+46 8 56642740 Måndag till fredag Kl. 09.00 till 17.00 Gratis frakt Overnight service

AV FÖRETAG

FLYERALARM AB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAG

Ladda ner som PDF

§ 1 Giltighet, språk


(1) För alla erbjudanden, leveranser och tjänster baserade på beställningar från våra kunder som är företag och som är gjorda inom ramen för deras företags verksamhet (härefter "Kunder") via vår FLYERALARM-onlineshop (härefter "Webbshop") gäller dessa allmänna villkor för företag.

(2) Kundens villkor gäller inte, även om vi inte motsätter oss deras giltighet separat.

(3) Avtalen med kunderna är endast på svenska och/eller engelska.

§ 2 Ingående av avtal, uppdragsgivare, ytterligare överenskommelser

(1) Våra erbjudanden i webbshopen är inte bindande och utan förpliktelse och är endast en inbjudan att lämna ett anbud.

(2) Genom att göra en beställning i webbshopen (vilket kräver inloggning och godkännande av dessa allmänna villkor), lämnar kunden ett bindande anbud att förvärva den relevanta produkten/de relevanta produkterna. Kunden är bunden till anbudet fram till slutet av den tredje dagen efter den på anbudet följande bankdagen.

(3) Vi skickar omedelbart efter mottagning av anbudet en e-postbekräftelse om mottagningen, som innebär en omedelbar accept av anbudet.

(4) Vår försäljningspersonal har inte rätt att ingå muntliga avtal med kunden i samband med kontraktet, som avviker från beställningsformuläret eller dessa allmänna villkor.

(5) Det avgörande för rättsförhållandet mellan oss och kunden är det skriftliga, via fax eller per e-post slutna avtalet inklusive dessa allmänna villkor. Detta återger alla överenskommelser mellan oss och kunden. Muntliga åtaganden från oss före slutande av detta avtal är inte rättsligt bindande och muntliga överenskommelser ersätts av skriftligt avtal/beställning via Internet i det angivna beställningsformuläret, om det inte framgår uttryckligen att de ska fortsätta gälla. Tillägg och ändringar av det träffade avtalet inklusive dessa allmänna villkor måste vara skriftliga för att gälla. Med undantag för direktörer eller firmatecknare har våra medarbetare inte rätt att ingå härav avvikande muntliga överenskommelser. För säkerställande av skriftlig form räcker det med överföring via fax eller e-post. Andra telekommunikationssätt är inte tillräckliga.

(6) Vid avtal med leverans till tredje part gäller beställaren som uppdragsgivare. Om leveransen till tredje part är till deras förmån eller om mottagaren av leveransen genom besittningstagandet och vidare användning av leveransen på annat sätt berikas, så gäller beställaren och mottagaren för leveransen gemensamt som uppdragsgivare. Genom utfärdandet av ett sådant uppdrag försäkrar beställaren konkludent att godkännande föreligger.

(7) Oavsett om beställning gjorts för tredje part, vare sig i eget eller annat namn, gäller beställaren och fakturamottagaren gemensamt som uppdragsgivare. En senare faktureringsändring, även efter en redan gjord fakturering, på beställarens önskemål till en annan fakturamottagare innebär tyst övertagande av skulden även genom denna fakturamottagare. Genom utfärdandet av ett sådant uppdrag försäkrar beställaren konkludent att fakturamottagarens godkännande föreligger.

(8) Ytterligare överenskommelser, ändringar och tillägg till avtalet är endast giltiga om vi bekräftar dessa skriftligen.

§ 3 Ångerrätt


För kunder som är företagare och vid ingående av avtalet handlar inom ramen för företagets verksamhet finns ingen ångerrätt.

§ 4 Pris, betalning, säkerheter


(1) Våra priser omfattar förpackning, frakt samt lagstadgad moms. Tull och liknande avgifter bärs av kunden.

