+46 8 56642740 Måndag till fredag Kl. 09.00 till 17.00 Gratis frakt Overnight service

FLYERALARM AB:s allmänna villkor för konsumenter

Ladda ner som PDF

§ 1 Giltighet, språk

(1) För alla erbjudanden, leveranser och tjänster baserade på beställningar från våra kunder som är företag och som är gjorda inom ramen för deras företags verksamhet (härefter "Kunder") via vår FLYERALARM-onlineshop (härefter "Webbshop") gäller dessa allmänna villkor.

(2) Avtalen med kunderna är endast på svenska och/eller engelska.

§ 2 Ingående av avtals, ytterligare överenskommelser

(1) Våra erbjudanden i webbshopen är inte bindande och utan förpliktelse och är endast en inbjudan att lämna ett anbud.

(2) Genom att göra en beställning i webbshopen (vilket kräver inloggning och godkännande av dessa allmänna villkor), lämnar kunden ett bindande anbud att förvärva den relevanta produkten/de relevanta produkterna. Kunden är bunden till anbudet fram till slutet av den tredje dagen efter den på anbudet följande bankdagen.

(3) Vi skickar omedelbart efter mottagning av anbudet en e-postbekräftelse om mottagningen, som innebär en omedelbar accept av anbudet. Genom bekräftelsen uppstår ett bindande avtal.

(4) Vår försäljningspersonal har inte rätt att ingå muntliga avtal med kunden i samband med kontraktet, som avviker från beställningsformuläret eller dessa allmänna villkor. Alla överenskommelser mellan oss och kunden som har träffats i syfte att genomföra detta avtal måste vara skriftliga (även per fax eller e-post).

(5) Andra överenskommelser, tillägg och ändringar av det träffade avtalet är bara giltiga om vi skriftligt bekräftat dem.§ 3 Lagring av avtalstexten

Vi lagrar avtalstexten och skickar beställningsuppgifterna till kunden via e-post. De allmänna villkoren kan när som helst läsas på och sparas från vår hemsida. Tidigare beställningar kan kunden, dock utan de vid tiden för beställningen gällande allmänna villkoren, se på sitt kundkonto.

§ 4 Ångerrätt


För varor som tillverkas eller ändras baserat på information från kunden eller på annat sätt tydligt skräddarsytts för användarens personliga bruk är vi härmed överens om att utesluta ångerrätten.

Om kunden är företagare och vid ingående av avtalet agerar inom sin närings- eller yrkesverksamhet gäller ingen ångerrätt.

Information om Ångerrätten
Ångerrätt

Som konsument har du rätt att inom fjorton dagar utan att ange orsak häva detta avtal. Ångerrättsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje person, dock ej transportföretaget, tagit varan i besittning. Innehåller en och samma beställning flera varor och sker frakten av varorna inte i en leverans börjar ångerrättsperioden löpa från mottagande av den sista delleveransen genom kunden eller en av denne utsedd mottagare.


För att utöva din ångerrätt måste du skicka ett tydlig meddelande till oss (Flyeralarm AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, e-postadress: angerratt@flyeralarm.se) (t.ex. ett brev skickat via post, telefax eller e-post) för att informera om ditt beslut att utöva din ångerrätt och häver detta avtal. För att häva inom ångerrättsperioden räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av din ångerrätt innan ångerrättsperioden löper ut.

När du utövar ångerrätten

När du utövar din ångerrätt och häver detta avtal, ska vi betala tillbaka alla betalningar som vi erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som resulterar från att du har valt en annan typ av leverans än den vi erbjuder som billigaste standardleverans), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dagen som vi fått meddelande om din hävning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig. Du kommer inte att debiteras avgifter för sådan återbetalning. Vi kan vägra att göra en återbetalning tills vi har fått varorna tillbaka eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som kommer först. Du ska skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss omedelbart och i varje fall senast inom fjorton dagar från det att du underrättade oss om hävning av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld då du skickar varorna före utgången av perioden om fjorton dagar. Du bär de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.


