Information om dataskydd och dataskyddsförordningen FLYERALARM Sverige

Personuppgiftsansvarig:

Ansvarig för nedan angiven insamling och behandling av uppgifter är

Flyeralarm AB
Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Sverige

T +46 8 56642740, info@flyeralarm.se

Kontakt dataskydd: info@flyeralarm.se.

.

A. Information om dataskydd:

Vårt företag lägger stor vikt vid att dataskyddsbestämmelserna följs. Nedan vill vi informera dig om insamlingen och påföljande behandling av dina personuppgifter hos oss:

1. Frivilliga uppgifter:

I allmänhet samlar vi endast in sådana uppgifter som krävs när avtalet ingås.

Vissa uppgifter kan lämnas frivilligt. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter har inga negativa konsekvenser. Om uppgifterna inte anges kan det dock i enskilda fall leda till att framtida kommunikation försvåras resp. fördröjs.

2. Behandling av uppgifter för att fullgöra avtalet:

Vi behandlar de insamlade uppgifterna enligt art. 6 avsn. 1 led b i GDPR med syfte att fullgöra avtalet. Detta omfattar även den kundservice som är kopplad till detta.

Vid behov överlämnas personuppgifter till andra företag inom FLYERALARM och till företag som arbetar med att hantera detta avtal, t.ex. kreditinstitut för behandling av betalningar, leverantörer, speditionsbolag.

De uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet sparas hos oss som ett kundkonto och kan när som helst på begäran raderas. Uppgifterna raderas inte om det efter avtalets upphörande kvarstår öppna fordringar som måste regleras. Vid lagstadgade arkiveringsfrister arkiveras uppgifterna under dessa tidsfrister.

3. Behandling av uppgifter för att skydda legitima intressen:

Revision och regelefterlevnad:

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för att genomföra revisionsåtgärder eller åtgärder för att säkerställa efterlevnad. Dina personuppgifter behandlas därför i detta sammanhang delvis för att optimera företagsinterna processer. Det kan hända att externa tredje parter får åtkomst till dina personuppgifter för detta ändamål.

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR och med syfte att säkerställa att behandlingen av uppgifterna resp. de genomförda processerna sker lagenligt i företagen som ingår i FLYERALARM-koncernen.

Webbanalys och cookies:

Därutöver använder vi s.k. webbanalysverktyg samt cookies för att få veta mer om hur våra webbplatser används och göra dem mer användarvänliga, mäta räckvidden och kunna göra motsvarande marknadsundersökningar.

På så sätt får vi (statistiska) nyckeltal över hur vårt erbjudande används.

Bearbetningen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR och för att orienterat kunna rikta vårt erbjudande, reklamprodukter och reklam till webbplatsbesökarna och därmed kunna stärka vår position långfristigt.

4. Behandling av personuppgifter grundad på godkännande:

Om du har godkänt separat att vi informerar dig om FLYERALARM-koncernens produkter och tjänster via telefon eller e-post sker detta i enlighet med art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande utan att den rättsliga grunden för den behandling som dittills har skett berörs. Om godkännandet återkallas behandlar vi inte längre uppgifterna.

5. Behandling av uppgifter för direktmarknadsföring:

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring, i synnerhet för att skicka marknadsföring via e-post samt i vissa fall även via post. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR med syfte att informera dig om nya produkter och tjänster. Alla kunder har rätt att invända mot denna behandling. Om kunden använder sig av denna rätt upphör vi att behandla uppgifterna för direktmarknadsföringen. Om uppgifterna uteslutande sparas för direktmarknadsföring raderas dessa efter en kunds invändning.

6. Uppgiftsmottagare:

Vi överför dina uppgifter endast till tredje part (t.ex. till kreditinstitut för behandling av betalningar, till advokater för att driva in utestående fordringar, till valda tryckerier, till postbolag för att leverera dina beställningar), såvida en dataskyddsrättslig befogenhet för överföring (t.ex. enligt ovan nämnda bestämmelser) föreligger.

Vidare kan dina personuppgifter överlämnas till externa tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, företag som förstör eller arkiverar uppgifterna, tryckerier) som hanterar personuppgifterna inom ramen för orderbehandling enligt strikta anvisningar från oss.

Vi överför delvis dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredje land inom ramen för orderbehandling. Som lämplig garanti för att uppgifterna överförs på ett lagenligt sätt har vi tecknat tillhörande avtal för orderbehandling och där så krävs EU-standardavtal enligt art. 46 avsn. 2 led c GDPR med de företag som behandlar ordrarna.