(2) Om inget annat uttryckligen avtalats skriftligen, levererar vi mot förskottsbetalning eller kreditkort (Master Card, Visa, Visa Electron och Mastercard)

(3) Vid betalning med kreditkort belastas kundens kreditkortskonto när kunden lämnar anbudet.

(4) En betalning anses som genomförd först när vi kan förfoga över beloppet.

(5) Vid alla kontrakt kan en skälig förskottsbetalning eller säkerställande genom borgen eller kreditkort krävas.

§ 5 Uppdragets utförande, godkännande genom kunden


(1) Uppgifterna ska levereras i av oss angivna filformat och komprimeringsvärden. Innehållet i informationsblad måste följas. För avvikande filformat kan vi inte garantera en felfri tjänst till kunden, om inte detta format skriftligen har godkänts av oss. Kunden ansvarar fullt ut för riktigheten i uppgifterna, även när dataöverförings- eller diskfel föreligger som vi inte ansvarar för.

(2) Leveranser av alla slag från kunden eller genom av denne utsedd tredje part, detta gäller även för diskar och dataöverföringar, är inte föremål för obligatorisk kontroll av oss. Detta gäller inte för uppenbarligen ej redigerade eller oläsliga uppgifter eller vid uttryckligt avtal (professionell datakontroll). Vid dataöverföringar ska kunden före översändandet installera den senaste tekniska versionen av motsvarande skyddsprogram för datavirus. Kunden är ensamt ansvarig för backup av data. Vi har rätt att göra kopior av data.

§ 6 Omotiverad vägran att motta leverans

Om mottagning av leverans vägras utan skäl tar vi ut en ersättning till ett fast belopp om 400 SEK. Kunden har dock möjlighet att visa en lägre skada, som då beaktas. Vi har också möjlighet att visa en högre skada, som då beaktas. Det belopp som ska betalas för varan/-orna faktureras oberoende härav.

§ 7 Leverans, leveranstid, delleveranser, force majeure

(1) Leverans sker uteslutande inom Sverige.

(2) Leveranstiden avser arbetsdagar (måndag – fredag) och börjar en dag efter mottagandet av tryckt material eller utskrift inom respektive deadline samt fullständig betalning av varan (inklusive moms). Vid förskottsbetalning gäller som datum för betalning den dag som betalningen kommer in på FLYERALARM AB:s konto.

(3) Vi har rätt att göra delleveranser av produkter inom en beställning som kan användas separat, och vi ansvarar för de extra fraktkostnader som uppstår.

(4) Vi ansvarar inte för omöjlig leverans eller för leveransförseningar, i den mån dessa beror på force majeure eller andra händelser, som vid tidpunkten för ingåendet av avtalet inte kunde förutses (t.ex. driftstörningar av alla slag, svårigheter att anskaffa material eller energi, transportförseningar, strejker, lagliga lockouter, brist på arbetskraft, energi eller råmaterial, svårigheter att få nödvändiga myndighetstillstånd eller -åtgärder, eller uteblivna, ej korrekta eller försenade leveranser från våra leverantörer), som vi inte är ansvariga för. I den mån sådana händelser väsentligt försvårar eller omöjliggör vår leverans eller tjänst och förhindrandet inte bara är av tillfällig varaktighet har kunden rätt att häva avtalet. Vid hinder av tillfällig varaktighet förlängs leverans- eller färdigställandetiden eller förskjuts leverans- eller färdigställandetiden med perioden för förseningen plus en rimlig startperiod. I den mån kunden till följd av förseningen inte skäligen kan förväntas acceptera leveransen eller tjänsten kan denne genom omedelbart skriftligt meddelande till oss häva avtalet.

(5) Om hindret dröjer längre än en månad har kunden, efter utgång av en utsatt skälig tilläggstid, rätt att häva den ännu inte uppfyllda delen av avtalet. Om leveranstiden förlängs eller om vi frias från vår skyldighet har kunden inga skadeståndskrav på grund av detta. Vi får endast åberopa de angivna omständigheterna om vi omedelbart har informerat kunden.