Du behöver bara betala för minskat värde av varorna om denna värdeförlust beror på ett handlande från dig som inte var nödvändigt för kontroll av varans beskaffenhet, egenskaper och funktion.

§ 5 Priser och betalning

(1) Våra priser omfattar förpackning, frakt samt lagstadgad moms. Tull och liknande avgifter bärs av kunden.

(2) Om inget annat uttryckligen avtalats skriftligen, levererar vi mot förskottsbetalning eller kreditkort (Master Card, Visa, Visa Electron och Mastercard), PayPal och i samtliga fall mot faktura (som skickas via e-post och även kan innehålla vår accept).

(3) Betalningar med befriande verkan kan endast göras direkt till oss eller ett av oss angivet bankkonto.

(4) Vid betalning med kreditkort belastas kundens kreditkortskonto när kunden lämnar anbudet.

(5) Betalningar med VISA och MasterCard sker via FLYERALARM B.V., Ambyerstraat Noord 12, 6225 EE Maastricht, Nederländerna, ett dotterbolag till FLYERALARM GmbH.

§ 6 Uppdragets utförande, godkännande genom kunden

(1) Uppgifterna ska levereras i av oss angivna filformat och komprimeringsvärden. Innehållet i informationsblad måste följas. Mer information härom hittar du på vår hemsida under rubriken ”tryckdata” och ”datablad”, som du kan ladda ner. För avvikande filformat kan vi inte garantera dig en felfri tjänst, om inte detta format skriftligen har godkänts av oss. Du ansvarar fullt ut för riktigheten i uppgifterna, även när dataöverförings- eller diskfel föreligger som vi inte ansvarar för.

(2) Leveranser av alla slag från kunden eller genom av denne utsedd tredje part, detta gäller även för diskar och dataöverföringar, är inte föremål för obligatorisk kontroll av oss. Detta gäller inte för uppenbarligen ej redigerade eller oläsliga uppgifter eller vid uttryckligt avtal (professionell datakontroll). Vid dataöverföringar ska kunden före översändandet installera den senaste tekniska versionen av motsvarande skyddsprogram för datavirus. Kunden är ensamt ansvarig för backup av data. Vi har rätt att göra kopior av data.

§ 7 Omotiverad vägran att motta leverans


Om mottagning av leverans vägras utan skäl tar vi ut en ersättning till ett fast belopp om 400 SEK. Kunden har dock möjlighet att visa en lägre skada, som då beaktas. Vi har också möjlighet att visa en högre skada, som då beaktas. Det belopp som ska betalas för varan/-orna faktureras oberoende härav.

§ 8 Leverans, leveranstid och delleveranser

(1) Leverans sker uteslutande inom Sverige.

(2) Leveranstiden skiljer sig mellan produkt och vald leveranstyp (Standard, Express, etc.). Närmare information om detta hittar du på vår hemsida under rubriken: "Leveranstider“. Vad gäller en särskild produkt underrättas du om den konkreta leveranstiden och leveranstypen i början av beställningsprocessen. Vid efterföljande ändringar i beställningen börjar leveranstiden med den skriftliga bekräftelsen av ändringen genom oss.

(3) Leveranstiden avser arbetsdagar (måndag – fredag) och börjar en dag efter mottagandet av tryckt material eller utskrift inom respektive deadline samt fullständig betalning av varan (inklusive moms). Vid förskottsbetalning gäller som datum för betalning den dag som betalningen kommer in på FLYERALARM AB:s konto.

(4) Vi har rätt att göra delleveranser av produkter inom en beställning som kan användas separat, och vi ansvarar för de extra fraktkostnader som uppstår.

§ 9 Senare ändringar, förarbeten

(1) Senare, d.v.s. efter vår uppdragsbekräftelse, av kunden orsakade ändringar av ordern kommer att faktureras. Som ändring av en order gäller även varje ändring av beställningsuppgifter (fakturamottagare, leveransadress, frakttyp, betalningssätt o. dyl.). För ändringar på kundens önskemål faktureras en avgift om 150,00 SEK (inkl moms), om inget annat skriftligen överenskommits.

