Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Wysyłka gratis Usługa overnight

OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJĄCE W Flyeralarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji


§ 1. Postanowienia ogólne

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Umów (zwane dalej: „OWU”) regulują zasady zawierania i wykonywania umów z przedsiębiorcami, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w zakresie dostaw towarów w związku z ich sprzedażą oraz usług dodatkowych, o ile odrębne postanowienia nie będą przez strony uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności.
(2) Niżej wskazane pojęcia oznaczają:
a) FLYERALARM – Flyeralarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362134, NIP: 6751435368, REGON: 121303534;
b) Kontrahent – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z którym FLYERALARM realizuje Umowę bądź podejmuje działania zmierzające do jej zawarcia;
c) OWU – niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Umów;
d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych);
e) Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie przyrody, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej, zaburzenia życia społecznego, jak również niezawinione zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu produkcyjnego towary sprzedawane przez FLYERALARM, strajki, blokady dróg, itp.;
f) Umowa – umowa sprzedaży towaru lub umowa o naprawę albo świadczenie innej usługi zawarta pomiędzy FLYERALARM a Kontrahentem.
(3) OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych przez FLYERALARM, stanowiąc ich integralną część.
(4) FLYERALARM zastrzega, że Umowa z Kontrahentem dochodzi do skutku wyłącznie wtedy, gdy OWU są stosowane w całości. Strony mogą w treści Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności inaczej uregulować kwestie, o których mowa w OWU. W razie sprzeczności zawartej Umowy z OWU rozstrzygające są postanowienia Umowy.
(5) Wszystkie uzgodnienia, zwłaszcza ustne lub telefoniczne oraz dodatkowe porozumienia umowne są prawnie wiążące tylko wtedy, jeżeli zostaną potwierdzone na piśmie przez FLYERALARM.
(6) OWU doręczane są Kontrahentom na piśmie lub w formie elektronicznej, w szczególności wraz z ofertą handlową albo odpowiedzią na ofertę handlową złożoną FLYERALARM, a także udostępniane są na stronie internetowej pod adresem: https://www.flyeralarm.com/pl/content/index/open/id/1428/owh-firmy.html.
(7) W przypadku gdy Kontrahent pozostaje w stosunkach handlowych z FLYERALARM, uznaje się, że udostępnione na stronie internetowej pod adresem: https://www.flyeralarm.com/pl/content/index/open/id/1428/owh-firmy.html OWU obowiązują przy każdorazowej transakcji z takim Kontrahentem i nie muszą być każdorazowo doręczane, chyba że postanowienia OWU ulegną zmianie.
(8) Akceptacja oferty przedstawionej przez FLYERALARM jest równoznaczne z akceptacją OWU.
(9) Kontrahenta obowiązują postanowienia OWU, które są stosowane przez FLYERALARM na dzień zawarcia Umowy.


