Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Wysyłka gratis Usługa overnight

Wyłączenie odpowiedzialności


1. Treść informacji online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, rzetelność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Podnoszenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkody dotyczące praw autorskich lub praw własności przemysłowej spowodowane użyciem bądź też zaniechaniem użycia oferowanych informacji, ewentualnie wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji – jest wyłączone, o ile autorowi nie udowodniono winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
Autor zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełniania lub też usuwania treści poszczególnych stron lub danej informacji bez uprzedniego powiadamiania lub też do tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia działalności.
 

2. Odesłania i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego odesłania na inne strony internetowe, za które autor strony odpowiedzialności nie ponosi, za szkody mogące wyniknąć z faktu odesłania do tych stron autor odpowiada jedynie w wypadku, gdy znana mu była przed dokonaniem odesłania zawartość stron i jeśli ma techniczne możliwości by uniemożliwić korzystanie z nich, jeśli ich treść byłaby niezgodna z prawem.
Autor niniejszym oświadcza, że w chwili umieszczania zewnętrznych linków i odesłań, nie stwierdził istnienia na tych stronach treści niezgodnych z przepisami prawa. Autor oświadcza również, że nie ma wpływu na aktualne lub przyszłe zmiany w treści tych stron, do których następuje odesłanie lub ich autorstwo. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści stron, do następuje odesłanie, a które zostały zmienione po umieszczeniu odesłania/linku. Ta reguła dotyczy wszystkich odesłań/linków umieszczonych na niniejszej stronie, jak również wpisów internautów w księdze gości umieszczonej przez autora, forum dyskusyjnych, wykazów linków, list mailingowych i wszystkich innych form baz danych, w których zamieszczone są pola do wpisów, dostępnych dla ogółu użytkowników.
Za szkody wynikające z niezgodnych z prawem, nieprawdziwych lub niepełnych treści stron, do których następuje odesłanie (linki), w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub zaniechania użycia tych informacji, nie odpowiada autor, jako ten, który poprzez swoje linki wskazuje jedynie na istnienie danej strony.
 

3. Prawo autorskie i ochrona znaku towarowego

Autor dołoży należytej staranności, aby przestrzegać praw autorskich oraz praw własności przemysłowej we wszystkich wykorzystanych przez niego publikacjach, grafikach, dokumentach audio, sekwencjach wideo oraz tekstach lub by korzystać z grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo oraz tekstów, do których prawa służą autorowi lub nie wymagają uzyskania licencji.
W stosunku do wszelkich znaków zastrzeżonych – marek lub towarów – umieszczonych na stronie internetowej lub chronionych przez lub na rzecz osób trzecich, w pełnym zakresie zastosowanie znajdują przepisy prawa własności przemysłowej jak również inne przepisy prawa. Samo powoływanie się w tekście na wyłączenia praw osób trzecich nie oznacza, że znaki zastrzeżone nie przysługują osobom trzecim i nie podlegają prawnej ochronie. Prawa autorskie do wytworzonych oraz opublikowanych przez autora materiałów przysługują samemu autorowi. Publikacja i rozpowszechnianie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach wymaga zgody autora.
 

4. Ochrona danych

O ile na stronie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych, w tym w szczególności dotyczących działalności gospodarczej lub zawodowej (adresu e-mail, nazwiska, adresu), użytkownik udostępnia je wówczas dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest – o ile będzie to technicznie możliwe – dozwolone również bez podawania tego typu danych, ewentualnie poprzez podawanie danych anonimowo lub przy użyciu pseudonimu.
Niedozwolone jest używanie przez osoby trzecie danych zawartych w impressum (stopce redakcyjnej) lub innych opublikowanych danych kontaktowych jak np. adres pocztowy, telefon i numer faksu czy adres e-mailowy), w celu przesłania informacji, które nie zostały wyraźnie zażądane (spam). Takie działanie uprawnia do podjęcia wszelkich środków prawnych niezbędnych do zaniechania naruszeń oraz ochrony danych wskazanych powyżej.
 

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część informacji o towarach i usługach FLYERALARM oraz zasadach współpracy z klientem, które zostały zamieszczone na niniejszej stronie. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie narusza skuteczności oraz ważności pozostałych postanowień, które pozostają w mocy jako wiążące.