(2) Ändringar av levererade eller överförda data och liknande förarbeten som orsakats av kunden beräknas separat.

(3) Vi har rätt, men är ej skyldiga, att självständigt utföra nödvändiga förarbeten i synnerhet på levererade och överförda data från kunden utan att konsultera denne, om detta ligger i kundens ekonomiska intresse eller bidrar till färdigställande av en order. Om kundens data inte uppfyller våra specifikationer och fel uppstår i slutprodukten genom en motsvarande anpassning av utskriftsdata, ansvara vi inte för dessa. Kunden förklarar uttryckligen att dessa arbeten sker på dennes risk. En reklamation är således utesluten.

§ 10 Avbeställningar

(1) Avbeställningar av order kan bara göras vid status "Order tilldelad", "Ladda upp data“, „Filer har inkommit“, „felaktig data“, „Datakontroll OK“, „kommer annulering“, „kommer nya data“, „Påminnelse - felaktiga data“, „Påminnelse - data saknas“, „Påminnelse - data saknas CD“, „Tryckfrigivning har meddelats“, „Tryckfrigivning saknas“, „Påminnelse - tryckfrigivning saknas“, „Förskottsbetalning betald samt " Påminnelse - förskottsbetalning obetald ". Avbeställningar i en senare status är uteslutna.

(2) Enskilda beställningar i varukorgen kan inte avbeställas. Varukorgen kan bara avbeställas i sin helhet. Om bara en beställning befinner sig i varukorgen i en senare status än vad som räknas upp i stycke 1 kan inte en avbeställning längre göras, även om en annan beställning fortfarande befinner sig i en tidigare status.

(3) Avbeställningar kan endast göras av kunden själv och endast begäras via dennes kundkonto.§ 11 Frakt och riskens övergång

(1) Om inget annat uttryckligen överenskommits bestämmer vi den lämpliga frakttypen och transportföretaget enligt vår rimliga bedömning.

(2) Varan gäller som överlämnad vid den tidpunkt då kunden eller en tredje person som kunden utsett får den i besittning. Vid denna tidpunkt övergår även risken för oavsiktlig förlust eller försämring över på kunden.

§ 12 Ansvar för fel

(1) Kunden ska i varje fall utan dröjsmål kontrollera att varan överensstämmer med avtalet. Risken för eventuella fel övergår med meddelande om tryckklar / produktionsredo över till kunden, i den mån det handlar om fel som först uppkom eller hade kunnat upptäckas i den efterföljande tillverkningsprocessen. Detsamma gäller för alla andra godkännanden från kunden. Undersökningsplikten gäller även avseende för korrigering översända för- och mellanprodukter.

(2) Garantianspråk från kunden på grund av fel är uteslutet om vi inte erhållit ett meddelande om felet (reklamation) inom två månader från varans leverans.


(3) Reklamationen gör kunden i första hand via sitt kundkonto under åtgärden "Gör en reklamation". Skulle detta inte vara möjligt på grund av tekniska fel kan kunden göra reklamationen till oss via e-post eller per brev.

(4) Om den levererade varan är behäftat med fel kan kunden i första hand begära avhjälpande av felet eller omleverans av en felfri vara. Skulle en eller båda av dessa typer av felåtgärd vara omöjliga eller oproportionerliga har vi rätt att vägra dem.

(5) Vi bär de nödvändiga kostnader som uppkommer för felåtgärden, i synnerhet transport-, frakt- (lägsta frakt), arbets- och materialkostnader. Ej inkluderat är merkostnad som uppstår på grund av att föra objektet till en annan ort än fullgörandeorten.

(6) Om avhjälpande resp. omleverans enligt stycke 4 misslyckas eller inte skäligen kan begäras av kunden eller om vi vägrar att vidta dem, har kunden i enlighet med gällande lagstiftning rätt att frånträda avtalet, begära prisavdrag eller att begära skadestånd eller ersättning för sina gagnlösa kostnader. Ytterligare anspråk från kunden av vilken rättslig grund det vara må utesluts eller begränsas i enlighet med § 14.