Vi säljer varken dina personuppgifter vidare till tredje part eller marknadsför dem på annat sätt.

7. Hantering av uppgifter som inte samlades in direkt från den berörda personen:

Förutom behandling av föregående uppgifter behandlar vi även kontaktuppgifter som vi inte har samlat in direkt från den registrerade och sparar i förekommande fall dessa i de befintliga dataposterna.

I detta sammanhang rör det sig om följande fall: FLYERALARM köper vissa dataposter från Ambition A/S, sparar dessa i de egna systemen och använder dem för reklamkontakter i överensstämmelse med gällande lagstiftning. I detta sammanhang rör det sig dock inte om personuppgifter utan enbart om företagsadresser.

Dessutom finns möjligheten att en kund som lägger en beställning hos oss anger dina adressuppgifter, om en viss beställning ska skickas till dig, resp. andra personuppgifter som ska behandlas inom ramen för tryckningen. Vi behandlar dessa uppgifter för att genomföra beställningen. Vidare finns möjligheten att dina uppgifter anges som fakturamottagare.

8. Den registrerades rättigheter:

Mer om dina rättigheter som berörd person och över vårt externa dataskyddsombud hittar du i avsnitt C i den här förklaringen.

B. Dataskyddsförordning

Tack för att du besöker våra webbsidor. Nedan vill vi informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter enligt art. 13 i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

1. Lagring av IP-adress

Vi lagrar den IP-adress som överförs från din webbläsare uteslutande enligt den avsedda användningen i sju dagar i syfte att detektera, avgränsa och åtgärda angrepp på våra webbsidor. Efter denna tidsperiod raderar resp. anonymiserar vi IP-adressen. Rättslig grund är art. 6 avsn. 1 led. f GDPR.

2. Användningsuppgifter

När du besöker våra webbsidor sparas så kallade användningsuppgifter temporärt på vår webbserver som protokoll för statistiska ändamål i syfte att förbättra kvaliteten på våra webbsidor. Denna datapost består av

 • den sida från vilken URL:en/filen begärdes
 • namn på URL/fil
 • datum och klockslag för begäran
 • överförd datamängd
 • åtkomststatus (överförd URL/fil, URL:en/filen kunde inte hittas)
 • beskrivning av använd typ av webbläsare
 • begärande dators IP-adress

3. Överföring av uppgifter till tredje part

Vi överför dina uppgifter inom ramen för behandling av en order enligt art. 28 GDPR till tjänsteleverantörer som hjälper oss med driften av våra webbsidor och de processer som är kopplade till detta. Våra tjänsteleverantörer är bundna till våra strikta anvisningar därmed enligt avtal. Vi använder följande tjänsteleverantörer: t.ex. hostingföretag, webbanalysföretag, förmedlare av nyhetsbrev etc.

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi överför delvis dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredje land inom ramen för behandling av en order. Som lämplig garanti för att uppgifterna överförs på ett lagenligt sätt har vi tecknat tillhörande avtal för behandling av ordrar och där så krävs EU-standardavtal enligt art. 46 avsn. 2 led c GDPR med de företag som behandlar ordrarna.

När det gäller Google Analytics (USA) följer en rimlig nivå av dataskydd ur motsvarande deltagande i Privacy Shield-överenskommelsen (art. 45 avsn. 1 GDPR).

4. Cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor. Cookies är små textfiler som kan sparas på och avläsas från din enhet. Man skiljer mellan sessionscookies, som raderas igen när du stänger webbläsaren, och permanenta cookies som sparas även efter att en enskild session har avslutats. Cookies kan innehålla uppgifter som gör det möjligt att känna igen den enhet som används igen. I vissa fall innehåller cookies dock enbart information rörande vissa inställningar som inte kan hänföras till en viss individ.

På våra webbsidor används sessionscookies och permanenta cookies. Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR och med syfte att optimera resp. möjliggöra användarupplevelsen och anpassa visningen av våra webbsidor.

I inställningarna kan du ställa in om du vill att webbläsaren informerar dig när cookies placeras. Det gör användningen av cookies transparent för dig. Dessutom kan du när som helst radera cookies via motsvarande webbläsarinställning och förhindra att nya cookies placeras. Tänk på att våra webbsidor då eventuellt inte visas optimalt och att vissa funktioner av tekniska skäl inte längre är tillgängliga.

