że Klient poniesie w ten sposób nieproporcjonalnie wysokie straty finansowe.

(7) FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające lub związane z umową wyłącznie na zasadach przewidzianych w § 17 niniejszych OWU; Klient nie jest uprawniony do dochodzenia dalej idących lub innych roszczeń.

(8) Miejscem wykonania umowy jest Polska; dostawa przedmiotu umowy następuje wyłącznie na terenie Polski.


§ 6 Prace okresowe

Termin wypowiedzenia umowy obejmującej okresowe, powtarzające się prace wynosi 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.


§ 7 Przejście ryzyka – wysyłka

(1) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta najpóźniej w chwili (decydująca jest chwila rozpoczęcia procesu załadunku) wydania towaru przez FLYERALARM spedytorowi, przewoźnikowi lub innym odpowiedzialnym za dostarczenie przedmiotu umowy.
Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku częściowego wykonania umowy (częściowa dostawa). W przypadku, gdy dostawa przedmiotu umowy następuje w późniejszym terminie, aniżeli uzgodniono w umowie, na żądanie Klienta lub z przyczyn leżących po jego stronie, Klient jest obowiązany do powiadomienia FLYERALARM o gotowości do odbioru towaru lub usługi.

(2) Koszty przechowywania po przejściu ryzyka – zgodnie z ustępem (1) powyżej - ponosi zleceniodawca. Wynagrodzenie za przechowanie przedmiotu umowy przez FLYERALARM wynosi 1% kwoty wynagrodzenia należnego FLYERALARM na podstawie umowy za każdy pełny tydzień przechowania. FLYERALARM jest uprawniony do żądania wobec Klienta zapłaty dodatkowego wynagrodzenia za przechowanie, ponad wskazane powyżej.

(3) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań z umowy jest Kraków, o ile strony nie postanowiły inaczej.

(4) Dostawa przedmiotu zlecenia następuje do miejsca wskazanego przez Klienta; inne uzgodnienia w tym zakresie wymagają pisemnej zgody flyeralarm.

(5) Dostawa przedmiotu umowy następuje na rachunek Klienta.

(6) W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostarczenia do Klienta posiada widoczne uszkodzenie, Klient obowiązany jest do uzyskania stwierdzenia istnienia uszkodzenia przez spedytora/przewoźnika. Zaniechanie w powyższym zakresie skutkuje utratą uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Klienta oraz osób trzecich.


§ 8 Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy; uprawnienia Klienta

(1) Odpowiedzialność FLYERALARM z tytułu rękojmi za wady rzeczy jest wyłączona. FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy na zasadach opisanych w niniejszych OWU, w szczególności w niniejszym § 8 oraz i § 17.

(2) Niezwłocznie po dostarczeniu przedmiotu umowy Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej przesyłka powinna zostać zbadana z należytą starannością.
Uznaje się, że odbiór nastąpił bez zastrzeżeń, jeśli FLYERALARM nie otrzymał zawiadomienia o wykryciu wady (reklamacja), która mogła zostać wykryta niezwłocznie przy zachowaniu należytej staranności. Zawiadomienie o wykryciu wady (reklamacja) powinno nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dostarczenia przedmiotu umowy, a w razie ujawnienia wady w terminie późniejszym, nie później niż 7 dni od jej wykrycia.
Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub e-maila.
Na żądanie FLYERALARM, Klient zobowiązany jest do odesłania przedmiotu zamówienia do FLYERALARM na własny koszt. Towary (paczki) wysyłane na koszt FLYERALARM nie będą przyjmowane.
W przypadku gdy zgłoszenie wady FLYERALARM uzna za zasadne, FLYERALARM pokrywa koszty przesyłki według najtańszej taryfy dostępnej na rynku. Zasada ta nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy koszty przesyłki będą wyższe wskutek przesłania przesyłki z innego miejsca, niż uzgodnione w umowie miejsce dostawy przedmiotu umowy. Określony powyżej obowiązek badania rzeczy dotyczy również wstępnych produktów dostarczonych Klientowi do kontroli.
Ryzyko wystąpienia wad fizycznych przedmiotu umowy przechodzi na Klienta w momencie udzielenia przez niego akceptacji wydruku (udzielenie pozwolenia na druk i wykończenie), o ile nie dotyczy to wad powstałych w trakcie procesu wykończeniowego mającego miejsce bezpośrednio po udzieleniu akceptacji przez Klienta lub wad, które mogły zostać zauważone a zostały spowodowane z winy umyślnej flyeralarm.