§ 8 Senare ändringar, förarbeten

(1) Senare, d.v.s. efter uppdragsbekräftelse, av kunden orsakade ändringar av ordern kommer att faktureras. Som ändring av en order gäller även varje ändring av beställningsuppgifter (fakturamottagare, leveransadress, frakttyp, betalningssätt o. dyl.). För ändringar på kundens önskemål faktureras en avgift om 141,90 SEK (inkl moms), om inget annat skriftligen överenskommits.

(2) Ändringar av levererade eller överförda data och liknande förarbeten som orsakats av kunden beräknas separat.

(3) Vi har rätt, men är ej skyldiga, att självständigt utföra nödvändiga förarbeten i synnerhet på levererade och överförda data från kunden utan att konsultera denne, om detta ligger i kundens ekonomiska intresse eller bidrar till färdigställande av en order. Om kundens data inte uppfyller våra specifikationer och fel uppstår i slutprodukten genom en motsvarande anpassning av utskriftsdata, ansvara vi inte för dessa. Kunden förklarar uttryckligen att dessa arbeten sker på dennes risk. En reklamation är således utesluten.

§ 9 Avbeställningar

(1) Avbeställningar av order kan bara göras vid status "Order tilldelad“, „Ladda upp data“, „Filer har inkommit“, „felaktig data“, „Datakontroll OK“, „kommer annulering“, „kommer nya data“, „Påminnelse - felaktiga data“, „Påminnelse - data saknas“, „Påminnelse - data saknas CD“, „Tryckfrigivning har meddelats“, „Tryckfrigivning saknas“, „Påminnelse - tryckfrigivning saknas“, „Förskottsbetalning betald" samt " Påminnelse - förskottsbetalning obetald ". Avbeställningar i en senare status är uteslutna.

(2) Enskilda beställningar i varukorgen kan inte avbeställas. Varukorgen kan bara avbeställas i sin helhet. Om bara en beställning befinner sig i varukorgen i en senare status än vad som räknas upp i stycke 1 kan inte en avbeställning längre göras, även om en annan beställning fortfarande befinner sig i en tidigare status.

(3) Avbeställningar kan endast göras av kunden själv och endast begäras via dennes kundkonto.

§ 10 Frakt, försäkring, riskens övergång och plats för fullgörelse

(1) Om inget annat uttryckligen överenskommits bestämmer vi den lämpliga frakttypen och transportföretaget enligt vår rimliga bedömning.

(2) Vi kommer att försäkra varorna mot vanliga transportrisker på vår bekostnad.

(3) Risken övergår till kunden senast vid överlämnande av leveransobjektet (varvid början av lastningen är avgörande) till speditören, fraktaren eller annan till utförare av försändelsen utsedd tredje part. Detta gäller också när delleveranser sker eller om vi har tagit på oss även andra tjänster. Om försändelsen eller överlämnandet försenas på kundens önskemål eller till följd av omständigheter vars orsak ligger hos kunden, övergår risken med meddelandet om leveransberedskap till kunden. Lagerkostnader efter riskövergång bärs av kunden. Vid lagring hos oss uppgår lagerkostnaderna till en procent av fakturabeloppet för de lagrade leveransobjekten per upplupen vecka. Vi förbehåller oss påstående och bevis om högre eller lägre lagerkostnader

§ 11 Ansvar för fel och brister

(1) Kunden ska i varje fall utan dröjsmål kontrollera att varan överensstämmer med avtalet. Risken för eventuella fel övergår med meddelande om tryckklar / produktionsredo över till kunden, i den mån det handlar om fel som först uppkom eller hade kunnat upptäckas i den efterföljande tillverkningsprocessen. Detsamma gäller för alla andra godkännanden från kunden.

