+46 8 56642740 Måndag till fredag Kl. 09.00 till 17.00 Gratis frakt Overnight service

Integritetsmeddelande enligt art. 13, art. 14 och art. 21 Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgiftsansvarig:

FLYERALARM AB ansvarar för insamling och behandling av uppgifter.

Frivilliga uppgifter:

I allmänhet samlar vi endast in sådana uppgifter som krävs när avtalet ingås.

Vissa uppgifter är frivilliga att uppge. Att inte tillhandahålla dessa uppgifter har inga negativa konsekvenser. Om uppgifterna inte anges kan det dock i enskilda fall leda till att framtida kommunikation försvåras resp. fördröjs.

Behandling av uppgifter för att fullgöra avtalet:

Vi behandlar de insamlade uppgifterna enligt art. 6 avsn. 1 led b i GDPR med syfte att fullgöra avtalet. Detta omfattar även den kundservice som är kopplad till detta.

Vid behov överlämnas personuppgifter till andra företag inom FLYERALARM och till företag som arbetar med att hantera detta avtal, t.ex. kreditinstitut för behandling av betalningar, leverantörer, speditionsbolag.

De uppgifter som krävs för att fullgöra avtalet sparas hos oss som ett kundkonto och kan när som helst på begäran raderas. Uppgifterna raderas inte om det efter avtalets upphörande kvarstår öppna fordringar som måste regleras. Vid lagstadgade arkiveringsfrister arkiveras uppgifterna under dessa tidsfrister.

Behandling av uppgifter för att värna rättmätiga intressen

I enskilda fall behandlar vi dina personuppgifter för att genomföra revisionsåtgärder eller åtgärder för att säkerställa efterlevnad. Dina personuppgifter behandlas därför i detta sammanhang delvis för att optimera företagsinterna processer. Det kan hända att externa tredje parter får åtkomst till dina personuppgifter för detta ändamål.

Behandlingen sker enligt art. 6 avsn. 1 led f GDPR och med syfte att säkerställa att behandlingen av uppgifterna resp. de genomförda processerna sker lagenligt i företagen som ingår i FLYERALARM-koncernen.

Behandling av personuppgifter grundad på godkännande:

Om du har godkänt separat att vi informerar dig om FLYERALARM-koncernens produkter och tjänster via telefon eller e-post sker detta i enlighet med art. 6 avsn. 1 led a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande utan att den rättsliga grunden för den behandling som dittills har skett berörs. Om godkännandet återkallas behandlar vi inte längre uppgifterna.

Behandling av uppgifter för direktmarknadsföring:

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring, i synnerhet för att skicka marknadsföring via e-post samt i vissa fall även via post. Behandlingen av uppgifterna sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f GDPR med syfte att informera dig om nya produkter och tjänster. Alla kunder har rätt att invända mot denna behandling. Om kunden använder sig av denna rätt upphör vi att behandla uppgifterna för direktmarknadsföring. Om uppgifterna uteslutande sparas för direktmarknadsföring raderas dessa efter en kunds invändning.

Mottagare av uppgifter:

Vi överför dina uppgifter endast till tredje part (t.ex. till kreditinstitut för behandling av betalningar, till advokater för att driva in utestående fordringar, till valda tryckerier, till postbolag för att leverera dina beställningar), såvida en dataskyddsrättslig befogenhet för överföring (t.ex. enligt ovan nämnda bestämmelser) föreligger.

Vidare kan dina personuppgifter överlämnas till externa tjänsteleverantörer (t.ex. IT-tjänsteleverantörer, företag som förstör eller arkiverar uppgifterna, tryckerier) som hanterar personuppgifterna inom ramen för behandling av en order enligt strikta anvisningar från oss.

Vi överför delvis dina personuppgifter till tjänsteleverantörer i tredje land inom ramen för behandling av en order. Som lämplig garanti för att uppgifterna överförs på ett lagenligt sätt har vi tecknat tillhörande avtal för behandling av ordrar och där så krävs EU-standardavtal enligt art. 46 avsn. 2 led c GDPR med de företag som behandlar ordrarna.

Vi säljer inte vidare dina personuppgifter till tredje part och marknadsför dem inte på annat sätt.

Hantering av uppgifter som inte har samlats in direkt från den registrerade

Förutom behandling av ovan uppgifter behandlar vi även kontaktuppgifter som vi inte har samlat in direkt från den registrerade och sparar i förekommande fall dessa i de befintliga dataposterna.

Dessutom finns möjligheten att en kund som lägger en beställning hos oss anger dina adressuppgifter, om en viss beställning ska skickas till dig, resp. andra personuppgifter som ska behandlas inom ramen för tryckningen. Vi behandlar dessa uppgifter för att genomföra beställningen. Vidare finns möjligheten att dina uppgifter anges som fakturamottagare.

Information rörande rätten att göra invändningar enligt art. 21 GDPR

Om uppgifterna samlas in i enlighet med art. 6 avsn. 1 led f (behandling av uppgifter för att värna berättigade intressen) har du rätt att av skäl som föreligger av den specifika situationen när som helst invända mot behandlingen. Vi behandlar då inte längre dina personuppgifter, såvida inte påvisade tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter föreligger, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Skicka gärna invändningen till: dataskydd@flyeralarm.se.

Information om rätten att göra invändningar mot direktmarknadsföring

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot denna behandling. Om du använder dig av denna rätt upphör vi att behandla uppgifterna för direktmarknadsföring. Skicka gärna invändningen till: dataskydd@flyeralarm.se.

Den registrerades rättigheter:

Den registrerade har rätt att från den personuppgiftsansvarige få information om vilka personuppgifter som har sparats om henne eller honom samt till rättelse eller radering av uppgifterna såvida något av de skäl som anges i art. 17 GDPR föreligger, till exempel om uppgifterna inte längre behövs för de ursprungliga ändamålen. Den registrerade har även rätt att begränsa behandlingen om någon av de förutsättningar som anges i artikel. 18 GDPR föreligger samt i de fall som anges i artikel 20 rätt till dataportabilitet. Om uppgifterna samlas in i enlighet med art. 6 avsn. 1 led e (behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse) eller led f (behandling av uppgifter för att värna rättmätiga intressen) har den registrerade rätt att av skäl som föreligger i den specifika situationen när som helst invända mot behandlingen. Vi behandlar då inte längre dina personuppgifter, såvida inte påvisade tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter föreligger, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Varje registrerad som anser att behandlingen av de uppgifter som avser henne eller honom strider mot dataskyddsbestämmelserna har rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Rätten att inge klagomål kan i synnerhet ställas till tillsynsmyndigheten i det medlemsland där den registrerade personen befinner sig eller där den förmodade överträdelsen äger rum. I Sverige är ansvarigt tillsynsorgan:

Datainspektionen Drottninggatan 29, 5 tr Box 8114 104 20 Stockholm Tel. +46 8 657 6186 Fax +46 8 652 8652 e-post: datainspektionen@datainspektionen.se e-post: lena.schelin@datainspektionen.se webbplats: http://www.datainspektionen.se/