§ 2. Oferta i zawarcie Umowy

(1) Informacje zawarte przez FLYERALARM w katalogach, obwieszczeniach, reklamach, cennikach i innych źródłach mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
(2) Kontrahent może dokonać zakupu towaru lub usługi znajdującego się w asortymencie na stronie internetowej https://www.flyeralarm.com/pl/ przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową https://www.flyeralarm.com/pl/. W przypadku zakupu towaru lub usługi nie znajdującej się w asortymencie należy złożyć zapytanie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej pod adresem: https://www.flyeralarm.com/pl/callback.
(3) Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez FLYERALARM zamówienia Kontrahenta, po ustaleniu przez Strony wszystkich elementów i cen zamawianych towarów lub świadczonych usług.
(4) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez FLYERALARM następuje poprzez wysłanie do Kontrahenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie mailowej na adres e-mail lub pisemnej (np. w drodze listu poleconego) albo faksu na adres wskazany przez Kontrahenta w zamówieniu, w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia przez Kontrahenta.
(5) FLYERALARM nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Kontrahenta oraz jego wykonania.
(6) Złożenie FLYERALARM zamówienia przez Kontrahenta jest wiążące dla Kontrahenta, jeśli Kontrahent, dokonując zamówienia, znał lub z łatwością mógł poznać ceny zamawianych produktów albo usług FLYERALARM. W przypadku gdy Kontrahent takich cen nie znał lub nie mógł z łatwością poznać albo gdy znane mu wcześniej ceny uległy zmianie, FLYERALARM na prośbę Kontrahenta przekaże mu informację dotyczącą tych cen. Ceny te będą wiązały Kontrahenta, jeśli w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji dotyczących cen Kontrahent potwierdzi zamówienie.
(7) Szkice, ilustracje, dane na temat wymiarów, ciężaru lub inne dane dotyczące przedmiotu umowy są wiążące tylko wówczas, gdy jest to wyraźnie uzgodnione pisemnie, za pośrednictwem faksu lub e-maila.
(8) Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest możliwe, w przypadku rejestracji podmiotu składającego zamówienie na stronie internetowej FLYERALARM.
(9) Zapytanie ofertowe powinno określać w szczególności:
a) przedmiot zamówienia (montaż, druk, oprawa, uszlachetnianie wydruków itd.),
b) zamierzoną, przybliżoną ilość materiałów, które będą zamawiane,
c) format,
d) objętość,
e) specyfikację produktu/usługi z wykazem procesów (ilości kolorów, rodzaju oprawy, rodzaje wykończenia okładek, rodzaju uszlachetnień itp.).
(10) Kontrahent może złożyć zamówienie wyłącznie po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym, zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.
(12) W przypadku złożenia przez Kontrahenta zamówienia, jeśli nie otrzyma on potwierdzenia przyjęcia zamówienia od FLYERALARM w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia przez FLYERALARM, zamówienie uważa się za nieprzyjęte.
(13) FLYERALARM ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty całości ceny należnej z tytułu zamówienia przez Kontrahenta, w szczególności jeśli do spełnienia świadczeń FLYERALARM na rzecz Kontrahenta niezbędne jest wykonanie świadczeń przygotowawczych (np. zaopatrzenie w materiał).
(14) FLYERALARM zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji złożonego zamówienia. W odrębnym porozumieniu FLYERALARM wraz z Kontrahentem określą termin dostarczenia pozostałej partii zamówionych towarów.
(15) Przesłanie przez FLYERALARM niewiążącego kosztorysu nie prowadzi do zawarcia umowy z Kontrahentem, chyba że co innego zastrzegł FLYERALARM.
(16) Przyjęcie zamówienia przez FLYERALARM może nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania od Kontrahenta. W przypadku przekroczenia tego terminu FLYERALARM zastrzega sobie możliwość kontaktu z Kontrahentem i realizacji zamówienia na warunkach wynikających z oferty Kontrahenta albo innych warunkach, co w razie wątpliwości poczytuje się za nową ofertę FLYERALARM.
(17) FLYERALARM dopuszcza stosowanie w obrocie odstępstwa wynikające z przepisów prawa lub kwestii technologicznych, jak również zastąpienie przez równowartościowe produkty, o ile nie wpływa to na zmianę wynikających z umowy właściwości przedmiotu umowy oraz przydatności dla celu wynikającego z umowy.


