+46 8 56642740 mån - fre kl 08:30-16:30 Gratis frakt Overnight

FLYERALARMS KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

Ladda ner som PDF§ 1 Omfattning
(1) Dessa köp- och leveransvillkor gäller såvida inte annat följer av tvingande konsumentlagstiftning, för alla ingångna avtal med Flyeralarm AB, Org. Nr. 559000-6515, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, tel. +46 8 56642740, e-post: info@flyeralarm.se (nedan kallat ”FLYERALARM”, "vi", "oss, "vår") gällande köp och leverans av vara eller varor genom flyeralarm.se till svenska konsumenter.
(2) Avtal om köp ingås mellan dig som konsument (nedan kallad "kunden", "du", "din") och FLYERALARM.
(3) Avvikelser, ändringar och tilläggsavtal till dessa köp- och leveransvillkor är endast giltiga om FLYERALARM har bekräftat dem skriftligen.
(4) Ett avtal om köp blir bindande när du har fått ett e-postmeddelande med texten ”Din order är klar för tryckning” från FLYERALARM. Avtal ingås på svenska.


§ 2 Betalning
(1) Våra priser anges i svenska kronor inkl. standardporto, emballage och moms.
(2) Vi tar emot betalning med [VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard och PayPal]. Du kan också betala med banköverföring till vårt bankkonto.
(3) Betalning med betalningskort och via PayPal får inte överstiga 37 800 SEK respektive 57 000 SEK (i båda fall inkl. moms) per order. Beloppet dras när varan skickas. Om det handlar om varor som tillverkas enligt dina specifikationer eller som är tänkta att få en tydlig personlig prägel, får vi dock dra betalningen när tillverkningen påbörjas.
(4) Kreditkortsbetalningar med VISA eller MasterCard görs via FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Nederländerna.
(5) Om du väljer betalning med banköverföring skickar vi information om vår bankförbindelse till dig tillsammans med orderbekräftelsen. Så snart vi har tagit emot din betalning (vänligen ange beställningsnummer utan mellanslag och specialtecken som referens vid överföringen) trycker och skickar vi din order. Det tar vanligtvis två till tre vardagar innan vi får betalningen. Vi meddelar dig per e-post när betalningen har mottagits.
(6) Om du har beställt flera varor och en av varorna är i restorder, drar vi betalningen för denna vara när den skickas.


§ 3 Leverans
(1) Vi levererar varan enligt den information vi har lämnat för den specifika varan. Varor som har tillverkats efter dina specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel, levereras snarast möjligt efter köpet och under förutsättning att vi har mottagit nödvändig tryckdata samt betalning.
(2) Vi har rätt att skicka delleveranser om varorna som omfattas av beställningen kan användas var för sig. I ett sådant fall ansvarar vi för eventuella ytterligare leveranskostnader.
(3) Varor levereras till adresser i Sverige.
(4) Om du inte tar emot en vara utan att detta är berättigat, debiterar vi en fast avgift om 420 SEK som kompensation. Kompensationsbeloppet omfattas inte av moms.

§ 4 Ångerrätt
Information om ångerrätten
Som konsument har du rätt att ångra ett avtal om köp inom 14 dagar utan motivering, under förutsättning att det inte handlar om varor som har framställts efter dina specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du, eller av dig anvisad tredje part, dock inte transportören, har tagit hela varan i sin fysiska besittning.
För att utöva ångerrätten ska du, inom ångerfristen, informera oss skriftligen (Flyeralarm AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, e-post: info@flyeralarm.se) om ditt beslut att ångra köpet. Du kan använda vårt standardångerformulär, men det är inte ett krav.


Följder av att ångra
Om du ångrar ingåendet av avtalet återbetalar vi, inom 14 dagar från den dag då vi har mottagit meddelandet enligt ovan om att du har ångrat dig, alla betalningar vi har mottagit från dig inkl. leveranskostnader (med undantag för eventuella tilläggskostnader som följer av ditt val av ett annat leveranssätt än den standardleverans vi erbjuder). Vid återbetalning använder vi samma betalningssätt som du själv har använt vid din ursprungliga transaktion, om inget annat uttryckligen har avtalats. Du kommer inte att debiteras några kostnader för återbetalningen. Vi kan vänta med att återbetala beloppet tills dess att vi har mottagit den returnerade varan, eller tills dess att vi har dokumenterat att du har skickat varan, beroende på vilket datum som kommer först. Du ska utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du har meddelat oss att du ångrar ingåendet av avtalet returnera eller överlåta varorna till oss. Fristen anses vara uppfylld om du skickar varorna innan 14-dagarsfristen löper ut. Du ska själv stå för kostnaderna för returneringen av varorna.