(2) Kunden ska omedelbart efter leverans till denne eller av denne utsedd tredje part noggrant undersöka den levererade varan. Den levererade varan gäller som godkänd av kunden om vi inte fått en skriftlig reklamation, även per fax eller e-post, avseende uppenbara brister eller andra fel, som hade kunnat upptäckas vid en omedelbar och noggrann undersökning, inom sju arbetsdagar efter leverans av leveransobjektet eller annars inom sju dagar efter upptäckten av felet eller någon tidigare tidpunkt, där bristen för kunden vid normal användning av leveransobjektet hade kunnat upptäckas utan närmare undersökning.

(3) Undersökningsplikten gäller även avseende för korrigering översända för- och mellanprodukter.

(4) Om den levererade varan är behäftat med fel, kan kunden i första hand begära avhjälpande av felet eller omleverans av en felfri vara. Vi kan välja mellan avhjälpande eller omleverans (förutsättningen för vårt ansvar är att det rör sig om ett inte obetydande fel). Skulle en eller båda av dessa typer av felåtgärd vara omöjlig eller oproportionerlig har vi rätt att vägra dem. Vi kan vägra felåtgärd så länge kunden inte uppfyller sin betalningsplikt gentemot oss som motsvarar den felfria delen av tjänsten.

(5) På vår begäran ska den reklamerade produkten returneras fraktfritt till oss. Returnerade varor som ej är kostnadsfria kommer inte att tas emot. Vid berättigad reklamation står vi för kostnaderna för retur.

(6) Vi bär de nödvändiga kostnader som uppkommer för felåtgärden, i synnerhet transport-, frakt- (lägsta frakt), arbets- och materialkostnader. Ej inkluderat är merkostnad som uppstår på grund av att föra objektet till en annan ort än fullgörandeorten.

(7) Om avhjälpande resp. omleverans enligt stycke 4 misslyckas eller inte skäligen kan begäras av kunden eller om vi vägrar att vidta dem, har kunden i enlighet med gällande lagstiftning rätt att frånträda avtalet, begära prisavdrag eller att begära skadestånd eller ersättning för sina gagnlösa kostnader. Ytterligare anspråk från kunden av vilken rättslig grund det vara må utesluts eller begränsas i enlighet med § 13.

(8) Garantitiden är tolv månader från leverans, och där godkännande krävs från godkännandet. En med kunden avtalad individuell leverans av begagnade varor sker utan garanti.

(9) Ingen av klausulerna ovan avser en ändring av gällande regler om bevisbördans fördelning.

§ 12 Produktionsspecifika specialfunktioner, klagomål

(1) I alla tillverkningsförfaranden kan små avvikelser från originalet inte reklameras.

Detta gäller i synnerhet vid:
  • små färgvariationer mellan två eller fler beställningar
  • små färgvariationer gentemot en tidigare beställning
  • små färgvariationer mellan enskilda ark inom en beställning
  • små kapnings- och falstoleranser (= variationer från slutformatet), i synnerhet vid pocketar upp till 4 mm från det låsta slutformatet, alla övriga broschyrer och böcker upp till 2 mm från det låsta slutformatet, vid servetter upp till 1,5 mm från det låsta slutformatet, reklamtekniska produkter 1 - 2 % från slutformatet, alla övriga produkter upp till 1 mm från (det låsta) slutformatet
  • små färgvariationer mellan insida och omslag vid tidningar
  • små utlöpare (upp till 0,3 mm) av den partiella UV-lacken, varmfolieprägling eller relieflack på tryckmotivet.

Detsamma gäller av tekniska skäl för jämförelse mellan olika förlagor (som t.ex. korrektur, för- och provutskrifter och utskriftsuppgifter, även då de tagits fram av oss) och slutprodukten.

(2) Av produktionsskäl kan löpriktningen på pappret inte beaktas vid placeringen. Lätta avbrott på falsarna samt variationer i fasthet eller styvhet på produkten som följd härav måste accepteras och kan inte reklameras.