(3) W wyniku procesu produkcji mogą wystąpić drobne odstępstwa od egzemplarzy pochodzących z innych zleceń lub pojedynczych egzemplarzy z tego samego zlecenia. Takie odstępstwa nie są przedmiotem odpowiedzialności za wady fizyczne.

Obejmuje to przede wszystkim:
•    drobne różnice w kolorach pomiędzy dwoma lub większą ilością zamówień;
•    drobne różnice w kolorach w porównaniu do wcześniejszego zamówienia;
•    drobne różnice w kolorach poszczególnych arkuszy jednego zamówienia;
•    drobne różnice w cięciu i falcowaniu (=odsępstwa od formatu końcowego); szczególnie przy papierowych etui na sztućce do 4 mm od formatu końcowego, przy wszystkich magazynach, notatnikach oraz zeszytach z kuponami do 2 mm od formatu końcowego, przy serwetkach do 1,5 mm od formatu końcowego, przy produktach z kategorii technika reklamowa 1-2% od formatu końcowego, przy wszystkich pozostałych produktach do 1 mm od (złożonego) formatu końcowego,
•    drobne różnice w kolorach między częścią środkową a okładką magazynów,
•    drobne przesunięcia (do 0,3 mm) lakieru punktowego UV, lakieru reliefowego oraz folii tłoczonej na gorąco w stosunku do drukowanego motywu.

Powyższe zastrzeżenia techniczne dotyczą również porównania między zamówionym produktem a wydrukami próbnymi wykonanymi przez FLYERALARM (np. proofem, jednorazowym wydrukiem projektu graficznego itp.).

(4) Ze względów produkcyjnych podczas umieszczania na arkuszu nie jest uwzględniany kierunek włókien papieru. Różnice spowodowane delikatnymi pęknięciami papieru powstałymi przy falcowaniu lub bigowaniu, jak i różnice w zakresie wytrzymałości lub stabilności produktu nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.

(5) Odpowiedzialność FLYERALARM z tytułu wad fizycznej rzeczy, wynikłej z rozbieżności we właściwościach użytego materiału, ogranicza się jedynie do kwoty wartości danego zamówienia.
Odpowiedzialność FLYERALARM w powyższym zakresie jest wyłączona w przypadku, gdy materiał będący źródłem wad fizycznych rzeczy został dostarczony przez Klienta.

(6) Odpowiedzialność za wady jest w pełni wyłączona w przypadku, gdy Klient - również mimo wyraźnego wezwania – nie udostępnił materiałów koniecznych do realizacji zamówienia lub nie było wydruku próbnego lub proofu. Reklamacje nie będą w takim wypadku uwzględnianie.

(7) Wady poszczególnych partii przedmiotu umowy nie uprawniają do zwrotu całości przedmiotu umowy, chyba że wykonanie częściowe nie leży w interesie Klienta.

(8) W przypadku wysyłki towaru pod jeden adres dostawy (odbiorcy) obowiązuje:
Dopuszczalne jest odstępstwo od zamówionego towaru do 5 % (mniejsza lub większa ilość egzemplarzy). Zalicza się tutaj również makulaturę, próbne arkusze i egzemplarze z maszyn dalszej obróbki oraz uwarunkowane produkcją nierówne obcięcia dolnych i górnych krawędzi arkuszy drukarskich.

(9) W przypadku wysyłki towaru pod kilka adresów dostawy (odbiorcy) obowiązuje:
Dopuszczalne jest odstępstwo od zamówionego towaru do 5 % (mniejsza lub większa ilość egzemplarzy) wysyłanego pod każdy adres dostawy (odbiorcy). Zalicza się tutaj również makulaturę, próbne arkusze i egzemplarze z maszyn dalszej obróbki oraz uwarunkowane produkcją nierówne obcięcia dolnych i górnych krawędzi arkuszy drukarskich.