(7) Garantitiden är tre år från leverans.

(8) Ingen av klausulerna ovan avser en ändring av gällande regler om bevisbördans fördelning eller av tvingande regler för konsumentskydd.

§ 13 Produktionsspecifika specialfunktioner, klagomål

(1) I alla tillverkningsförfaranden kan små avvikelser från originalet inte reklameras.

Detta gäller i synnerhet vid:

  • små färgvariationer mellan två eller fler beställningar
  • små färgvariationer gentemot en tidigare beställning
  • små färgvariationer mellan enskilda ark inom en beställning
  • små kapnings- och falstoleranser (= variationer från slutformatet), i synnerhet vid pocketar upp till 4 mm från det låsta slutformatet, alla övriga broschyrer och böcker upp till 2 mm från det låsta slutformatet, vid servetter upp till 1,5 mm från det låsta slutformatet, reklamtekniska produkter 1 - 2 % från slutformatet, alla övriga produkter upp till 1 mm från (det låsta) slutformatet
  • små färgvariationer mellan insida och omslag vid tidningar
  • små utlöpare (upp till 0,3 mm) av den partiella UV-lacken, varmfolieprägling eller relieflack på tryckmotivet.

Detsamma gäller av tekniska skäl för jämförelse mellan olika förlagor (som t.ex. korrektur, för- och provutskrifter och utskriftsuppgifter, även då de tagits fram av oss) och slutprodukten.

(2) Av produktionsskäl kan löpriktningen på pappret inte beaktas vid placeringen. Lätta avbrott på falsarna samt variationer i fasthet eller styvhet på produkten som följd härav måste accepteras och kan inte reklameras.

(3) Leverans till en address:
Över- eller underleveranser upp till 5 % av de beställda varorna kan inte reklameras. Till detta räknas även makulatur, inställningsark, exemplar för inställning av vidarebearbetande maskiner och produktionsrelaterat avfall från övre och undre ark, som sorteras ut.

(4) Leverans till flera addresser:
Över- eller underleveranser upp till 5 % av de beställda varorna kan inte reklameras. Till detta räknas även makulatur, inställningsark, exemplar för inställning av vidarebearbetande maskiner och produktionsrelaterat avfall från övre och undre ark, som sorteras ut.

(5) För variationer i beskaffenheten hos det material som används är vi bara ansvariga upp till ett belopp motsvarande priset för uppdraget ifråga.

§ 14 Kundens hävningsrätt och annat ansvar från vår sida

(1) Kundens hävningsrätt enligt lag, särskilt på grund av dröjsmål, ska – förutom i fallen enligt § 12 – vare sig uteslutas eller begränsas. Likaså ska våra rättigheter och anspråk enligt lag eller avtal varken uteslutas eller begränsas.

(2) Vi ansvarar utan inskränkning endast för uppsåt och grov vårdslöshet (även våra företrädare, anställda och underentreprenörer) samt för personskador, som beror på vårdslöshet från vår sida eller uppsåt eller vårdslöshet hos våra företrädare, anställda och underentreprenörer). Lika oinskränkt ansvarar vi för lämnade garantier och utfästelser i det fall en därav omfattad brist aktiverar vårt ansvar. Skadeståndsansvaret i anledning av från farlig verksamhet (särskilt enligt produktansvarslagen) är inte begränsat.

(3) Vid annan oaktsamhet avseende väsentliga avtalsskyldigheter (Kardinalplikter) är vårt ansvar begränsat till avtalstypiska, förutsebara skador. I synnerhet utesluts all ersättning för skador från kommersiell verksamhet.

(4) I övrigt är vårt ansvar – oavsett rättslig grund (i synnerhet anspråk som uppstår ur brott mot primära och sekundära skyldigheter, utomobligatoriskt skadeståndsansvar samt andra skadeståndskrav) – uteslutet i den omfattning det är tillåtet enligt lag.