(3) Leverans till en address:
Över- eller underleveranser upp till 5 % av de beställda varorna kan inte reklameras. Till detta räknas även makulatur, inställningsark, exemplar för inställning av vidarebearbetande maskiner och produktionsrelaterat avfall från övre och undre ark, som sorteras ut.

(4) Leverans till flera addresser:
Över- eller underleveranser upp till 5 % av de beställda varorna kan inte reklameras. Till detta räknas även makulatur, inställningsark, exemplar för inställning av vidarebearbetande maskiner och produktionsrelaterat avfall från övre och undre ark, som sorteras ut.

(5) För variationer i beskaffenheten hos det material som används är vi bara ansvariga upp till ett belopp motsvarande priset för uppdraget ifråga.

§ 13 Kundens hävningsrätt och annat ansvar från vår sida


(1) Kundens hävningsrätt enligt lag ska – förutom i fallen enligt § 11 – vare sig uteslutas eller begränsas. Likaså ska våra rättigheter och anspråk enligt lag eller avtal varken uteslutas eller begränsas.

(2) Vi ansvarar utan inskränkning endast för uppsåt och grov vårdslöshet (även våra företrädare, anställda och underentreprenörer) samt för personskador, som beror på vårdslöshet från vår sida eller uppsåt eller vårdslöshet hos våra företrädare, anställda och underentreprenörer). Lika oinskränkt ansvarar vi för lämnade garantier och utfästelser i det fall en därav omfattad brist aktiverar vårt ansvar. Skadeståndsansvaret i anledning av från farlig verksamhet (särskilt enligt produktansvarslagen) är inte begränsat.

(3) Vid annan oaktsamhet avseende väsentliga avtalsskyldigheter (Kardinalplikter) är vårt ansvar begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador.

(4) I övrigt är vårt ansvar – oavsett rättslig grund (i synnerhet anspråk som uppstår ur brott mot primära och sekundära skyldigheter, utomobligatoriskt skadeståndsansvar samt andra skadeståndskrav) – uteslutet.

(5) Detsamma (uteslutande av ansvar med undantag och begränsningar) gäller för krav i anledning av culpa in contrahendo.

(6) Avseende krav på kostnadsersättning gäller denna § 13 på motsvarande sätt.

(7) En uteslutning eller en begränsning av vårt ansvar gäller också för våra företrädare, anställda och underentreprenörer.

(8) Kardinalplikter är väsentliga avtalsskyldigheter, alltså sådana plikter som ger avtalet sin prägel och som avtalspartnerna får förlita sig på. Det handlar därmed om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som utgör förutsättningarna för fullgörande av avtalet och som är oumbärliga för kontraktets syfte.

(9) Ingen av klausulerna ovan innebär en ändring av gällande regler om bevisbördans fördelning.

§ 14 Kvittning, detentionsrätt och överlåtelse av fordran


(1) Kunden får endast kvitta egna anspråk mot våra anspråk om motfordran är obestridd eller fastställt genom lagakraftvunnen titel. Kunden har rätt till detention (att hålla inne sin prestation) också på grund av ett motkrav från samma avtalsförhållande.

(2) En överlåtelse av kundens fordringar mot oss är inte tillåten.

§ 15 Elektronisk faktura

Kunden samtycker till att fakturor överförs elektroniskt.

§ 16 Elektronisk faktura, ändring av fakturor

(1) Kunden samtycker till att erhålla fakturor på elektronisk väg.
(2) De fakturor vi utfärdar skickas under förbehåll för eventuella misstag. Vi har möjlighet att utfärda en ny korrekt faktura inom sex veckor efter det att kunden erhållit fakturan. Kunden måste reklamera ändring av fakturan inom denna tidsfrist på sex veckor. Reklamationen måste innehålla uppgifter om de fakturaposter som reklameras. Sex veckor efter det att kunden erhållit fakturan anses denna vara godkänd av kunden. Det är inte längre möjligt att ändra fakturan när denna tidsfrist gått ut. Detta gäller även för önskade ändringar när det gäller fakturans mottagare eller dennes adress. Tidsfristen på sex veckor påverkar inte skyldigheten att betala eller reklamera inom den kortare tidsfristen som föreskrivs i dessa allmänna affärsvillkor.