(10) W przypadku, gdy przedmiot umowy ma wady, FLYERALARM może zwolnić się z odpowiedzialności, według własnego wyboru, poprzez usunięcie wady albo wymianę przedmiotu zamówienia na nowy albo zapłatę odszkodowania.

(11) W przypadku wad w towarach innych producentów/dostawców użytych do wykonania umowy, FLYERALARM może dochodzić roszczeń wobec tych producentów/dostawców lub też przenieść poszczególne roszczenia na rzecz Klienta. Roszczenia wobec FLYERALARM z tytułu wad w towarach innych producentów/dostawców użytych do wykonania umowy mogą być dochodzone na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszych OWU, jednak jedynie w przypadku, gdy sądowe dochodzenie tych roszczeń bezpośrednio w stosunku do producentów/dostawców okazało się bezskuteczne lub jest niecelowe np. z powodu ich niewypłacalności.

(12) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, jeśli Klient bez porozumienia z FLYERALARM dokonuje zmian w przedmiocie umowy lub też znacznie utrudnia albo czyni niemożliwym usunięcie wad.

Koszty dodatkowe za usunięcie wad w takim przypadku ponosi Klient.

(13) Uzgodniona z Klientem dostawa towarów używanych (nie nowych) wyłącza odpowiedzialność FLYERALARM za wady.

(14) FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę udostępnionych mu przez Klienta materiałów do wysokości ich wartości. Inne lub dalej idące roszczenia wobec FLYERALARM z tego tytułu są wyłączone.

(15) Wskazane powyżej ograniczenie odpowiedzialności FLYERALARM nie dotyczy wad spowodowanych z winy umyślnej (patrz § 17).

(16) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za następstwa normalnego zużycia rzeczy.

(17) Jedynym uprawnionym do realizacji roszczeń z tytułu wad wobec FLYERALARM jest Klient. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia powyższych uprawnień na osoby trzecie.


§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

(1) Uzgodnione niniejszym postanowieniem zastrzeżenie na rzecz FLYERALARM prawa własności przedmiotu umowy do czasu całkowitego wykonania zobowiązań Klienta wynikających z umowy obejmuje zabezpieczenie wszystkich istniejących w dacie zawarcia umowy oraz mogących powstać w przyszłości roszczeń FLYERALARM wobec Klienta, związanych z nawiązanymi na podstawie umowy pomiędzy stronami stosunkami prawnymi.

(2) Przedmiot umowy (dalej: „towar zastrzeżony”) pozostaje własnością FLYERALARM aż do całkowitego wykonania zobowiązań i spełnienia świadczenia Klienta.

(3) Klient przechowuje towar zastrzeżony na własny koszt i ryzyko.

(4) Klient jest uprawniony do korzystania z towaru zastrzeżonego w sposób powszechnie przyjęty. Klient nie jest uprawniony do rozporządzania towarem zastrzeżonym oraz obciążania go prawami osób trzecich.

(5) W przypadku, gdy Klient korzysta z zastrzeżonego towaru dokonując jakichkolwiek zmian/opracowań, wówczas przyjmuje się, że korzystanie następuje w imieniu i na rzecz FLYERALARM jako producenta i FLYERALARM staje się właścicielem powstałej w wyniku tego rzeczy. W przypadku przetworzenia zastrzeżonego towaru w taki sposób, że powstaje nowa rzecz, której wartość jest większa niż wartość towaru zastrzeżonego – FLYERALARM staje się współwłaścicielem tej nowo wykonanej rzeczy w części odpowiadającej stosunkowi wartości towaru zastrzeżonego do wartości nowo wykonanej rzeczy.
W przypadku, jeżeli nie jest możliwe nabycie przez FLYERALARM prawa własności/udziału we współwłasności w sposób określony powyżej, Klient zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności lub udziału we współwłasności w stosunku do rzeczy przyszłych na FLYERALARM celem zabezpieczenia roszczeń FLYERALARM wynikających z umowy.
W przypadku gdy nastąpi trwałe połączenie zastrzeżonego towaru  z innymi rzeczami lub stanie się on częścią składową innej rzeczy, wówczas FLYERALARM przeniesie udział w prawie własności w rzeczy połączonej na rzecz Klienta, o ile pozostaje właścicielem tej rzeczy (wielkość udziału we współwłasności rzeczy powstałej w wyniku połączenia określa się w stosunku określonym w ustępie (5) zdanie drugie powyżej).