§ 3. Cena i warunki płatności i anulowanie zamówienia

(1) Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez FLYERALARM są cenami netto, do której naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT). Obok cen netto wskazywane są również ceny brutto. Opakowanie oraz transport są zawarte w cenie produktu.
(2) Ceny, terminy i warunki płatności, ewentualne szczególne zasady ponoszenia kosztów sprzedaży oraz waluta płatności obowiązujące w relacjach z danym Kontrahentem uzgadniane są w momencie złożenia zamówienia na stronie FLYERALARM.
(3) Koszty transportu ponosi Kontrahent w taki sposób, iż FLYERALARM zleca wykonanie stosownej usługi transportowej wybranemu przez siebie przewoźnikowi, którego wartość usługi przewozu doliczana się do złożonego zamówienia przez Kontrahenta. Dodatkowe opłaty mogą być naliczone w przypadku szybkiej dostawy (ustalone indywidualnie z Kontrahentem) lub konieczności zmiany projektu przesłanego przez Kontrahenta, który musi być wykonany w związku z technologią produkcji. Powyższe dodatkowe opłaty zostaną naliczone po ustaleniu i akceptacji Kontrahenta.
(4) Rabaty, upusty oraz skonta są udzielane na podstawie kodów rabatowych posiadanych przez Kontrahenta bądź są dostępne w koncie klienta w momencie złożenia zamówienia.
(5) FLYERALARM umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych usług sprzedaży:
a) przelewem na rachunek bankowy FLYERALARM;
b) kartą kredytową akceptuje tylko VISA i Master - Card;
c) gotówką do kwoty 4078,65 zł przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika lub sprzedawcy.
(6) Przy płatności przy odbiorze u kuriera pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie 54,23 zł w tym VAT.
(7) W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przedmiotu świadczenia, FLYERALARM przysługuje ryczałtowe roszczenie odszkodowawcze, w postaci jednorazowej opłaty w wysokości równowartości 161,82 PLN (netto) powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (VAT). FLYERALARM może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. Kontrahent może wykazać, że wartość szkody FLYERALARM jest niższa niż wskazana wyżej kwota.
(8) Jeżeli Umowa dojdzie do skutku na podstawie niewiążącego kosztorysu, FLYERALARM jest uprawniony do przekroczenia ceny wskazanej w zaakceptowanej ofercie, nie więcej jednak niż o 10%, czego nie traktuje się jako zmiany warunków Umowy. Za cenę transakcji uznaje się wówczas kwotę uwzględniającą przekroczenie ceny z zaakceptowanej oferty.
(9) W sytuacji, kiedy FLYERALARM będzie przewidywał, że dojdzie do przekroczenia ceny wskazanej w kosztorysie o więcej niż 10%, niezwłocznie powiadomi o tym Kontrahenta, jednocześnie powstrzymując się od dalszych prac. Kontrahent może wówczas zaakceptować powiększoną cenę, którą poczytuje się za cenę transakcji, albo od Umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia przez Kontrahenta od Umowy FLYERALARM uprawniony jest do żądania części wynagrodzenia odpowiadającej pracy wykonanej do chwili wstrzymania się od prac.15. W przypadku zaległości płatniczej ze strony Kontrahenta FLYERALARM zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do Kontrahenta do czasu uregulowania wszystkich płatności. W takiej sytuacji FLYERALARM uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w zakresie dalszych dostaw lub innych umów z Kontrahentem z prawem do części wynagrodzenia odpowiadającej pracy FLYERALARM do chwili odstąpienia, bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy. FLYERALARM jest ponadto uprawniony wystosować do Kontrahenta wezwanie z dodatkowym terminem do zapłaty kwoty zadłużenia. Jeżeli termin ten nie zostanie dochowany, wszelkie roszczenia FLYERALARM w stosunku do Kontrahenta stają się natychmiast wymagalne.
(10) Kontrahent nie może dokonywać żadnych kompensat, cesji oraz jakiegokolwiek obrotu wierzytelnościami, które mogą wyniknąć i będą mu przysługiwać wobec FLYERALARM, ani potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu od FLYERALARM, chyba że uzyska w tym zakresie uprzednią zgodę FLYERALARM w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
(11) Anulowanie zlecenia możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy zlecenie ma status: „zlecenie przyjęte do realizacji”, „dane przesłano”, „dane otrzymano”, „dane zawierają błędy”, „pomyślne sprawdzenie pliku”, „zostanie anulowane”, „nowe dane zostaną dostarczone”, „przypomnienie – dane zawierają błędy”, „przypomnienie - brakujące dane”, „przypomnienie – brakujące dane CD”, „udzielone pozwolenie na druk”, „brak pozwolenia na druk”, „przypomnienie – brak pozwolenia na druk”, „uregulowany przelew” oraz „przypomnienie – nieuregulowany przelew”. Anulowanie zlecenia po osiągnięciu przez zlecenie późniejszego statusu jest wykluczone. Pojedynczych zamówień w koszyku nie możne anulować Kontrahent. Możliwe jest jedynie anulowanie wszystkich zamówień znajdujących się w koszyku. Jeśli jedno z zamówień w koszyku osiągnęło status późniejszy niż wymienione w zdaniu 2, anulowanie nie jest możliwe przez Kontrahenta, nawet jeśli przy innym zamówieniu wyświetla status wcześniejszy. Anulowanie takiego zlecenia może być dokonane wyłącznie przez FLYERALARM, w przypadku gdy nie rozpoczęto realizacji danego zlecenia.