§ 17 Äganderättsförbehåll

(1) Nedan avtalade äganderättsförbehåll tjänar som säkerhet för alla våra respektive nuvarande och framtida krav mot kunden i samband med från de mellan avtalspartnerna aktuella leveransförhållandena avseende (tryck-)produkter (inklusive balansfordringar avseende ett för detta leveransförhållande avtalat avräkningskonto).

(2) Den av oss till kunden levererade varan förblir vår egendom till dess att fullständig betalning av alla säkrade fordringar skett. Varan kallas härefter förbehållsvara.

(3) Kunden förvarar förbehållsvarorna åt oss utan kostnad.

(4) Om tredje part ingriper i förbehållsvarorna, i synnerhet genom utmätning, ska kunden omedelbart hänvisa till vår egendom och informera oss om detta så att vi kan hävda våra rättigheter till egendomen. Om den tredje parten inte kan ersätta våra rättsliga eller utomrättsliga kostnader som uppstår i detta sammanhang, ansvarar kunden för dessa gentemot oss.

(5) Vi kommer att släppa förbehållsvarorna på begäran efter eget gottfinnande, förutsatt att deras värde överstiger beloppet av de säkrade fordringarna med mer än 50 %.

(6) Om vi på grund av kundens avtalsbrott – i synnerhet utebliven betalning – häver avtalet, har vi rätt att begära överlämning av förbehållsvarorna.

§ 18 Handelsbruk

Vid affärstransaktioner gäller handelsbruket inom den grafiska industrin (t.ex. ingen skyldighet att överlämna mellanprodukter som data, litografier eller tryckplattor som är gjorda för att tillverka slutprodukten), om inget annat uppdrag har meddelats.

§ 19 Data, datamedium

(1) Produkter som tillhör kunden, i synnerhet data och datamedium, arkiveras av oss endast efter uttrycklig överenskommelse och mot särskild ersättning vid tidpunkten för överlämnande av slutprodukten till kunden eller dennes ombud. Om ovan nämnda objekt ska försäkras måste vid avsaknad av överenskommelse kunden själv ombesörja detta.

(2) Uppgifter på CD/DVD samt ytterligare underlag för uppdraget skickas inte tillbaka.

§ 20 Tredje parts rättigheter, ansvarsfrihet

(1) Kunden garanterar särskilt att förlagorna (i synnerhet bild- och textfiler), innehåll och material som skickas över till oss inte kränker någon upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillkommer tredje man.

(2) Kunden förklarar att han/ hon innehar kopierings- eller reproduktionsrättigheter för inlämnade data.

(3) Kunden friskriver oss på första begäran från alla anspråk från tredje part och åtar sig att ersätta oss för eventuella skador som vi drabbas av på grund av tredje mans rättigheter. Hit räknas också eventuella juridiska kostnader (advokat- och rättegångskostnader).

§ 21 Tillämplig lag och behörig domstol


(1) På avtalet mellan oss och kunden ska svensk lag vara tillämplig.

(2) Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor av 1980/04/11 (CISG) gäller inte.

(3) Stockholms tingsrätt ska ha exklusiv behörighet i första instans för alla tvister som uppstår ur eller i samband med det aktuella avtalsförhållandet. Efter eget val kan vi dock också väcka talan i varje domstol som är behörig enl. lag.

(4) Skulle en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller en bestämmelse inom ramen för andra överenskommelser vara eller bli overksam så ska inte giltigheten av återstående bestämmelser eller avtal påverkas.

(5) Ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor måste vara skriftliga. Detta gäller även för ändring av denna skriftslighetsklausul.