(6) W przypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniami dotyczącymi towaru zastrzeżonego , Klient obowiązany jest niezwłocznie powiadomić te osoby o przysługującym FLYERALARM prawie własności oraz niezwłocznie poinformować FLYERALARM o powyższych faktach. Klient ponosi wszelkie koszty związane z obroną praw FLYERALARM w powyższym przypadku; w razie poniesienia kosztów przez FLYERALARM, Klient obowiązany jest do zwrotu ich wartości na rzecz flyeralarm.

(7) FLYERALARM wyda na żądanie Klienta towar zastrzeżony lub towar zastępczy lub inne uzyskane w zamian świadczenia, jeśli ich wartość przekroczy wysokość zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 50%.

(8) W przypadku odstąpienia przez FLYERALARM od niniejszej umowy wskutek nienależytego wykonania umowy przez Klienta, w szczególności w razie opóźnienia w płatności, FLYERALARM jest uprawniony do żądania wydania mu zastrzeżonego towaru.


§ 10 Płatność

(1) Zapłata może nastąpić przelewem, kartą kredytową (FLYERALARM akceptuje VISA i Master) lub płatnością przy odbiorze u kuriera.

Przy płatności przy odbiorze u kuriera pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 54,23 PLN (w tym VAT).

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru towaru lub usługi FLYERALARM przysługuje ryczałtowe odszkodowanie w wysokości 161,82 PLN (netto), jednak jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

(2) W przypadku gdy strony uzgodniły w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub e-maila, że zapłata nie musi nastąpić za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze, zapłata powinna nastąpić w dacie wynikającej z faktury, bez możliwości potrącenia świadczeń wzajemnych, o ile strony nie uzgodniły inaczej.

(3) Sprzedawcy i pracownicy techniczni FLYERALARM nie są upoważnieni do pobierania pieniędzy w gotówce; wyłączone są kwoty do 4078,65 PLN w gotówce za pokwitowaniem. Zapłata kwoty powyżej 4078,65 PLN, może nastąpić skutecznie jedynie bezpośrednio do rąk FLYERALARM, lub formie bezgotówkowej, przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.

(4) FLYERALARM zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia czeków lub weksli. Ich przyjęcie może nastąpić jedynie zgodnie z celem spełnienia świadczenia. Kosztami dyskonta i weksli obciążany jest Klient i są one od razu wymagalne.

(5) FLYERALARM jest uprawniony zaliczyć świadczenie Klienta w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego, wskazując na który dług FLYERALARM zarachował spełnione świadczenie. FLYERALARM jest uprawniony do zaliczenia świadczenia na związane z roszczeniem głównym zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

(6) Płatność uznawana jest za uregulowaną wówczas, gdy zostaje postawiona do dyspozycji FLYERALARM. W przypadku czeków płatność uznawana jest za uregulowaną, gdy czek zostanie zrealizowany i nie może zostać cofnięty.

(7) FLYERALARM jest uprawniony do żądania wobec Klienta przedpłaty lub zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia przez poręczenie lub weksel.

(8) FLYERALARM jest uprawniony do żądania przedpłat, do zatrzymania towaru lub innego wstrzymania wykonania umowy, jeśli po zawarciu umowy nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej lub wiarygodności kredytowej Klienta. Powyższe uprawnienia przysługują FLYERALARM również w przypadku, gdy Klient zalega z płatnościami za towary lub usługi, których dostawa przez FLYERALARM nastąpiła na podstawie tej samej umowy.

(9) Klient jest uprawniony do potrącenia swej wierzytelności wobec FLYERALARM z tytułu umowy wyłącznie w przypadku, gdy wierzytelność została uznana przez FLYERALARM lub została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania wobec FLYERALARM wyłącznie w celu realizacji roszczenia uznanego przez FLYERALARM lub stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym.