Varorna ska returneras till:


FLYERALARM ApS
Havnegade 39
1058 København K
Danmark
Du behöver endast stå för kostnaderna för en eventuell värdeförsämring av varorna om denna värdeförsämring orsakats av ditt agerande.


Undantag från ångerrätten
(1) Ångerrätten kan inte tillämpas på varor som har tillverkats efter dina specifikationer eller som har fått en tydlig personlig prägel.


§ 5 Genomförande av order och friskrivning
(1) Data ska levereras i de filformat och med de tryckdata som vi har angett. Det är obligatoriskt att databladens innehåll följs. Om avvikande filformat levereras till oss kan vi inte garantera kunden en felfri tjänst, såvida vi inte skriftligen har godkänt detta format i förväg. Kunden ansvarar för att levererad data är korrekt, även för det fall att det uppkommer fel vid dataöverföringen eller i mediet för lagring av data (med undantag för sådana fel som beror på oss).
(2) Vi omfattas inte av någon undersökningsskyldighet när det gäller leveranser av något slag från kundens sida eller från en av kunden anvisad tredje part – detta gäller även för medier för lagring av data och för överförda data. Detta gäller inte för data som uppenbart är oanvändbar eller inte läslig eller i händelse av ett explicit avtal (professionell datakontroll). Vid dataöverföringar ska kunden före överföringen använda antivirusprogram som motsvarar den vid tidpunkten gällande senaste tekniska nivån. Dataskyddet är enbart kundens ansvar. Vi har rätt att göra kopior av kundens data.


§ 6 Senare ändringar och förarbeten
(1) Om kunden, efter vårt mottagande av ordern, gör ändringar i ordern kommer detta att faktureras kunden. Det betraktas också som en ändring av ordern när man ändrar orderdata (fakturamottagare, leveransadress, leveranssätt, betalningssätt eller liknande). Det faktureras ett fast belopp om 160 SEK (inkl. moms) för varje ändring i enlighet med kundens önskemål, såvida inget annat har avtalats skriftligen.
(2) Ändringar av levererad eller överförd data och av liknande förarbeten, som föranletts av kunden, faktureras separat. Kunden kan inte begära att ändringar görs efter att kundens beställning har skickats för tryck.
(3) Vi har rätt, men är inte skyldiga, att vidta nödvändiga förarbeten gällande allt som rör kundens levererade eller överförda data utan att konsultera kunden, förutsatt att detta i vår mening är nödvändigt eller lämpligt för att följa tillverkningsfristen, samt fördelaktigt för kunden. Om kundens data inte överensstämmer med våra riktlinjer och det (av denna anledning) i samband med anpassning av tryckdata uppstår fel på den färdiga produkten, ansvarar vi inte för detta. Kunden samtycker uttryckligen till att dessa arbeten utförs på kundens risk. Sådana arbeten faktureras i enlighet med den tidsåtgång som har varit nödvändig i det aktuella fallet.


§ 7 Annullering
(1) Det går endast att annullera en order vars orderstatus är ”order godkänd för tryck”, ”data har laddats upp”, ”filer har inkommit”, ”felaktig data”, ”data OK”, ”ordern annullerades i förväg”, ”ny data kommer”, ”påminnelse- felaktig data”, ”påminnelse - data saknas”, ”data godkänd för tryck”, ”godkännande för tryck saknas”, ”påminnelse - godkännande för tryck saknas”, ”förskottsbetalning har tagits emot” samt ”påminnelse - förskottsbetalning har inte tagits emot”. Det går inte att annullera en order som har annan orderstatus än dessa.
(2) Enskilda orderrader i en order kan inte annulleras. Det går bara att annullera ordern i sin helhet. Om orderstatusen för en av varorna i varukorgen är längre framskriden än det som anges i punkt (1), går det inte längre att annullera en annan vara i samma order, även om den varan ännu inte har uppnått samma orderstatus.
(3) Annulleringen kan endast göras av kunden själv och uteslutande via kundens kundkonto.