5. Spårningsverktyg

Google Analytics

För behovsanpassad utformning av vår webbplats skapar vi pseudonyma användningsprofiler med hjälp av Google Analytics Universal. Google Analytics Universal använder cookies som sparas på din enhet och kan avläsas av oss. På detta sätt kan vi känna igen återkommande besökare och räkna dem som sådana. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR i syfte att fastställa hur ofta våra webbsidor öppnas av olika användare.

Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där. Eftersom vi har aktiverat IP-anonymiseringen på denna webbplats förkortar Google dock först din IP-adress i länder som ingår i Europeiska unionen. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA (en rimlig nivå av dataskydd enligt art. 45 avsn. 1 GDPR föreligger då Google deltar i Privacy Shield) och förkortas där. Vi har vidare slutit ett avtal med Google Inc. (USA) rörande orderbehandling enligt art. 28 GDPR. Enligt detta får Google behandla all information uteslutande enligt den avsedda användningen för att utvärdera användningen av vår webbplats för oss och för att sammanställa rapporter över aktiviteten på webbplatsen.

Vi använder även funktionen för enhetsövergripande spårning genom Google Analytics Universal. För detta tilldelas du ett användar-ID (UserID) när du anger dina inloggningsuppgifter. Om du senare loggar in på ditt kundkonto från en annan mobil enhet tilldelas du samma UserID. Dina fullständiga uppgifter kan dock inte hänföras till ditt UserID. På samma sätt kan de användningsprofiler som skapas av Google Analytics Universal inte hänföras till ett visst ID.

Du kan när som helst neka till att dina personuppgifter behandlas av Google Analytics Universal. Använd någon av följande möjligheter:

1.) Du kan förhindra att cookies sparas genom motsvarande inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock upplysa om att du i förekommande fall inte kommer att kunna använda samtliga av webbplatsens funktioner i full omfattning.

2.) Du kan dessutom förhindra insamlingen som dessa cookies genererar och uppgifter relaterade till din användning av hemsidan (inkl. din IP-adress) till Google samt bearbetningen av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ner och installera den webbläsar-plugin som finns på (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

3.) Du kan också förhindra att Google Analytics registrerar uppgifterna genom att klicka på följande länk. En ”opt-out cookie” placeras som förhindrar framtida insamlingar av uppgifter om ditt besök på denna webbplats:

Klicka här för att förhindra att Google Analytics behandlar dina uppgifter.

Vi vill påpeka att Google Analytics (Universal) på denna webbplats har utökats med koden ”gat._anonymizeIp();” för att möjliggöra anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Google Tag Manager

Google Analytics (Universal) implementeras av oss via verktyget ”Google Tag Manager”. Google Tag Manager är en produkt som tillhör Google och med vilken vi kan administrera webbplatstaggar via ett gränssnitt. Tag Manager är en cookiefri domän som inte samlar in några personuppgifter. Verktyget aktiverar även andra taggar som i sin tur eventuellt samlar in uppgifter. Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå består denna för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Google-signaler

Baserat på vårt berättigade intresse (intresse av analysen, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande enligt artikel 6.1 f i GDPR) använder vi webbanalystjänsten Google-signaler på den här webbplatsen. Google-signaler är en utvidgning av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Ireland Limited (”Google”).

Med hjälp av ett spårningsverktyg kan dina besök på webbplatsen även spåras över flera enheter när du är inloggad på en Google-tjänst. Google använder då användarens uppgifter som du har aktiverat i inställningarna på ditt Google-konto under ”Personliga annonspreferenser”, som Google ställer till vårt förfogande. Rapporterna innehåller det enhetsövergripande antalet användare samt de olika användargrupperna.

Vi använder Google-signaler med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress förkortas inom EU:s medlemsstater och EES-länderna. Genom denna förkortning bortfaller den personrelaterade informationen. Därmed kan inga slutsatser om den enskilda användarens identitet dras. Vi får på så vis enbart anonymiserade statiska utvärderingar. I synnerhet skapas ingen profilbild hos oss. Möjligtvis registreras dock personuppgifter av Google, men det har vi inget inflytande över. Ytterligare information hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Det går när som helst att återkalla godkännandet för Google-signaler genom att besökaren av sidan inaktiverar ”Personliga annonspreferenser” på sitt Google-konto: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

HotJar

Vi använder oss av Hotjar, som är en analysmjukvara från Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar registrerar interaktionerna på vår hemsida från individuella, slumpmässigt utvalda besökare. Uppgifter som genereras av den så kallade ”spårningskoden” och/eller en så kallad ”cookie” om ditt besök på vår hemsida, överförs till Hotjarservrarna på Irland där de sedan sparas. Vi använder även Hotjar till at genomföra enkäter riktade till användarna på vår hemsida, där det är helt frivilligt att delta. Mer information om vilka upplysningar som uppsamlas av Hotjar och hur Hotjar behandlar dina upplysningar kan du hitta på http://www.hotjar.com/privacy. Du kan närsomhelst avaktivera Hotjar genom att följa instruktionerna på http://www.hotjar.com/opt-out.