(10) Realizacja płatności dla kart kredytowych VISA i MasterCard odbywa się przez firmę flyeralarm B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Holandia, spółka zależna flyeralarm GmbH.


§ 11 Faktura elektroniczna, zmiany na fakturze

(1) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

(2) Zastrzegamy, że wystawione przez nas faktury mogą zawierać błędy. Do maksymalnie sześciu tygodni po otrzymaniu faktury przez klienta możemy wystawić nową, skorygowaną fakturę. Klient ma prawo do wystąpienia z roszczeniem o korektę faktury na piśmie i z podaniem kwestionowanych pozycji na fakturze w terminie do sześciu tygodni. Po sześciu tygodniach od otrzymania faktury przez klienta uznaje się, że faktura została przez niego zaakceptowana. Zmiana faktury po tym okresie nie będzie już możliwa. Dotyczy to także żądania zmiany adresu odbiorcy lub adresu na fakturze. Sześciotygodniowy okres nie narusza obowiązku płatności lub obowiązku reklamacji z tytułu wad w ciągu krótszych terminów określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.


§ 12 Patenty, prawa autorskie, marki

(1) Z zastrzeżeniem § 13 oraz § 12 ustęp (2) oraz ustęp (3) poniżej FLYERALARM oświadcza, że w razie wystąpienia przez osoby trzecie wobec Klienta z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub praw własności przemysłowej w odniesieniu do przedmiotu zamówienia wykonanego przez FLYERALARM, podejmie on wszelkie niezbędne czynności celem zwolnienia Klient lub odbiorcy z odpowiedzialności (obowiązku świadczenia) wobec tych osób trzecich.

(2) Zobowiązanie FLYERALARM, o którym mowa w § 12 ustęp (1) powyżej jest ograniczone do wysokości przewidywalnej wartości szkody. Zobowiązanie FLYERALARM, o którym mowa w § 12 ustęp(1) powyżej jest uzależnione nadto od uzyskania przez FLYERALARM możliwości decydowania o sposobie i zakresie czynności podejmowanych przez Klienta w związku ze zgłoszeniem przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa powyżej. Zobowiązanie FLYERALARM, o którym mowa w § 12 ustęp (1) powyżej dotyczy roszczeń zgłaszanych wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

(3) FLYERALARM jest zwolniony z zobowiązania wskazanego w § 12 ustęp (1) powyżej, jeżeli :

(a) usunie zarzucane przez osobę trzecią naruszenie prawa, tj. uzyska wymagane prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, odpowiednio;

(b) dostarczy – w miejsce towaru lub części towaru obciążonego wadą w zakresie praw autorskich lub własności przemysłowej – towar lub część towaru pozbawiony tej wady.


§ 13 Prawa autorskie/prawa własności przemysłowej

Klient oświadcza, że jest uprawniony do korzystania i rozporządzania prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej do wszelkich materiałów przekazywanych FLYERALARM celem wykonania umowy. Klient oświadcza, że w razie wystąpienia z roszczeniami przez jakiekolwiek osoby trzecie z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub majątkowych lub praw własności przemysłowej do tych materiałów, niezwłocznie zwolni FLYERALARM z odpowiedzialności (obowiązku świadczenia) wobec tych osób trzecich i zrekompensuje szkodę poniesioną przez flyeralarm.


§ 14 Zwyczaj handlowy i Copyright

(1) W obrocie handlowym obowiązują zwyczaje handlowe branży drukarskiej, o ile nie uzgodniono inaczej (np. brak obowiązku wydania produktów pośrednich jak np. dane, płyty drukarskie, używane do produkcji końcowych produktów).

(2) FLYERALARM przysługują w stosunku do przedmiotu świadczenia w wykonaniu umowy z Klientem wszelkie prawa autorskie, w szczególności prawo do: projektów graficznych, szablonów itd. (Copyright).

Wynagrodzenie płacone przez Klienta na rzecz FLYERALARM na podstawie umowy nie stanowi wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej lub z tytułu udzielenia licencji.