§ 8 Undersökning av varan och fel på varan
(1) Kunden bör efter mottagandet av varan undersöka om varan överensstämmer med avtalat skick.
(2) Konsumentköplagens bestämmelser om fel på varan ska tillämpas.


§ 9 Undantag från reklamationsrätten
(1) FLYERALARM trycker i enlighet med tryckeristandarden ISO 12647-2. Vid samtliga tillverkningsförfaranden kan små avvikelser från originalet inte reklameras.
Med små avvikelser från originalet avses främst:
  • mindre färgvariationer mellan två eller flera order,
  • mindre färgvariationer gentemot en tidigare order,
  • mindre färgvariationer mellan enskilda ark inom en order,
  • mindre variationer i kapnings- och falstoleranser (dvs. avvikelser från slutformatet), i synnerhet i tidskrifter, broschyrer, böcker med klamring eller spiralbindning samt bestickpåsar med upp till 4 mm från det låsta slutformatet, samt alla övriga broschyrer och böcker upp till 2 mm från det låsta slutformatet, servetter upp till 1,5 mm från det låsta slutformatet, reklamtekniska produkter 1–2 % från slutformatet, alla övriga produkter upp till 1 mm från (det låsta) slutformatet,
  • mindre färgvariationer mellan insida och omslag i tidskrifter, samt
  • mindre utlöpare (upp till 0,3 mm) av den partiella UV-lacken, relieflacken eller varmfoliepräglingen på tryckmotivet.
Av tekniska skäl gäller detsamma för jämförelse mellan olika förlagor (t.ex. korrektur, provtryck och tryckdata, även då de tagits fram av oss) och slutprodukten.
(2) Av produktionsskäl kan vi inte ta hänsyn till papprets löpriktning. Om det som följd av detta uppstår mindre avbrott på falsarna samt variationer i produktens fasthet eller styvhet måste kunden acceptera detta, och det kan inte reklameras.
(3) Vid leverans till en eller flere adresser gäller:
Över- eller underleveranser upp till 5 % av de beställda varorna kan inte reklameras. Till detta räknas även makulatur, inställningsark, exemplar för inställning av vidarebearbetande maskiner och produktionsrelaterat avfall från övre och undre ark, som sorteras ut.
(4) För variationer i beskaffenheten hos det material som används är vi bara ansvariga upp till det belopp motsvarande priset för ordern ifråga.


§ 10 Data och medier för datalagring
(1) Produkter som tillhör kunden, i synnerhet data och medier för datalagring, arkiveras av oss endast efter uttrycklig överenskommelse och mot särskild ersättning vid tidpunkten för överlämnande av slutprodukten till kunden. Om ovan nämnda produkt ska försäkras måste kunden själv ombesörja detta, om inget annat har avtalats.
(2) Data på cd/dvd samt ytterligare orderdokument skickas inte tillbaka.


§ 11 Tredje parts rättigheter och ansvarsfrihet
(1) Kunden garanterar att förlagorna (i synnerhet bild- och textfiler), innehåll och material som skickas till oss inte kränker tredje parts rättigheter, däribland upphovsrätt och varumärkesrätt.
(2) Kunden friskriver härmed oss från alla anspråk från tredje part och åtar sig att ersätta oss för eventuella skador som vi drabbas av som följd av detta, däribland innefattat eventuella juridiska kostnader (advokat- och rättegångskostnader).


§ 12 Information om klagomålsmöjligheter
(1) Ett klagomål på en vara som har köpts hos oss kan lämnas till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan lämna in klagomål till Allmänna reklamationsnämnden på www.arn.se.
(2) Du kan även lämna in klagomål på EU-kommissionens webbplats för tvistlösning. Detta är särskilt relevant för konsumenter med hemvist i ett annat EU-land. Lämna in ditt klagomål här: www.ec.europa.eu/odr. När du lämnar in ett klagomål ska du ange vår e-postadress: info@flyeralarm.se.


§ 13 Tillämplig lag och behörig domstol
(1) För detta avtal, som ingåtts mellan oss och kunden, är svensk lag tillämplig.
(2) Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG) gäller inte för detta avtalsförhållande.
(3) Tvister avgörs slutgiltigt i svensk domstol.