6. Sociala insticksprogram

Av dataskyddsskäl kopplar vi inga sociala insticksprogram direkt till vår webbplats. När du öppnar våra sidor överförs därmed inga uppgifter till sociala medieprogram såsom Facebook, Twitter, XING eller Google+. Tredje part kan därmed inte skapa någon profil.

7. Beskrivning av säkerhetsåtgärderna:

Datasäkerhet

Genom tekniska och organisatoriska åtgärder ser vi till att så omfattande som möjligt skydda dina personuppgifter mot oönskad åtkomst. Från vår sida använder vi en krypteringsmetod. Dina uppgifter överförs från din dator till vår server och omvänt via internet med hjälp av TLS-kryptering. Du kan se detta genom att hänglås-ikonen i din webbläsares statusrad är låst och genom att adressraden börjar med https://.

8. Nyhetsbrev:

På vår hemsida erbjuder vi dig möjlighet att beställa vårt nyhetsbrev. Om du har gett oss ditt samtycke separat att vi informerar dig om FLYERALARM produkter och tjänster via e-post, sker en motsvarande bearbetning i enlighet med art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Denna tjänst riktar sig uteslutande till användare som har fyllt 16 år. I vårt nyhetsbrev använder vi Google Analytics (jfr. punkt 5).

Dessutom använder vi länkspårning och verktyg för att kontrollera om meddelandet har öppnats och lästs. Då ser vi dels genom en osynlig gif-bild om en berörd person har öppnat vårt nyhetsbrev. Dessutom kan vi fastställa om mottagarna av nyhetsbrevet klickar på några länkar i nyhetsbrevet. För detta överförs kundens UserID, de länkar man har klickat på samt nyhetsbrevet ID krypterat. Därefter sparas och behandlas dessa uppgifter genom tjänsteleverantören Selligent. Detta är dock endast tillåtet med ditt godkännande. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande utan att den rättsliga grunden för den behandling som dittills har skett berörs. Om godkännandet återkallas behandlar vi inte längre uppgifterna.

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev kan du när som helst avbeställa det, t.ex. per e-post till info@flyeralarm.se eller via länken för att avbeställa nyhetsbrevet, vilket finns i varje e-post med nyhetsbrev.

9. Kundkonto:

Om du vill beställa från oss måste du först registrera dig. Vi samlar in följande uppgifter: E-postadress, lösenord, tilltal, namn, adress och telefonnummer i enlighet med art. 6 avsn. 1 led b GDPR. Uppgifter som du överför till oss inom ramen för registreringen resp. dina förfrågningar till oss använder vi för att fullgöra vårt avtal. Detta omfattar även den kundservice som är kopplad till detta. Uppgifterna kan när som helst raderas på begäran. Uppgifterna raderas inte om det efter avtalets upphörande kvarstår öppna fordringar som måste regleras. Vid lagstadgade arkiveringsfrister arkiveras uppgifterna under dessa tidsfrister.

10. Kontaktformulär:

Du kan kontakta oss via ett webbformulär. För att kunna använda vårt kontaktformulär behöver vi din e-postadress. Du kan ange ytterligare uppgifter, men det är inget krav.

När du skickar webbformuläret godkänner du att de uppgifter du angivit registreras elektroniskt och sparas av oss. Rättslig grund för behandlingen är art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Vi använder dina uppgifter uteslutande för att behandla din förfrågan. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande, t.ex. via e-post till: info@flyeralarm.se.