FLYERALARM jest uprawniony do przeniesienia swych praw autorskich, za dodatkowym wynagrodzeniem na rzecz Klienta lub osoby trzeciej. Umowa dotycząca przeniesienia takich praw wymaga formy pisemnej. Skutek rozporządzający następuje w chwili spełnienia świadczenia wzajemnego w całości.


§ 15 Klauzula tajności

W przypadku gdy strony wprost pisemnie nie zastrzegły inaczej, informacje podane przy zamówieniu nie mają poufnego charakteru.

§ 16 Dane i dokumenty dot. zlecenia

(1) Wszystkie rzeczy jakie klient przesłał lub w inny sposób dostarczył FLYERALARM, w szczególności projekty, dane i nośniki danych, zostaną poddane archiwizacji, jedynie za pisemną zgodą, jak również za dodatkową opłatą, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu świadczenia (wykonania umowy).
W przypadku, gdy rzeczy, o których mowa powyżej, mają być objęte umową ubezpieczenia, obowiązek jej zawarcia spoczywa na Kliencie, o ile strony nie postanowiły inaczej.

FLYERALARM nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę materiałów dostarczonych przez Klienta z jakiejkolwiek przyczyny, chyba że uszkodzenie lub utrata nastąpiła z winy umyślnej a (§ 9).
Odzyskiwanie zarchiwizowanych danych tzn. szukanie danych w archiwum, ich dekompresja i przygotowanie do dalszej obróbki podlega dodatkowej opłacie w wysokości 82,24  PLN bez VAT, za każde pojedyncze zamówienie.

(2) Dane na CD/DVD jak również inne materiały potrzebne do wykonania zamówienia nie zostają odsyłane.


§ 17 Zakres odpowiedzialności FLYERALARM

(1) FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą lub związaną z umową, niezależnie od podstaw prawnych tej odpowiedzialności, wyłącznie w przypadku, gdy szkoda wystąpiła z winy umyślnej FLYERALARM i z uwzględnieniem niniejszego § 17, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

(2) Na zasadach wynikających z ustępu (1) powyżej FLYERALARM ponosi odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swych przedstawicieli, pracowników lub osób trzecich, którym powierzył wykonanie zobowiązania.

(3) FLYERALARM jest obowiązany do dołożenia przy wykonaniu umowy należytej staranności i z uwzględnieniem niniejszego § 17 FLYERALARM ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

(4) W przypadku, gdy FLYERALARM udziela wskazówek i rad technicznych nie stanowiących przedmiotu umowy, następuje to nieodpłatnie, a FLYERALARM nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.


§ 18 Postanowienia końcowe – prawo właściwe, właściwość miejscowa, częściowa nieważność

(1) Dla wszelkich sporów mogących wyniknąć w przyszłości z danego stosunku prawnego pomiędzy Klientem a FLYERALARM, sądem właściwym miejscowo jest według wyboru FLYERALARM: bądź sąd właściwy miejscowo według miejsca siedziby FLYERALARM, bądź sąd właściwy miejscowo według właściwości ogólnej Klienta. Dla sporów, w których FLYERALARM będzie występował po stronie pozwanej, wyłącznie właściwym jest sąd właściwości ogólnej dla FLYERALARM. Powyższe postanowienia nie dotyczą przypadku, dla których zastosowanie znajdą przepisy o właściwości wyłącznej.

(2) Do stosunków prawnych pomiędzy FLYERALARM a Klientem stosuje się prawo polskie. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 roku (CISG).

(3) W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWU, jak również w sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU, strony zobowiązują się dążyć do wykładni uzgodnionych postanowień, zgodnej z gospodarczym celem umowy oraz zamiarem wynikającym z niniejszych OWU.

(4) Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek postanowienia niniejszych OWU lub innych postanowień w oparciu o niniejsze OWU, nie narusza skuteczności pozostałych postanowień OWU.

(5) Postanowienie § 18 ustęp (1) niniejszych OWU znajdują zastosowanie w stosunkach między przedsiębiorcami.

Wskazówka:
Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że FLYERALARM jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wobec osób trzecich, o ile będzie to konieczne dla należytego wykonania umowy.