§ 4. Warunki realizacji Umowy

(1) Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do każdego rodzaju umowy realizowanej przez FLYERALARM z Kontrahentem.
(2) FLYERALARM nie odpowiada za błędy popełnione w treści zamówienia złożonego przez Kontrahenta.
(3) Termin realizacji zamówienia ustalany jest odrębnie w zależności od przedmiotu Umowy i wskazywany w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, ewentualnie na podstawie późniejszych, wyraźnych ustaleń Stron.
(4) Terminy i inne warunki Umowy mogą ulec zmianie po zawarciu Umowy, w szczególności na skutek Siły Wyższej, zmiany sytuacji rynkowej bądź aktualnych warunków handlowych z podmiotami współpracującymi z FLYERALARM oraz innych okoliczności niezależnych od FLYERALARM, którym FLYERALARM nie może zapobiec mimo dołożenia należytej staranności, w szczególności jeśli okoliczności te wystąpią po stronie producenta sprzedawanych towarów, wpływając na zmianę terminów i innych warunków dostawy towaru bądź świadczonej usługi.
(5) W sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, Kontrahentowi nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Kontrahentowi nie przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy, chyba że jest niemożliwe, aby w ciągu 90 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Umowa została zrealizowana.
(6) W razie wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę terminu i innych warunków Umowy, a także opóźnienie w realizacji Umowy, FLYERALARM niezwłocznie zawiadomi o tym Kontrahenta pisemnie lub drogą elektroniczną wraz z podaniem nowego terminu realizacji Umowy.
(7) Jeżeli w wyniku zakłóceń spowodowanych Siłą Wyższą lub innymi okolicznościami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu realizacja Umowy okaże się niemożliwa albo będzie ekonomicznie nieopłacalna dla FLYERALARM, FLYERALARM może od Umowy odstąpić.
(8) FLYERALARM przy realizacji swoich zobowiązań uprawniony jest do posłużenia się osobami trzecimi z zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań przez firmy świadczące usługi transportowe i spedycyjne.
(9) Miejscem wykonania umowy jest Rzeczpospolita Polska, dostawa przedmiotu zamówienia następuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolita Polska


§ 5. Wydanie towaru oraz przejście ryzyka

(1) W przypadku gdy FLYERALARM zapewnia transport zamówionego towaru, jego wydanie następuje w miejscu wskazanym przez Kontrahenta. Kontrahent zobowiązany jest do pisemnego lub mailowego poinformowania FLYERALARM o wszelkich ograniczeniach i zakazach dotyczących wydania towaru we wskazanym miejscu. Czynności rozładunkowe leżą po stronie Kontrahenta. Z chwilą dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez Kontrahenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia dostarczonego towaru przechodzi na Kontrahenta.
(2) W przypadku gdy Kontrahent odbiera towar własnym transportem z miejsca wskazanego przez FLYERALARM, wydanie zamówionego towaru następuje pod warunkiem podpisania stosownych dokumentów odbiorczych. Z chwilą przystąpienia do czynności załadunkowych na Kontrahenta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
(3) W każdym przypadku kiedy Kontrahent dopuszcza się opóźnienia w odbiorze towaru z przyczyn niezależnych od FLYERALARM, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kontrahenta z chwilą popadnięcia w stan opóźnienia.