11. Webbutik:

Vi sparar och använder dina personuppgifter vilka du överför till oss inom ramen för en beställning enligt art. 6 avsn. 1 led b GDPR uteslutande för att hantera dina beställningar. Vi använder din e-postadress för att informera dig om din beställningsstatus.

a. Ytterligare betalningssätt via tjänsteleverantör Ingenico Payment Services GmbH

Följande betalningssätt hanterar vi via vår tjänsteleverantör Ingenicos verktyg Ogone:

 • Betalning via kreditkort (Acquirer Wirecard Bank AG https://www.wirecardbank.de/DSGVO)
 • PayPal

För att hantera din betalning överförs följande uppgifter från FLYERALARM till respektive leverantören:

 • Ordernummer
 • Uppgifter om beställningen
 • Valt betalningssätt
 • Beställarens efternamn och förnamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
PAYONE GmbH

Vi behandlar följande betalningsmetoder via PAYONE GmbH:

 • Betalning via kreditkort

För att hantera din betalning överförs följande uppgifter från FLYERALARM till respektive leverantören:

 • Ordernummer
 • Uppgifter för beställningen
 • Valt betalningssätt
 • Beställarens efternamn och förnamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress

Ingenico Payment Services GmbH eller PAYONE GmbH som ansvarigt organ fortsätter hanteringen med respektive betaltjänstleverantörer. Mer information om dataskydd för Ingenico finns på https://www.easycash.de/de/unternehmen/aktuelles/datenschutz-bei-easycash.html och för PAYONE: https://www.payone.com/DE-de/dsgvo.

Tjänsteleverantörer överför endast informationen till FLYERALARM huruvida valt betalningssätt har accepterats eller inte.

b. Förskottsbetalning

Om du väljer detta betalningssätt i vår webbutik samlar vi inte in några personuppgifter om dig förutom de uppgifter som krävs inom ramen för din beställning.

12. Chatt:

Userlike: På denna webbplats används ett livechatt-program med teknik från Userlikes UG (http://www.userlike.com). Userlike använder cookies, som sparas på din dator och som möjliggör ett personligt samtal med dig i form av en realtidschatt på webbsidan. Om du beslutar dig för att använda Userlike registreras och behandlas chattsessionen inkl. webbhistoriken av Userlike och sparas i Tyskland. Dessutom registreras platsrelaterad information via din IP-adress. De insamlade uppgifterna kopplas endast till eventuella registreringsuppgifter om du frivilligt meddelar oss detta, t.ex. inom ramen för livechatt-kommunikationen. Detsamma gäller för dina övriga personuppgifter. Närmare information om hur Userlike hanterar dina uppgifter samt om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda dina personuppgifter finns i Userlikes meddelanden om dataskydd på http://www.userlike.de/privacy_policy.

13. Information om dataskydd i sociala medier:

FLYERALARM publicerar material på ”sociala medier”. Om vi har kontroll över behandlingen av dina uppgifter, ser vi till att gällande dataskyddsbestämmelser följs. Nedan hittar du den viktigaste informationen om dataskydd i förhållande till det vi publicerar.

a. Namn och adress på företagets ansvariga personer:

Ansvarig för företagets publikationer enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt övriga dataskyddsbestämmelser är förutom FLYERALARM:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)
 • Pinterest
  (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland
 • YouTube
  (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)
 • Twitter
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland)
 • Xing
  (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland)
 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)

Du använder dock dessa plattformar och deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner (t.ex. kommentera, dela, bedöma).

Vi påpekar vidare att dina uppgifter kan behandlas utanför Europeiska unionens territorium. Observera att USA-leverantörer som är certifierade enligt ”Privacy Shield” åtar sig att följa EU:s dataskyddsbestämmelser.

b. Syfte och rättslig grund:

Vi sköter själva våra fansidor för att kunna kommunicera med besökarna på dessa sidor och på så sätt informera dem om våra erbjudanden.

Dessutom samlar vi in data för statistiska ändamål för att kunna vidareutveckla och optimera innehållet och göra vårt erbjudande ännu mer attraktivt. De uppgifter som krävs för detta (t.ex. totalt antal sidvisningar, sidoaktiviteter och uppgifter som tillhandahålls av besökarna, interaktioner) bearbetas av de sociala nätverken och görs tillgängliga. Vi har inget inflytande över hur de produceras och presenteras.

Dina personuppgifter behandlas dessutom av leverantörerna av sociala medier för marknadsundersökningar och reklamändamål, men även av FLYERALARM. Därmed är det möjligt att användarprofiler skapas utifrån ditt användarbeteende och de intressen som detta resulterar i. På så vis kan bland annat annonser inom och utanför plattformarna visas som troligen motsvarar dina intressen. Normalt sett sparas cookies på din dator för detta. Oberoende av detta kan du även spara uppgifter i dina användarprofiler, som inte samlas in direkt från dina enheter. Lagring och analys sker även enhetsövergripande och detta gäller särskilt, men inte enbart, om du är registrerad som medlem och inloggad på respektive plattform.

