Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej
OK 
+48 12 3966154 poniedziałek - piątek, 09:00 - 17:00 godz. Wysyłka gratis Usługa overnight

Wskazówki dotyczące ochrony danych według art. 13, art. 14 i 21 Ogólne rozporządzenie europejskie o ochronie danych osobowych („RODO”)

Podmiot odpowiedzialny:

za zbieranie i przetwarzanie danych odpowiada Flyeralarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Dane dobrowolne:

zasadniczo zbieramy tylko dane, które są konieczne do zawarcia umowy.

Podawanie określonych danych jest fakultatywne. Nie wiążą się żadne negatywne konsekwencje z nieudostępnieniem takich danych. Jednak nieudostępnienie może utrudniać lub opóźniać dalszą komunikację.

Przetwarzanie danych w celu wypełnienia umowy:

przetwarzamy zebrane dane zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b RODO w celu wypełnienia umowy. Obejmuje to także powiązaną z tym obsługę klienta.

W razie konieczności dane osobowe w firmie FLYERALARM są przekazywane przedsiębiorstwom, które uczestniczą w realizacji tej umowy, np. instytucje finansowe do realizacji płatności, dostawcy, jednostki do doręczeń.

Dane konieczne do wypełnienia umowy są u nas zapisywane w postaci konta klienta i w każdej chwili mogą zostać na żądanie usunięte. Dane nie są usuwane, jeśli po zakończeniu umowy występują nieuregulowane należności i mają zostać one wyegzekwowane. W przypadku występowania ustawowych terminów przechowywania określone dane są archiwizowane przez wymienione okresy czasu.

Przetwarzanie danych dla zachowania uzasadnionych interesów

W sytuacjach jednostkowych przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania czynności rewizyjnych lub służących zapewnieniu zgodności. Dane osobowe są częściowo przetwarzane dla optymalizacji procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Występuje możliwość, że zewnętrzne osoby trzecie mają w tym celu dostęp do danych osobowych.

Czynności przetwarzania wykonywane są na podstawie art. 6, punkt 1, lit. f RODO i w interesie zapewnienia zgodności prawnej przetwarzania danych lub przeprowadzonych procesów w spółkach FLYERALARM w dużym zakresie.

Przetwarzanie danych na podstawie wydanej zgody:

jeśli wydano oddzielną zgodę na informowanie przez nas telefonicznie lub przez e-mail o produktach i usługach firmy FLYERALARM, następuje odpowiednie przetwarzanie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a DSGVO. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Jeśli zgoda zostanie wycofana, przerwiemy przetwarzanie danych w określonym zakresie.

Przetwarzanie danych do reklamy bezpośredniej:

Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO i w interesie informowania o nowych produktach i usługach. W stosunku do tego przetwarzania każdemu klientowi przysługuje oddzielne prawo do odwołania, którego zastosowanie prowadzi do zakończenia przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej. Jeśli dane są zapisywane wyłącznie w celu reklamy bezpośredniej, będą one usuwane po przesłaniu odwołania.

Odbiorca danych:

przekazujemy dane tylko osobom trzecim (np. instytucjom finansowym do realizacji płatności, adwokatom do egzekwowania nieuregulowanych należności, wybranym usługodawcom, usługodawcom pocztowym do doręczeń zamówienia), o ile występuje uprawnienie do przekazywania w rozumieniu prawa ochrony danych (np. na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawnych).

Dane mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym usługodawcom (np. usługodawcom IT, przedsiębiorstwom, które niszczą lub archiwizują dane, usługodawcom druku), którzy wspomagają nas przy przetwarzaniu danych w ramach przetwarzania zleceń, odpowiednio do dyspozycji.

Częściowo przekazujemy Państwa dane w ramach przetwarzania zleceń usługodawcy za granicą. Jako odpowiednią gwarancję dla zgodności z prawem przesyłania danych zawarliśmy odpowiednie umowy o przetwarzanie zleceń i w razie potrzeby standardowe umowy UE według art. 46, ust. 2, lit. c RODO z podmiotami przetwarzającymi zlecenia.

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób.

Procedury z danymi, które nie zostały pobrane bezpośrednio od danej osoby

Uzupełniająco do powyższego przetwarzania danych przetwarzamy także dane kontaktowe, których nie zebraliśmy bezpośrednio od danej osoby i zapisujemy je ewentualnie dodatkowo do występujących danych.

Oprócz tego występuje możliwość, że klient, który realizuje u nas zamówienie, poda Państwa dane adresowe, ponieważ zamówienie ma zostać dostarczone do Państwa lub inne dane osobowe, które mają być przetwarzane w ramach zlecenia druku. Przetwarzamy te dane, aby zrealizować zamówienie. Występuje też możliwość, że Państwa dane będą podawane jako dane odbiorcy faktury.

Informacja o prawie do odwołania zgody według art. 21 RODO

Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f (przetwarzanie danych w celu utrzymania uzasadnionych interesów) przysługuje Państwu prawo składania odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili z powodów, które uzasadniają daną sytuację. Wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że występują udokumentowane, wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają interesy, prawa i swobody danej osoby lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Prosimy składać odwołanie na adres: ochronadanych@flyeralarm.com .

Informacja o prawie odwołania zgody na reklamę bezpośrednią

Przetwarzamy Państwa dane w celach reklamy bezpośredniej. W stosunku do tego przetwarzania przysługuje Państwu oddzielne prawo do odwołania, którego zastosowanie prowadzi do zakończenia przetwarzania w celu reklamy bezpośredniej. Prosimy składać odwołanie na adres: ochronadanych@flyeralarm.com.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informowania ze strony podmiotu odpowiedzialnego o właściwych dla nich danych osobowych i do korygowania nieprawidłowych danych lub do usuwania danych, jeśli występuje jeden z powodów w rozumieniu art. 17 RODO, np. kiedy dane nie są już potrzebne do realizowanych celów. Oprócz tego występuje prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli występuje jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO i w przypadkach art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych. Jeśli dane są zbierane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. e (przetwarzanie danych w celu wykonania zadań urzędowych lub dla ochrony interesu publicznego) przysługuje danej osobie prawo składania odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili z powodów, które uzasadniają daną sytuację. Wówczas nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że występują udokumentowane, wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają interesy, prawa i swobody danej osoby lub przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym:

każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym, jeśli jest przekonana, że przetwarzanie jej danych narusza regulacje ochrony danych. Prawo do złożenia zażalenia można realizować zwłaszcza w urzędzie nadzorczym w kraju członkowskim miejsca pobytu danej osoby lub miejsca rzeczywistego naruszenia. W Polsce właściwym urzędem nadzorczym jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Tel. +48 22 53 10 440 Faks +48 22 53 10 441 E-mail: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl Strona internetowa: http://www.giodo.gov.pl/