(5) Detsamma (uteslutande av ansvar med undantag och begränsningar) gäller för krav i anledning av culpa in contrahendo.

(6) En uteslutning eller en begränsning av vårt ansvar gäller också för våra företrädare, anställda och underentreprenörer.

(7) Kardinalplikter är väsentliga avtalsskyldigheter, alltså sådana plikter som ger avtalet sin prägel och som avtalspartnerna får förlita sig på. Det handlar därmed om de väsentliga rättigheter och skyldigheter som utgör förutsättningarna för fullgörande av avtalet och som är oumbärliga för kontraktets syfte.

(8) Ingen av klausulerna ovan avser en ändring av gällande regler om bevisbördans fördelning eller av tvingande regler för konsumentskydd.

§ 15 Kvittning, detentionsrätt och överlåtelse av fordran


(1) Kunden får endast kvitta egna anspråk mot våra anspråk om motfordran är obestridd eller fastställt genom lagakraftvunnen titel. Kunden har rätt till detention (att hålla inne sin prestation) också på grund av ett motkrav från samma avtalsförhållande.

(2) En överlåtelse av kundens fordringar mot oss är inte tillåten.

§ 16 Elektronisk faktura


Kunden samtycker till att fakturor överförs elektroniskt.

§ 17 Äganderättsförbehåll


(1) Vi förbehåller oss äganderätten till den av oss levererade varan till dess att fullständig betalning av priset (inklusive moms) gjorts för varan i fråga. Varan kallas härefter förbehållsvara.

(2) Under det att ägandeförbehållet gäller får kunden inte avyttra eller på annat sätt förfoga över egendomen.

(3) Om tredje part ingriper i förbehållsvarorna, i synnerhet genom utmätning, ska kunden omedelbart hänvisa till vår egendom och informera oss om detta så att vi kan hävda våra rättigheter till egendomen.

(4) Om kunden bryter mot avtalet, i synnerhet genom utebliven betalning, har vi rätt att begära överlämning av förbehållsvarorna, om vi har hävt kontraktet.

§ 18 Mellanprodukter


Vi är inte skyldiga att överlämna mellanprodukter som data, litografier eller tryckplåtar, som har använts i tillverkningen av den slutprodukt som ska betalas. Avvikande överenskommelse är möjliga och måste vara skriftliga.

§ 19 Data, datamedium


(1) Produkter som tillhör kunden, i synnerhet data och datamedium, arkiveras av oss endast efter uttrycklig överenskommelse och mot särskild ersättning vid tidpunkten för överlämnande av slutprodukten till kunden eller dennes ombud. Om ovan nämnda objekt ska försäkras måste vid avsaknad av överenskommelse kunden själv ombesörja detta.

(2) Uppgifter på CD/DVD samt ytterligare underlag för uppdraget skickas inte tillbaka.

§ 20 Tredje parts rättigheter, ansvarsfrihet


(1) Kunden garanterar särskilt att förlagorna (i synnerhet bild- och textfiler), innehåll och material som skickas över till oss inte kränker någon upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som tillkommer tredje man.

(2) Kunden förklarar att han/ hon innehar kopierings- eller reproduktionsrättigheter för inlämnade data.

(3) Kunden friskriver oss på första begäran från alla anspråk från tredje part och åtar sig att ersätta oss för eventuella skador som vi drabbas av på grund av tredje mans rättigheter. Hit räknas också eventuella juridiska kostnader (advokat- och rättegångskostnader).

§ 21 Tillämplig lag, behörig domstol och skriftkrav


(1) På avtalet mellan oss och kunden ska svensk lag vara tillämplig. Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor av 1980/04/11 (CISG) gäller inte.

(2) Konsumenten kan i stället för att vända sig till en domstol även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden för en kostnadsfri prövning och bedömning.

(3) Skulle en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller en bestämmelse inom ramen för andra överenskommelser vara eller bli overksam så ska inte giltigheten av återstående bestämmelser eller avtal påverkas.

(4) Ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor måste vara skriftliga. Detta gäller även för ändring av denna skriftslighetsklausul.