FLYERALARM behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra berättigade intressen för en effektiv information och kommunikation enligt art. 6.1f i GDPR.

Om du ombeds att ge ditt samtycke för behandling av uppgifter, det vill säga att du godkänner genom att trycka på en knapp eller liknande (opt-in), är behandlingen den rättsliga grunden art. 6.1a, art. 7 i GDPR.

c. Dina rättigheter/möjlighet att göra invändningar:

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att nätverket samlar in data om dig via våra publikationer och länkar dem till dina lagrade medlemsuppgifter på respektive nätverk, måste du

 • logga ut från respektive nätverk innan du besöker vår fansida,
 • radera de cookies som finns på enheten och
 • stänga av din webbläsare och starta om den.

Efter att du loggat in igen kommer du dock att bli igenkännbar för nätverket som en specifik användare.

För en detaljerad presentation av respektive behandling och möjlighet att göra invändningar (opt-out), hänvisar vi till följande länkade uppgifter:

Du har följande rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter: Rätt till tillgång, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling, rätt att göra invändningar, rätt till dataportabilitet samt rätt att lämna klagomål till ansvarig dataskyddsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Men eftersom FLYERALARM inte har fullständig åtkomst till dina personuppgifter, ska du vända dig direkt till leverantörerna av de sociala medierna, för de har tillgång till personuppgifter för sina alla användare och kan vidta lämpliga åtgärder samt ge information.

Om du fortfarande behöver hjälp försöker vi naturligtvis hjälpa dig. Vänligen kontakta info@flyeralarm.se

d. Ytterligare information:

Om du vill publicera bilder, texter, planer, videor, musik etc. på våra sidor, måste du förstå att du möjligtvis lämnar ifrån dig alla användarrättigheter till nätverket, vilket i slutändan kan få rättsliga konsekvenser för dig, om du inte själv är upphovsman eller rättsinnehavare.

C. Dina rättigheter som berörd person/kontakt dataskyddsombud:

När dina personuppgifter behandlas beviljar dig GDPR som berörd person vissa rättigheter:

1. Den registrerades rätt till tillgång (art. 15 GDPR):

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna och den detaljerade informationen i art. 15 GDPR.

2. Rätt till rättelse och radering (art. 16 och 17 GDPR):

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du har dessutom rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade om något av den detaljerade informationen i art. 17 GDPR gäller, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in.

3. Rätt till begränsning av behandling (art. 18 GDPR):

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av de alternativ som anges i art. 18 GDPR är tillämpliga, t.ex. om du har invänt mot att uppgifternas behandlas, under tiden som personuppgifterna kontrolleras.

4. Rätt till dataportabilität (art. 20 GDPR):

I vissa fall, enskilt angivna i art. 20 GDPR, har du rätt att få ut de personuppgifter som avser dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kräva att dessa uppgifter överförs till en tredje part.

5. Rätt att göra invändningar (art. 21 GDPR):

Om uppgifterna samlas in i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f (behandling av uppgifter för att värna berättigade intressen) har du rätt, att av skäl som föreligger av den specifika situationen, när som helst invända mot behandlingen. Vi behandlar då inte längre dina personuppgifter, såvida inte påvisade tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter föreligger, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

6. Hänvisning till rätten att invända mot direktmarknadsföring:

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot denna behandling. Om du använder dig av denna rätt upphör vi att behandla uppgifterna för direktmarknadsföring.

Vänd dig med dina önskemål i detta avseende (1.-6.) till: info@flyeralarm.se.

7. Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har enligt art. 77 GDPR rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av de uppgifter som avser dig strider mot dataskyddsbestämmelserna. Rätten att inge klagomål kan i synnerhet ställas till tillsynsmyndigheten i det medlemsland där du befinner dig, där din arbetsplats är belägen, eller där den förmodade överträdelsen äger rum. I Sverige är ansvarigt tillsynsorgan:

Datainspektionen Drottninggatan 29 5th Floor Box 8114 104 20 Stockholm tel +46 8 657 6186 fax +46 8 652 8652 e-post: datainspektionen@datainspektionen.se e-post: lena.schelin@datainspektionen.se webbplats: http://www.datainspektionen.se/

Senast ändrat: 2020-03-03
certifierad ehandel