§ 6. Warunki realizacji dostawy

(1) Koszty dostarczenia towaru, zawarte są w cenie złożonego zamówienia, ponosi Kontrahent.
(2) FLYERALARM zastrzega sobie prawo do zrealizowania zamówienia partiami na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. W takim przypadku Kontrahent nie ma prawa odmowy odbioru dostaw częściowych.
(3) Jeśli uzgodniono z Kontrahentem, że dostawa towaru będzie następowała w określonym okresie, bez wskazania konkretnego terminu, FLYERALARM uprawniony jest do realizacji dostaw w wybranym przez siebie terminie, przypadającym w uzgodnionym z Kontrahentem okresie, po uprzednim poinformowaniu Kontrahenta o tym terminie, nie później jednak niż na 1 dzień przed tym terminem.
(4) Jeśli po stronie Kontrahenta nie ma przeciwwskazań do realizacji dostawy towaru przed ustalonym terminem, FLYERALARM uprawniony jest do przedterminowej realizacji dostawy, po uprzednim poinformowaniu Kontrahenta o wcześniejszym terminie dostawy, nie później jednak niż na 1 dzień przed tym terminem, chyba że strony postanowią inaczej.
(5) Kontrahent jest zobowiązany dokonać odbioru zamówionych i dostarczonych mu towarów oraz dokonać rozładunku dostarczonych towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Kontrahenta w złożonym zamówieniu, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od chwili zgłoszenia Kontrahentowi dostawy przez kierowcę przewoźnika. Kontrahent ma obowiązek potwierdzić odbiór towaru na dokumencie przewozowym lub innym stosownym dokumencie przedstawionym przez kierowcę przewoźnika. Odbiór towarów w miejscu dostawy wskazanym przez Kontrahenta może być potwierdzony przez podpis każdego pracownika Kontrahenta.
(6) W przypadku nieodebrania dostarczonego towaru lub odmowy przyjęcia w miejscu i terminie określonym w Umowie lub potwierdzonym zamówieniu, Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty całości ceny oraz pokrycia kosztów powstałych w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru, w tym zwrotu i przechowania towaru w magazynie FLYERALARM albo producenta towaru bądź innego podmiotu.
(7) Jeżeli Kontrahent opóźnia się z dokonaniem rozładunku lub odbioru z przyczyn niezależnych od FLYERALARM lub przewoźnika dokonującego dostawy FLYERALARM uprawniony jest do odszkodowania od Kontrahenta za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W takim przypadku FLYERALARM obciąży Kontrahenta wszelkimi dodatkowymi kosztami naliczonymi przez przewoźnika z tytułu przestoju.
(8) Rozładowanie dostarczonego towaru odbywa się na koszt i ryzyko Kontrahenta.
(9) FLYERALARM zastrzega, że przewoźnik ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzenia dostarczanego towaru lub środka transportu. W takiej sytuacji przewoźnik może zażądać od Kontrahenta pisemnego oświadczenia o przejęciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenia dostarczanego towaru. W przypadku odmowy przez Kontrahenta złożenia wskazanego oświadczenia, uważa się, że towar został dostarczony we wskazane miejsce we właściwym czasie.


§ 7. Reklamacje

(1) W momencie odbioru towaru Kontrahent zobowiązany jest do starannego sprawdzenia towaru pod względem jakościowym i ilościowym.
(2) W przypadku gdy odbioru towaru w imieniu Kontrahenta dokonuje osoba trzecia, obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, spoczywa na tej osobie trzeciej.
(3) Reklamacje ilościowe towaru powinny być zgłaszane FLYERALARM lub przewoźnikowi w chwili jego odbioru, z zastrzeżeniem uprawnień Kontrahenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przewozu rzeczy.
(4) Wszelkie wady jakościowe towaru albo świadczonej usługi powinny być zgłaszane FLYERALARM niezwłocznie, muszą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od wykrycia wady.
(5) Kontrahent nie jest uprawniony do reklamacji towaru albo usługi z powodu wystąpienia wad nieistotnych, tj. takich, które w zakresie przyjętym w obrocie nie wpływają istotnie na cechy, parametry techniczne, jakość i możliwość zastosowania przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
(6) Jeżeli wada zostanie ujawniona przed dalszym korzystaniem z towaru, w szczególności przed jego montażem, Kontrahent zobowiązany jest do zaniechania jakiegokolwiek dalszego korzystania z towaru, które mogłoby utrudnić lub uniemożliwić zbadanie i stwierdzenie wady, jej usunięcie lub zwrócenie wadliwego towaru celem wymiany lub naprawy albo doprowadzić do uszkodzenia dostarczonego towaru.
(7) Reklamując towar, Kontrahent jest zobowiązany do dostarczenia go na własny rachunek do FLYERALARM.
(8) W przypadku nieprawdziwego zgłoszenia reklamacji Kontrahent odpowiada za koszty poniesione z tej przyczyny przez FLYERALARM.
(9) W wyniku procesu produkcji mogą wystąpić drobne odstępstwa od egzemplarzy pochodzących z innych zleceń lub pojedynczych egzemplarzy z tego samego zlecenia. Takie odstępstwa nie są przedmiotem odpowiedzialności za wady fizyczne. Obejmuje to przede wszystkim:
a) drobne różnice w kolorach pomiędzy dwoma lub większą ilością zamówień;
b) drobne różnice w kolorach porównaniu do wcześniejszego zamówienia;
c) drobne różnice w kolorach poszczególnych arkuszy jednego zamówienia;
d) drobne różnice w cięciu i falcowaniu (=odstępstwa od formatu końcowego); szczególnie przy papierowych etui na sztućce do 4 mm od formatu końcowego, przy wszystkich magazynach, notatnikach oraz zeszytach z kuponami do 2 mm od formatu końcowego, przy serwetkach do 1,5 mm od formatu końcowego, przy produktach z kategorii technika reklamowa 1-2% od formatu końcowego, przy wszystkich pozostałych produktach do 1 mm od (złożonego) formatu końcowego,
e) drobne różnice w kolorach między częścią środkową a okładką magazynów,
f) drobne przesunięcia (do 0,3 mm) lakieru punktowego UV, lakieru reliefowego oraz folii tłoczonej na gorąco w stosunku do drukowanego motywu.
(10) Powyższe zastrzeżenia techniczne dotyczą również porównania między zamówionym produktem a wydrukami próbnymi wykonanymi przez FLYERALARM (np. jednorazowym wydrukiem projektu graficznego itp.).
(11) Ze względów produkcyjnych podczas umieszczania na arkuszu nie jest uwzględniany kierunek włókien papieru. Różnice spowodowane delikatnymi pęknięciami papieru powstałymi przy falcowaniu lub bigowaniu, jak i różnice w zakresie wytrzymałości lub stabilności produktu nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową.
(12) Odpowiedzialność FLYERALARM z tytułu niezgodności przedmiotu zamówienia z umową, wynikłej z rozbieżności we właściwościach użytego materiału, ogranicza się jedynie do kwoty wartości danego zamówienia. Odpowiedzialność w powyższym zakresie jest wyłączona w przypadku, gdy materiał będący źródłem niezgodności przedmiotu zamówienia z umową został dostarczony przez Konsumenta.
(13) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności przedmiotu zamówienia z umową w przypadku, gdy na wyraźne życzenie Konsumenta nie był dokonywany – do weryfikacji Konsumenta - wydruk próbny. Reklamacje nie będą w tym wypadku uwzględniane. Wady poszczególnych części przedmiotu zamówienia nie uprawniają do kwestionowania całego przedmiotu zamówienia (np. wymiany całego przedmiotu zamówienia na nowy), chyba że wykonanie częściowe jest niezgodne z interesem Konsumenta.
(14) Dopuszczalne jest odstępstwo od zamówionego towaru do 5 % (mniejsza lub większa ilość egzemplarzy). Zalicza się tutaj również makulaturę, próbne arkusze i egzemplarze z maszyn dalszej obróbki oraz uwarunkowane produkcją nierówne obcięcia dolnych i górnych krawędzi arkuszy drukarskich.
(15) W przypadku wady fizycznej FLYERALARM dostarczy przedmiot Umowy wolny od wad.
(16) W przypadku dostarczenia przez FLYERALARM przedmiotu Umowy posiadającego wady w związku z zawartą Umową sprzedaży, Kontrahent ma obowiązek odesłać wadliwy towar FLYERALARM na koszt FLYERALARM, przy czym Kontrahent zobowiązany jest do wyboru najtańszego z dostępnych sposobów wysyłki, zapewniających należytą jakość świadczonych usług w tym zakresie. Do dostawy towaru wolnego od wad zastosowanie będą miały postanowienia § 5-6 OWU.
(17) Gdy po dostarczeniu przedmiotu Umowy wolnego od wad albo po dwukrotnej naprawie wadliwego towaru ujawniona zostanie wada przedmiotu Umowy, Kontrahent uprawniony jest do otrzymania obniżenia ceny.
(18) Z uprawnienia określonego w ust. 11 niniejszego paragrafu Kontrahent może skorzystać także wówczas, gdy:
a) FLYERALARM nie zdoła usunąć wad w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 4 tygodnie od chwili dostarczenia lub udostępnienia wadliwego przedmiotu do naprawy;
b) FLYERALARM nie powiodą się dwie próby naprawienia towaru;
c) FLYERALARM odmówi dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad albo naprawy wadliwego towaru.
(19) W przypadku reklamacji towaru, bez względu na przysługujące Kontrahentowi roszczenia z tytułu rękojmi Kontrahent ponosi koszt dostarczenia towar do FLYERALARM.
(20) Postanowień Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi nie stosuje się, a obowiązują wyłącznie postanowienia OWU.
(21) FLYERALARM ma prawo wstrzymać się z realizacją przysługujących Kontrahentowi roszczeń z tytułu rękojmi za wady do czasu uregulowania przez Kontrahenta wszystkich należności wynikających z zawartych umów.


§ 8. Odpowiedzialność za wady prawne

(1) W przypadku wystąpienia wad prawnych przedmiotu Umowy Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wykrycia tych wad, poinformowania FLYERALARM o wykrytych wadach. Po otrzymaniu takiej informacji FLYERALARM niezwłocznie przystępuje do wyjaśnienia sprawy.
(2) W przypadku istnienia wady prawnej FLYERALARM podejmie działania zmierzające do nabycia wszelkich niezbędnych praw do przedmiotu Umowy, zawarcia umowy licencyjnej z podmiotem, któremu przysługują określone prawa, bądź dokona zmiany przedmiotu Umowy na przedmiot Umowy wolny od wad, który wykluczy naruszenie praw osób trzecich i będzie spełniał wszystkie cechy przedmiotu Umowy określone w zamówieniu.
(3) W przypadku gdy żadne z działań FLYERALARM określone w ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie możliwe albo nie zostanie zrealizowane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wady prawnej, Kontrahent ma prawo odstąpienia od Umowy w zakresie przedmiotu Umowy, który jest wadliwy.


§ 9. Ograniczenie roszczeń odszkodowawczych

(1) FLYERALARM ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za umyślne działania osób reprezentujących lub osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu zobowiązań. Odpowiedzialność wykraczająca poza zakres przewidziany w zdaniu poprzedzającym jest wyłączona.
(2) Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszym paragrafie roszczenia odszkodowawcze przeciwko FLYERALARM podlegają ograniczeniu do wartości złożonego zamówienia przez Kontrahenta.
(3) W żadnym wypadku FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, które nie zostały osiągnięte z uwagi na niewykonanie albo nierzetelne wykonanie zobowiązań przez FLYERALARM.
(4) FLYERALARM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie świadczeń przez osoby lub podmioty trzecie, którymi FLYERALARM posługuje się przy realizacji zamówień lub usług (m.in. przewoźników), w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia wynikające z działań tych osób lub podmiotów trzecich.


§ 10. Prawa autorskie oraz wskazówki dotyczące towaru

(1) W odniesieniu do wszelkich udostępnionych Kontrahentowi przez FLYERALARM ofert, kosztorysów, rysunków, ilustracji, opisów oraz innych dokumentów i materiałów, FLYERALARM zastrzega, że przysługują mu prawa własności, prawa autorskie, jak również inne prawa ochronne, chyba że co innego wynika z treści tych dokumentów lub materiałów albo gdy postanowiono inaczej.
(2) Kontrahent nie jest uprawniony do udostępniania dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani ujawniania ich treści osobom trzecim bez wyraźnej zgody FLYERALARM.
(3) Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania wskazówek FLYERALARM dotyczących korzystania ze sprzedawanej rzeczy oraz dokumentów lub materiałów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczególności jest on zobowiązany do przestrzegania zawartych w tych dokumentach ograniczeń w korzystaniu i nie jest uprawniony do wykorzystywania rzeczy i dokumentów w celach, dla których nie zostały one przewidziane.


§ 11. Ochrona danych osobowych

(1) W związku z realizacją zawartej Umowy zarówno FLYERALARM, jak i Kontrahent stają się administratorami danych osobowych pracowników i współpracowników drugiej strony, zaangażowanych w realizację tej Umowy. Strony udostępniają sobie dane tych osób, jeśli są one niezbędne do realizacji Umowy.
(2) W przypadku gdy Kontrahentem jest osoba fizyczna FLYERALARM staje się administratorem danych osobowych Kontrahenta.
(3) Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
(4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji zawartej Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Strony przez obowiązujące przepisy prawa, m.in. przepisy prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Strony lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
(5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, a także okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
(6) FLYERALARM może przekazywać i ujawniać dane osobowe podmiotom współpracującym przy realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, m.in. podmiotom świadczącym usługi prawne, windykacyjne, rachunkowe, podatkowe, kurierskie lub spedycyjne, a także podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy FLYERALARM, lub są powiązane z nią kapitałowo lub osobowo.
(7) Osoby, których dane będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Osobom tym przysługuje także prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu; ich brak skutkować może niemożliwością realizacji Umowy, obowiązku prawnego bądź prawnie uzasadnionych interesów Stron.
(8) Kontrahent zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników oraz innych osób, których dane zostaną udostępnione FLYERALARM w celu realizacji zawartej Umowy, o treści niniejszego paragrafu.
(9) W przypadku gdy w związku z zawartą Umową pomiędzy stronami dojdzie do powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kontrahent zobowiązuje się do zawarcia z FLYERALARM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść będzie zgodna z art. 28 RODO.


§ 12. Postanowienia końcowe

(1) Indywidualne zmiany i uzupełnienia postanowień OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
(2) Kontrahent nie ma prawa przypisać lub przekazać osobie trzeciej praw i zobowiązań wynikających z OWU oraz Umowy, co do której OWU mają zastosowanie.
(3) W przypadku gdy którekolwiek z postanowień zawartych w OWU okaże się nieważne, nie wpływa to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień OWU.
(4) Brak realizacji postanowień OWU przez Kontrahenta zwalnia FLYERALARM z wszelkiej odpowiedzialności względem Kontrahenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
(5) Za miejsce spełnienia świadczeń wynikających z zawartej Umowy uznaje się siedzibę FLYERALARM.
(6) Ewentualne spory wynikłe przy realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę FLYERALARM.
(7) W sprawach nieuregulowanych w OWU oraz zawartej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
(8) Niniejszy dokument anuluje wszystkie poprzednie wersje ogólnych warunków umów w zakresie dotyczącym przedsiębiorców i obowiązuje do czasu jego zastąpienia kolejną wersją albo odwołania.